ביטול עסקה מדפסת לייזר

התובעת רכשה מדפסת לייזר משולבת של חברת סמסונג מחברת לייזר ליין בע"מ, להלן הנתבעת. בנוסף לרכישת המדפסת, רכשה התובעת הרחבת אחריות לשלוש שנים וקבלת השירות באתר הלקוח. הרחבת האחריות הייתה בסך של 400 ₪. כאשר הסך הכולל ששולם לנתבעת היה 1,799 ₪. בשלב מאוחר יותר רכשה התובעת סט חדש של טיונרים בסך של 1,114 ₪. התובעת לא הייתה שבעת רצון מביצועי המדפסת, וביקשה לבטל את העסקה. התובעת שלחה מכתב לנתבעת בו דרשה לבטל את העסקה. הנתבעת סירבה לעשות כן בטענה שהתובעת לא שמרה על האריזה המקורית. עוד ציינה הנתבעת כי ציוד מתקלה אשר מוציאים אותו מאריזתו ונעשה בו שימוש לא ניתן להחזירו. לאחר סירוב הנתבעת הגישה התובעת תביעה לבית משפט זה. בתביעתה בקשה את ביטול העסקה, השבת המדפסת וקבלת הכסף ששולם לנתבעת על המדפסת, על תוספת האחריות ועל הטיונרים הנוספים. התובעת ביססה את התביעה על טענות בדבר אי תקינות המדפסת, הטעיה בדבר כדאיות הרכישה ותלונות על איכות השירות הטכני אותו קיבלה התובעת מנציגי הנתבעת. החזרת המדפסת והטיונרים תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 מסדירות את נושא החזרת מוצר למוכר. החזרת המוצר תעשה בכפוף למספר תנאים - שלא נעשה בו שימוש, ההחזרה תעשה בתוך 14 ימים ובאריזה המקורית של המוצר. אין האמור לעיל מתייחס למוצרים מתכלים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ונעשה בהם שימוש. גם אם אקבל את גרסת התובעת כי אכן פנתה לנתבעת בתוך 14 ימים הרי שלא די בכך. בעניינו התובעת עשתה במדפסת שימוש. כמו כן היה על התובעת להשיבה באריזתה המקורית, דבר שלא היה בידי התובעת לעשות. לעניין הטיונרים שנרכשו, הרי שנוכח העובדה שנעשה בהם שימוש הרי לא קיימת לנתבעת החובה לקבלם בחזרה. כיוון שכך, לתובעת לא עומדת זכות להחזרת הציוד שרכשה, אלא אם תוכיח כי יש בציוד פגם או הטעיה. ואכן, אלה הן טענות התובעת. תקינות המדפסת והטיונרים בדיון שהתקיים בתיק, הסכימו הצדדים על מינוי מומחה מטעם בית משפט אשר יבדוק את תקינות המדפסת והטיונרים אשר נרכשו מהנתבעת. בחוות הדעת שהגיש המומחה מטעם בית המשפט, נכתב כי המדפסת והטיונרים תקינים ופועלים בהתאם להגדרות היצרן. בתגובתה לחוות הדעת, ציינה התובעת כי היא לא העלתה טענות בדבר תקינות המדפסת. אלא שבדיון ובכתב התביעה הועלו טענות בדבר הספק נמוך וניצולת לא טובה של הדיו. להערה זו אין משמעות, כיוון שכאמור לעיל, המומחה בדק את פעילות המדפסת והטיונרים בהשוואה להוראות היצרן ובכך הוא נתן מענה לטענות התובעת. בנוגע לתקינות המדפסת אני דוחה את התביעה תוך שאני מאמצת את מסקנות חוות הדעת וקובעת כי המדפסת והטיונרים שנרכשו מהנתבעת פועלים בהתאם להגדרות היצרן ואין כל פגם בפעולתם. הטעיה בדבר כדאיות העסקה התובעת טענה כי היא הוטעתה בנוגע לכדאיות הרכישה. לדבריה היא סברה כי מדפסת הלייזר תאפשר לה להדפיס כמות גדולה של נייר בסדר גודל שבין 3,000-10,000 דפים לטיונר. בדיון שהתקיים אמרה התובעת כי היא מפנה לאתר אינטרנט בו מופיעים הנתונים אלו. אולם, בפועל התובעת לא צרפה כל מסמך המוכיח טענה זו. מנגד טענה הנתבעת כי התובעת בדקה את הנתונים של המדפסת באתר החברה. לטענתה באתר החברה רשומים הנתונים של בין 2,000 ל-1,500 דפים תלוי בסוג הטיונר. עם נתונים אלו, הגיעה התובעת וביקשה לרכוש את המדפסת שנרכשה. אציין כי על פי חוות דעת המומחה, ניתן להדפיס 1,500 דפים מטיונר שחור ו-1,000 דפים מטונר צבעוני כאשר נתונים אלו מתייחסים לטיונרים המיוצרים על פי הגדרות