ביטול עסקה ד''ר גב

1. לפני תביעה בגין כשלון תמורה בגין רכישת כורסא ע"י התובע מהנתבעת מחמת פגם בה. התביעה היא לתשלום פיצוי במלוא מחיר הכורסא בסך של 5,460 ₪ וכן בפיצוי בגין עגמת נפש בסך של 5,000 ₪. 2. לפי הנטען בכתב התביעה, התובע גילה למחרת מועד הרכישה של הכורסא כי היא פגומה. בביקור של נציג של הנתבעת בביתו, נמסר לו כי הכורסא תקינה. לפיכך, הוא בקש את החלפתה בכורסא אחרת ולחילופין, את בטול העסקה. 3. הנתבעת טענה להגנתה כי הכורסא נרכשה ביום 6.7.08 וסופקה לו כבר ביום 15.7.10 (כאמור גם במכתבה של הנתבעת מיום 13.10.10) ובפנייתו הראשונה של התובע אליה בנוגע למצבה היה רק ביום 17.8.10. ביקור של נציג שירות בביתו התקיים ביום 14.9.10 והכורסא נמצאה תקינה (טופס קריאת שירות צורף כנספח א' לכתב ההגנה). הנתבעת טענה כי התובע ניסה באמתלה לבטל את העסקה משלא היה מעוניין בכורסא. ביטול העסקה, יכול שיהא רק תוך 14 ימים ממועד הרכישה ולפי מדיניותה, ניתן היה ליתן לו זיכוי ככל שלא היה עושה שימוש בכורסא (נספח ב' לכתב ההגנה). 4. התובע טען במכתבו לנתבעת מיום 5.9.10 כי הפגמים שהתגלו הם בכך שמשענת הגב אינה מתאימה למבנה גב הכורסא; קיימת נטייה אלכסונית של מערכת הישיבה לצד שמאל והמערכת החשמלית "מקרטעת". כמו כן טען כי אין מקום להניח את השלט של הכורסא, התלוי עליה. ממכתבו זה עולה כי הייתה פניה טלפונית קודמת למכתב וכי הובטח לו כי תוך 7 ימים יתוקנו הפגמים. כמו כן, הייתה פגישה של התובע עם מנהל החנות ביום 29.8.10 . 5. התובע התייצב לדיון ולא היה בידו להוכיח כי קיימים פגמים בכורסא , בין אם בהצגת חוות דעת שתתמוך בכך ובין אם בהצגת תמונות שילמדו על הפגם במועד התלונה או במועד הדיון, כדוגמת נטיית הכורסא לצד שמאל שלכאורה, ניתן ללמוד עליה אילו צולמה הכורסא. הנתבעת מנגד, לא דאגה להתייצבותו של נציג השירות שבדק את הכורסא בביתו של התובע, כי אם הציגה את טופס קריאת השירות בו נירשם כי "הכורסא תקינה לחלוטין. לדעתי הלקוח לא מעוניין בכורסא ומכאן באות התלונות. בדיוק הכורסא שיש בחנות". 6. נציג הנתבעת הסכים בדיון לקחת את הכורסא על חשבון הנתבעת לבדיקה במעבדה במפעל בראש העין ובהתאם לכך ניתנה החלטה לביצוע הבדיקה, והידברות בין הצדדים לאחר שיתבררו תוצאותיה. לפי הודעה של הנתבעת מיום 8.9.11 עולה כי נמצא ליקוי במנגנון החשמלי של הכורסא, אשר תוקן וכן היתה שקיעה של הספוג במושב , שתוקנה. לטענתה, מבדיקת הכורסא עולה כי נעשה בה שימוש. התובע, הגיש הודעתו לפיה הוא עומד על קבלת מלוא התמורה ששולמה עבור הכורסא וכן דורש פיצוי נוסף. 7. