ביטול עסקה מאסטרכארד

1. עסקינן בתביעה כספית שהגישו מר עידו נגד (להלן: "התובע 1") ומר ניר חכים (להלן: "התובע 2") כנגד הנתבעת, איסתא ישראל בע"מ (להלן: "הנתבעת"), אשר עניינה בהתקשרות לרכישת חבילת נופש, תשלום מלא בעבורה וביטולה. 2. העובדות הצריכות להכרעה א. ביום 29.8.05 רכש התובע 2 בעבור התובע 1 ובת זוגו חבילת נופש לקוסטה ברווה בין התאריכים 11.9.05 - 6.9.05 . התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי. (ראה אישור הזמנת שרותי תיירות שצורפה לכתב ההגנה - להלן: "ההזמנה") ב. ביום 3.9.05 (יום שבת) חלה התובע 1 ובהמלצת רופאיו החליט שלא לצאת את הארץ. (ראה תיעוד רפואי המצורף לכתב התביעה) ג. ביום 5.9.05 (יום ב' בשבוע, ערב הנסיעה) הודיע התובע 1 לנתבעת על ביטול הנסיעה וזו דחתה בקשתו להשיב לו את כספו (ראה סעיף 4 לכתב התביעה). מכאן התביעה שבפני. 3. בכתב התביעה טענו התובעים כי בנסיבות ביטול הנסיעה זכאים הם להשבת מלוא כספם ובדיון בפני הוברר כי תביעתם סומכת על על "הידיעה" כי "בד"כ דמי ביטול זה 10% מסכום התשלום". מנגד מפנה הנתבעת להזמנה, אשר נחתמה על ידי התובע 2, ובה, בין היתר, הוראה מפורשת לענין דמי ביטול- "על כל ההזמנות חלים דמי ביטול / שינוי מלאים (100%) מערך העסקה מרגע אישורה גם במקרה של אי מימוש שירותי התיירות מכל סיבה שהיא. חתימתך מהווה אישור על פרטי ההזמנה. אי חתימה אינה מבטלת את דמי הביטול / השינוי" 4. לאחר שנתתי דעתי למכלול כולו ומששוכנעתי כי התובע 2 חתם על ההזמנה (הגם שניסה בלשון רפה שלא לאשר חתימתו על גביה), הכוללת הוראה בוררה ונהירה באשר לתוצאות הכספיות של ביטול הנסיעה, הוראה, אשר התובע 2 אישר בחתימת ידו כי הובאה לידיעתו, כמו גם דבר הסכמתו לה- "החתום מטה מאשר כי קרא בעיון טופס זה והביא את תוכנו לידיעת שותפיו לנסיעה... החתום מטה מתחייב ומסכים בשם כל הנוסעים בהזמנה זו לכל האמור לעיל, ומתחייב להעביר להם את כל פרטי ההזמנה ותנאיה, לרבות דמי הביטול ונוהל הביטול..." מוצאת אני לאוכפה במערכת היחסים החוזית שבין הצדדים ולדחות טענות התובעים בדבר זכאותם להשבת מלוא התשלום. למעלה מן הצורך אוסיף ואציין, כי ההזמנה כוללת אף המלצה "לרכוש פוליסת ביטוח רפואי מקיף לחו"ל / ביטוח ביטול הזמנה/ ביטוח מטען" ומשבחרו התובעים לעשות שימוש בביטוח הניתן למחזיקי כרטיס אשראי מסוג מאסטרקארד היה עליהם לוודא היקף הביטוח, לרבות קיומו/אי קיומו של כיסוי ביטוחי למקרה של ביטול הנסיעה. 5. בשים לב לנכונות שהביעה הנתבעת לפצות את התובעים בסך השווה ל- 260$, סכום בגינו תזוכה על ידי הספק, מחייבת אני את הנתבעת לשלם לתובעים, יחד ולחוד, סך בשקלים השווה ל- 260$ על פי השער היציג ביום התשלום, זאת בתוך 30 יום. בנסיבות הענין, לא מצאתי לעשות צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ביטול עסקה (בכרטיס אשראי)ביטול עסקה (הגנת הצרכן)