היצרן למדפסת זו. נתונים אלו מתייחסים להדפסה בהתאם להגדרות שנקבעו בתקן, מספר הדפים יכול להשתנות כאשר משנים את הגדרות ההדפסה. ראוי לשים לב לעובדה כי הפער בין טענת התובעת לבין המציאות הוא פער עצום ביותר, עד כדי פי עשר! וכן יש לשים לב כי גם בגירסת התובעת יש פער עצום של פי שלוש ויותר! שתי עובדות אלה מטילות על התובעת נטל ממשי להראות כי אכן נתונים אלה הם שהובטחו לה על ידי הנתבעת בטרם רכשה את הציוד. התובעת לא הצליחה להרים נטל זה. בקצרה, בעניין זה המדובר בגרסה מול גרסה ולא עלה בידי התובעת להוכיח כי אכן נציגי הנתבעת הטעו אותה וגרמו לרכישת המדפסת תוך שהיא מסתמכת על נתונים שגויים. שרות ותמיכה טכנית התובעת רכשה הרחבת אחריות לשלוש שנים וקבלת שירות התיקונים בית הלקוח. עוד העלתה התובעת טענות בדבר התמיכה הטלפונית שניתנה לה, המתנה שעות רבות לקבלת מענה וחוסר בקיאות מקצועית מצד אנשי התמיכה. מנגד טענה הנתבעת כי נמסר לתובעת מפורשות שבדיקת טכנאי תעשה במעבדת הנתבעת ולא בבית הלקוח. הנתבעת לא התייחסה לטענות התובעת על טיב התמיכה הטכנית שנתנו אנשיה לתובעת. בהחלטה מיום 17/7/12 שבתי ונתתי לנתבעת הזדמנות להתייחס לטענות התובעת בנוגע לתמיכה הטכנית שקיבלה התובעת אולם התובעת בחרה שלא לעשות כן. בעניין זה אני מקבלת את גרסת התובעת שכן הדבר נכתב מפורשות על גבי הקבלות שמנפיקה הנתבעת. "**בתשלום נוסף ניתן לרכוש הרחבת אחריות עד ל 3 שנים ממועד רכישת המוצר, במקרה זה תהיה האחריות באתר הלקוח מותנית ברכישת ציוד מתכלה מחברת לייזר ליין או לחילופין תהיה האחריות במעבדת החברה בר"ג." הדבר מופיע הן בקבלה שהגישה התובעת לבית המשפט בנוגע לרכישת הרחבת האחריות והן בקבלה אחרת אשר הוגשה על ידי הנתבעת לבית המשפט. הנתבעת לא הוכיחה בפני כי במקרה זה נמסר לתובעת אחרת. בכל מקרה ובייחוד נוכח העובדה כי הדבר כתוב מפורשות בקבלה, היה על הנתבעת לציין זאת מפורשות או להביע בכתב את הסתייגותה מהרשום בקבלה. לעניין איכות התמיכה הטכנית שקיבלה התובעת, אזי משלא הגישה הנתבעת את תגובתה לעניין זה אני מקבלת את טענת התובעת במלואה. כיול המדפסת לצריכה גבוהה של דיו בסיכומיה, מעלה התובעת טענה חדשה כי המדפסת היתה מכויילת לצריכה מירבית של דיו וכי איש לא אמר לה זאת וכך תפוקת המדפסת ירדה. טענה זו, אשר הועלתה רק בסיכומים לא לובנה. יחד עם זאת אעיר כי אם נושא התפוקה של המדפסת היה נושא כל כך מהותי וחשוב לתובעת, כפי שהיא מעידה, הכיצד היא עצמה לא בררה פרט זה עם שרכשה את המדפסת, כיצד לצמצם את ניצולת הדיו?! הכיצד עניין זה הועלה לראשונה רק בסיכומי התובעת?! מאידך, אני מקבלת את טענת התובעת כי על הנתבעת היה להפנות את תשומת ליבה לעובדה זו, כדי לאפשר לה לבחור בניצולת נמוכה יותר של דיו. אני לא מוציאה מכלל אפשרות כי מידע זה לא הועבר לתובעת, בשל הליקוי בשירות של הנתבעת כאמור לעיל. מכאן כי לשני הצדדים אחריות על תקלה זו. אחרית דבר הנתבעת תפצה את התובעת בגין התמיכה הטכנית הלקויה שניתנה לתובעת, לרבות המידע על כיול המדפסת לצריכה גבוהה, בסך של 700 ₪. לכך יש להוסיף תשלום חלקי עבור ההוצאות שנגרמו בגין ניהול ההליך בסך של 350 ₪. סכומים אלו ישולמו בתוספת ריבית והצמדה מהיום ועד למועד התשלום בפועל. כיוון שדחיתי את התביעה וקבעתי שהמדפסת תקינה, התובעת תחזיר לנתבעת את חלקה בשכר הטרחה ששולם למומחה בתיק בסך של 550 ₪ בתוספת מע"מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום בו שולם הסכום ועד ליום ההחזר בפועל. מדפסתביטול עסקה (הגנת הצרכן)