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (להלן-"החוק"), היה על התובע להודיע על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד העסקה וקבלת הכורסא לידיו. לפי הראיות שבפני, פנייתו הראשונה לנתבעת היתה ביום 17.8.10 (על פי טופס הקריאה למתן שירות) בעוד הרכישה, היתה ביום 6.7.10 והאספקה ביום 15.7.10. התובע, שלח הודעת ביטול רק ביום 5.9.10 (כאמור במכתב שצורף לכתב ההגנה) וכן, נמנע מהחזרת הכורסא לנתבעת. טענותיו של התובע כנגד נטייה של הכורסא לא הוכחו וטענותיו האחרות כנגד אופי המוצר כדוגמת, מבנה המושב והיעדר מקום להנחת השלט, אין בהם משום פגם בכורסא והיה בידו לעמוד על אותן תכונות בטרם הרכישה, משלא ניטען כי סופקה לו כורסא שונה מהדגם שהוצג בחנות (כאמור בסעיף 4.א. לחוק). מכאן עולה כי לא רק הטענות בגין פגם במוצר הביאו את התובע לדרוש את ביטול העסקה ביום 5.9.10 כי אם גם מחמת תכונותיה של הכורסא שלא היו לשביעות רצונו. בנסיבות אלו, לא הוכחה זכותו של התובע לביטול העסקה במועד בו נשלחה ההודעה או כיום. 8. יחד עם זאת, היה על הנתבעת לדאוג במסגרת אחריותה על מוצריה, לבדוק את הכורסא במועד מוקדם יותר, לאור תלונותיו של התובע בדבר פגם, לרבות במערכת החשמל ולא להמתין כחודש ימים ממועד קריאת השירות ועד מועד הביקור בביתו, שנערך רק ביום 14.9.10. איש השירות לא התייצב להעיד לדיון מיום 21.8.11 על תוצאות בדיקתו ולא נירשם בטופס השירות מה טיב הבדיקה שנערכה על ידו. הוכח מתוצאות בדיקת מעבדה שהתבצעה רק לאחר הדיון בתביעה, כי המנגנון החשמלי של הכורסא. בה בשעה, נשללו בבדיקה טענותיו של התובע לגבי פגמים אחרים בכורסא ולא היה גם בידי התובע להוכיח אותן בראיותיו וכן, משקיעת הספוג בכורסא כאמור בהודעת הנתבעת, יש כדי לתמוך בטענתה כי נעשה שימוש בכורסא. הימנעותה של הנתבעת מביצוע בדיקת מעבדה מוקדם יותר במסגרת אחריותה ובכך שהסתפקה, בביקור אחד של נציג שירות למרות תלונותיו החוזרות של התובע, בכל אלה היה משום התרשלות מצידה בקיום חובותיה כספק. 9. בנסיבות אלו, משתוקנה הכורסא על פי חובתה של הנתבעת בתוך תקופת האחריות, אני קובעת כי אף שאין להיעתר לתביעה לביטול העסקה, עומדת לתובע הזכות לקבלת פיצוי מחמת מחדליה של הנתבעת. 10. לאור טיב הקלקול, פרק הזמן שארך עד לביצוע התיקון באופן שמנע שימוש ראוי בה, טרחתו של התובע להגיש את התביעה שרק במסגרתה בוצעה הבדיקה במעבדה ולאחריה התיקון, אני מעמידה את הפיצוי על דרך האומדנא ומחייבת את הנתבעת 1 בתשלום בסך של 2,200 ₪ לתובע בצירוף הוצאות משפט בסך של 250 ₪. הנתבעת 1, תדאג להחזרת הכורסא המתוקנת לביתו של התובע על חשבונה, תוך 10 ימים מהיום. תקופת האחריות לכורסא תוארך ב-12 חודשים ממועד החזרתה לתובע. 11. התשלומים ישולמו תוך 30 יום מהיום ויישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד יום התשלום בפועל. 12. אני מורה על דחיית התביעה כנגד הנתבע 2 בהיעדר יריבות בינו ובין התובע, בגין רכישת הכורסא מהנתבעת 1 שאחראית על העסקה. עותק יישלח לצדדים. עמוד השדרהכאבי גב / בעיות גבביטול עסקה (הגנת הצרכן)