ביטול עסקה חדר שינה

התובע רכש אצל הנתבעת חדר שינה ושילם מקדמה בסך 3,000 ₪. לאחר תקופת מה ביטל את ההזמנה וביקש לקבל חזרה את המקדמה. הנתבעת סירבה וטענה כי במועד בו ביטל חלה עליו חובת תשלום מלא עבור העסקה שכן הוא "ביטל לאחר 3 ימים". הנתבעת מפנה לעניין זה להסכם עליו חתום התובע. התובע טוען כי ביטל את ההזמנה בשל כך שגילה שהעץ "אינו מסוג טוב". כמו כן טוען כי עשה כן לפני חלוף 3 ימים ממועד ההזמנה. הגם שהתובע לא טען לתחולת תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א - 2010 (להלן - תקנות ביטול עסקה) ונראה כי לא היה מודע כלל לזכותו בהתאם להן, ראיתי לקבל את התביעה בהתאם לאמור בתקנות אלו. לאחר ששמעתי את הצדדים אני מעדיף את גרסת התובע, לפיה הביטול היה בתוך זמן קצר ובכל מקרה לפני חלוף 14 יום ממועד ההזמנה. אופי הטענות בגינן בוטלה העסקה (עליהן אין חולק) תומך במסקנה שהביטול היה לאחר זמן קצר. התובע התקשר וטען כי העץ ממנו עשוי חדר השינה שהזמין אינו עץ מלא ואינו מעוניין בכך. נראה כי טענה מסוג זה הגיוני שתעלה זמן קצר לאחר ההזמנה והיא אינה אלא הבעת חרטה על העסקה. אכן, יתכן שהביטול לא היה טרם חלוף 3 ימים מיום ההזמנה ויש ממש בטענת הנתבעת לפיה טענה זו באה להתאים עצמה לאמור בהסכם לפיו לאחר 3 ימים לא יתקבל החזר כספי. אולם בכל מקרה, אין חשיבות למועד שעניינו 3 ימים, שכן ההסכם עליו החתימה הנתבעת את התובע נוגד את תקנות ביטול עסקה המאפשרות ביטול עסקה מכל סיבה שהיא ובעניינו (עסקת רהיטים) בתוך 14 יום מיום ההזמנה. בהתאם לתקנה 2(1) לתקנות ביטול עסקה בשילוב פריט 1 לתוספת, רשאי צרכן לבטל ללא כל סיבה הזמנת רהיטים בתוך 14 יום. תקנות אלו היו בתוקף במועד ההזמנה ומכאן שאין תוקף להסכמות הצדדים הסותרות את התקנות. הנתבע לא טענה לתחולת חריג לתקנות ומכאן שהתובע היה זכאי לבטל את העסקה מבלי צורך להראות סיבה. על כן אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת להשיב לתובע את הסך של 3,000 ₪ ששילם בניכוי 100 ₪ כאמור בתקנות (סכום העסקה לא פורט ועל כן בוצע ניכוי של 100 ₪ ולא 5% מסכום העסקה). התובע הדגיש כי הוא מתגורר ברהט ועל כן נגרמו לו הוצאות של ממש בהגעה לבית המשפט וכן לחנותה של הנתבעת לצורך המו"מ. לדעתי, יש לראות בחומרה עסקים שאינם מקיימים את הוראות תקנות ביטול עסקה ומערימים קשיים על צרכנים המבקשים לקבל את כספם כפי זכותם. במקרה זה יש לראות חומרה מיוחדת בכך שהנתבעת עושה שימוש בהסכמים הנוגדים את התקנות בבירור ויש בכך כדי להטעות צרכנים שאינו מודעים לזכותם. על כן אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 2,900 ₪ וכן 1,500 ₪ הוצאות. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 יום. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)