ביטול עסקה חשמל

בפני תביעה כספית על סך של 2,000 בגין ביטול עסקת רכישת מכשיר ניווט GPS MIO S501 (להלן: "המכשיר") כי אינו תואם לתוכנת מפות מערב אירופה, שלשם כך הוא נרכש ולא ניתן לחברו לאינטרנט. בהסכמת הצדדים תוקן שם הנתבעת לאלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, שהינה בעלת המותג מחסני חשמל. ביום 20.06.2011 הגיע התובע לחנות "מחסני חשמל" בסניף ב"ש וביקש לרכוש מפת אירופה למכשירGPS קיים. עלות המפה הינה סך של 300 ₪. המוכר הציע לתובע לרכוש מכשיר ניווט חדש GPS MIO S501 המתאים גם למפות אירופה וכן מפה בכרטיס זכרון. המוכר התיייב כלפי התובע כי המכשיר מתאים למפת אירופה וכי ניתן לקשר את המכשיר לאתרי האינטרנט. המוכר פתח את האריזה והראה לתובע כי המכשיר פועל. התובע השתכנע לדברי המוכר ורכש את המכשיר שעלותו סך של 699 ₪ כולל מפת מערב אירופה בכרטיס זכרון. בחשבונית שצורפה לכתב התביעה צוין כי לא ניתן להחליף מוצר לאחר פתיחת האריזה. התובע טען בכתב התביעה כי לאחר שחזר לביתו עם המכשיר נדהם לגלות כי כרטיס הזכרון לא מתאים למכשיר וכי לא ניתן לקשר את המכשיר לאתר האינטרנט. התובע חזר לחנות וביקש מהמוכר עזרה קישור לאינטרנט. המוכר ניסה במשך כחצי שעה לחבר את המכשיר לאינטרנט ולמרות כל הניסיונות הוא לא הצליח והודיע לתובע כי עליו לפנות לייבואן. 4. בדיון הוכחות שהתקיים ביום 02.10.2011 התייצבו התובע ועדים מטעם הנתבעת, כולל מנהל השירות מר דניאל וייסמן. נציג הנתבעת טען כי על התובע לפנות ליבואן והפנה לסעיפים 18 ו-19 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר המכירה), תשס"ו - 2006, אך טען כי מאחר והתובע השתמש במכשיר לא ניתן לבטל את עסקת הרכישה (תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א - 2010). הנתבעת טענה שהתובע השתמש במכשיר ולא ניתן להשיב את המכשיר כי האריזה נפתחה, עך אף שהאריזה נפתחה בחנות. ההסדר המשפטי של ביטול עסקה לגבי ציוד אלקטרוני מותנה בכך שהאריזה לא נפתחה בין לקיחת המוצר מהחנות והשבתו מחמת החשש של שיעתוק או העתקה [תקנה 6(8) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)]. לכן לפי התקנות צודקת הנתבעת שלא ניתן לבטל את העסקה משנפתחה האריזה ונלקחה ע"י התובע. השאלה המונחת בפני אפוא היא האם כפי שהציע נציג הנתבעת, היה על התובע לפנות ליבואן לתיקון המוצר על פי תקנה 18 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות לאחר מכירה). מתוך העובדות שהונחו בפני עולה, כי מטעם הקשור לכאורה בתוכנה, לא הצליחו בין התובע ובין מוכר בבית העסק של הנתבעת ליצור קשר בין מכשיר הניווט לאינטרנט. 5. המחוקק הטיל על העוסק לגלות מראש לצרכן כל פגם, איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי את ערך הנכס (סעיף 4(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981). לא הוכח שהודע לתובע בעת המכירה שבמוצר שנרכש יש קושי להתקשר לאינטרנט. הנתבעת לא ביצעה את חיוביה כלפי התובע כאשר מסרה לו נכס שאין בו את התכונות שהוצגו לתובע בעת המכירה ולא מתאים למה שסוכם, כי היכולת להתקשר לאינטרנט ולעדכן את המפות מהווה חלק בלתי נפרד ממכשיר הניווט (סעיף 11 ס"ק (4) ו-(5) לחוק המכר, התשכ"ח - 1968). הנתבעת לא טענה כל טענת הגנה כלפי חיוב זה החל עליה. הייתה לנתבעת הזכות לבדוק את הנכס כאשר התובע חזר לחנות אך מעבר לניסיון המוכר בחנות לעשות כן, ללא הצלחה, לא נעשה דבר נוסף מצד הנתבעת שהטילה את בדיקת הסיבה לכשל על כתפי התובע. לפי סעיף 1 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות לאחר המכירה), תשס"ו - 2006, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה נכנסים להגדרה של "טובין". לפי תקנה 10 (א) לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), על היצרן או נותן השירות מטעמו לתקן כל ליקוי במוצר שייצר, תוך שבוע ימים - בבית הלקוח, או תוך 10 ימים - אם המוצר נמסר לתחנת שירות. על פי תקנה 18 היבואן יראה כיצרן. הנטל חל על הנתבעת להוכיח שבמוצר לא היה לקוי כשמכרה את המכשיר. הנתבעת לא עמדה בנטל זה כי לא בדקה את המוצר בהזדמנות הראשונה שניתנה לה והתעלמה מעדות התובע שהמוכר בחנות לא הצליח ליצור את הקשר לאינטרנט. 6. מכל הטעמים הללו התביעה מתקבלת. הנתבעת תשלם לתובע סך של 699 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 20.6.11 ועד ליום התשלום המלא בפועל כנגד השבת המוצר לידי הנתבעת; כמו כן הנתבעת תשלם לתובע הוצאות על ביטול זמנו בסך של 1,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל; וכן אגרת ביהמ"ש בסך של 50 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ההוצאה ועד ליום התשלום המלא בפועל. בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע. חשמלביטול עסקה (הגנת הצרכן)