ביטול עסקה לרכישת מטבח

לפניי תביעה כספית ע"ס 28,510 ₪ שעניינה ביטול עסקה לרכישת מטבח ע"י התובעים מאת הנתבעים תוך השבת מלוא התמורה ששולמה בגינה. על-פי הנטען בתביעה, התובעים הזמינו מהנתבעים מטבח עץ מלא בתמורה לתשלום סך של 25,000 ₪. במעמד ההרכבה ביום 03.09.11, גילו התובעים כי קיימת אי-התאמה בצבע ובגודל בין דלתות הארונות העליונות לבין אלו התחתונות. בהמשך, החלו דלתות הארונות של המטבח להתפרק, או אז גילו התובעים כי המטבח אינו עשוי מעץ מלא אלא מעץ מסוג MDF , בניגוד להזמנה. התובעים פנו אל הנתבעים ודווחו להם אודות הפגמים שנתגלו במטבח שסופק להם, כאמור לעיל. לטענתם, הנתבעים פירקו את הדלתות והעבירו אותן לתיקון במפעל הנתבעת. חרף התיקון שבוצעו, המשיכו הדלתות במטבח להתפרק ולהתקלף. אי-לכך, נאלצו התובעים לפנות אל בית המשפט בתביעתם הנדונה. התיק נקבע לדיון בפניי ליום 03.04.12. לדיון הנ"ל התייצבו התובעים והודיעו, כי הושגה הסכמה בינם לבין הנתבעים מחוץ לכותלי ביהמ"ש, ולפיה יחליפו האחרונים את דלתות הארונות במטבח וכי הפירוק וההחלפה יבוצעו יום למחרת הדיון. לאחר ביצוע ההחלפה התחייבו התובעים למסור הודעה לבית המשפט באם ההחלפה הינה לשביעות רצונם, ובכך להביא את התביעה לידי סיום. לאור זאת, נקבע התיק לתזכורת פנימית לצורך קבלת הודעת התובעים, כאמור. ביום 16.04.12 נתקבלה הודעת התובעים, ולפיה במועד הנקוב, הגיעו נציגי הנתבעים והחליפו את דלתות הארונות במטבח, אך גם בדלתות שהוחלפו נתגלו פגמים. לפיכך, ביקשו התובעים להמשיך בניהול התובענה. לאור הודעת התובעים, נקבע מועד לדיון ליום 13.09.12. כבר כאן יצוין, כי בהודעתם זו, וויתרו התובעים על הסעד של ביטול העסקה וצמצמו את הסעד הכספי המבוקש לשיעור של 20% משווי העסקה. לדיון הנ"ל לא התייצבו הנתבעים ועקב כך ניתן פסק דין במעמד צד אחד כנגדם. בהמשך, הגישו הנתבעים בקשה לביטול פסק הדין שניטל בהעדר. במסגרת הבקשה, נטען כי לאחר הגשת התביעה התנהל מו"מ בין הצדדים וסוכם, כי הנתבעים יחליפו את דלתות ארון המטבח, וכך אכן נעשה באופן שייתר את הצורך בדיון שהיה קבוע בתיק. עוד נטען, כי יום למחרת הדיון הראשון הוחלפו הדלתות בהתאם לדרישות התובעים ולשביעות רצונם. עקב כך, סברו הנתבעים כי בכך בא הסכסוך לסיום. נקבע דיון בבקשה לביטול פסק הדין, ובמהלכו הסכימו הצדדים כי יבוטל פסק הדין שניטל בהעדר וכי בית המשפט ייתן פסק דין לאחר שמיעת עדויות הצדדים. בדיון העידו התובעים והנתבע ,1 ואלה חזרו על גרסאותיהם שבכתבי הטענות, כמפורט לעיל. התובעים ציינו, כי לאחר החלפת הדלתות הבחינו בפגמים בדלתות החדשות, כגון שריטות ופגמים. הם הציגו תמונות המתעדות את הליקויים הקיימים בדלתות שהוחלפו (ת/1 - ת/4). לעומתם, שלל הנתבע 1 בעדותו מכל וכל את טענת התובעים, כי בדלתות החדשות קיימים פגמים וטען כי צילם את המטבח לאחר החלפת הדלתות וצביעתם מחדש. הנתבע 1 ביקש שהות על מנת להציג בפני בית המשפט את הצילומים של הדלתות החדשות. ברם, עד למועד כתיבת שורות אלו, לא צורפו הצילומים. לאחר עיון בכתובים ושקילת טענות הצדדים, אני מחליטה לקבל את התביעה, כפי שיפורט להלן. התמונות הצבעוניות שהגישו התובעים לבית המשפט במהלך הדיון (ת/1 - ת/4) ממחישות ברורות את הפגמים המתוארים בדלתות החדשות, בדמות שריטות וסדקים. טענת הנתבעים, כי הדלתות שהוחלפו היו תקינות לחלוטין, לא הוכחה כלל ועיקר, משנמנע הנתבע 1 לצרף לתיק ביהמ"ש את התמונות, שלטענתו, צילם בנו לאחר ביצוע ההתקנה של הדלתות החדשות וצביעתם מחדש. הימנעותם מלצרף ראיה היכולה לתמוך בגרסתם, ללא שניתן למחדל זה כל הסבר, לא כל שכן הסבר המניח את הדעת, ראוי כי תיזקף לחובת הנתבעים. בנסיבות אלו, מקום שניתנה לנתבעים הזדמנות לתקן את הליקויים בדלתות ארונות המטבח ומשהוכח כי חרף ההחלפה נתגלו פגמים גם בדלתות החדשות, זכאים התובעים לקבלת פיצוי כספי מהנתבעים בגין הימצאותם של פגמים אלה. כפי שכבר צוין לעיל, התובעים ויתרו על הסעד של ביטול העסקה וקבלת התמורה ששולמה בגינה במלואה. תחת זאת, עותרים התובעים לקבלת פיצוי כספי בגין הפגמים שנתגלו בדלתות החדשות בשיעור 20% מסכום העסקה. בשים לב לכלל נסיבות העניין, ובפרט מתן ההזדמנות לנתבעים להחליף את הדלתות וגילוי פגמים בדלתות החדשות חרף ההחלפה, אני מעמידה את הפיצוי המגיע לתובעים על דרך האומדנה על סך 5,500 ₪. עוד ישלמו הנתבעים לתובעים הוצאות משפט בסך 500 ₪. התשלום הנ"ל יבוצע תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. תביעות מטבחיםביטול עסקה (הגנת הצרכן)