ביטול עסקה מחשבים

תובענה לפיצוי כספי ע"ס 31,000₪ או לביטול חוזה רכישה והשבה. העובדות בתחילת חודש דצמבר 2009, לאחר שהתובע עיין וחיפש באינטרנט, הוא יצר קשר עם נציג הנתבעת על מנת לרכוש מהנתבעת מערכת מחשוב לניהול עסקו. נציג הנתבעת הגיע לחנותו התובע בהתאם להזמנתו, והציע לו לרכוש מערכות מחשוב לניהול החנויות בסך של 21,785₪. התובע הסכים וביום 9.12.09 אף שילם לנציג הנתבעת מקדמה ע"ס 6,000₪. ביום 14.12.09, הנתבעת באמצעות נציגה והתובע חתמו על הזמנה מפורטת וחוזה תנאי התקשרות. באותו מעמד שילם התובע לנציג הנתבעת סך של 15,785₪ ונציג הנתבעת התקין בשתי חנויותיו של התובע מערכות מחשוב. ביום 16.12.10 שיגר התובע לנתבעת הודעת ביטול בשל הטעייתו ובקשה להחזרת המוצרים. מערכות המחשוב עדיין נמצאות בחנויות התובע והוא אף משתמש בהן. טענת התובע לטענת התובע הוא רכש את מערכות המחשוב כדי לענות בראש ובראשונה על הצורך בתוכנה לניהול המלאי, הן בחנויות והן במחסן שבבעלותו. לדבריו הוא הגדיר צורך זה עוד בפגישה הראשונה עם הנציג מטעם הנתבעת והובטח לו כי כך יהיה. עוד הוא טוען כי נציג החברה הבטיח שביום ההתקנה יתקינו לו במחשב הנייד תוכנה שתהיה מסונכרנת עם המחסן בלחיצת כפתור, ותנהל גם את המלאי שבמחסן. לטענתו ביום ההתקנה (14.12.09) האיצו בו לחתום על הסכם ההתקשרות, מבלי שניתנה לו הזדמנות נאותה לקרוא ולעיין בו ולמעשה הטעו אותו בכך שמערכת המחשוב לא ענתה על צרכיו, משום שעל אף שהתוכנה עונה על דרישותיו בניהול מלאי החנות, הרי שאין היא מסונכרנת למחסן ולמעשה חלק נכבד ממלאי העסק אינו בשליטתו. כמו כן לא התקינו לו תוכנה גם במחשב הנייד כפי שהובטח לו ולדבריו הוא התריע על כך עוד במהלך ההתקנה. התובע טוען שהתקשר למחרת, ביום 15.12.09, לנתבעת וביקש לבטל את העסקה מהטעמים האמורים, אולם נאמר לו כי על פי מדיניות החברה אין ביטולים או אפשרות החזרה. למחרת, ביום 16.12.09, שיגר התובע לנתבעים הודעת ביטול והחזרת מוצר בשל הטעייה. טענות הנתבעת הנתבעת טוענת שהנתבע ידע בדיוק מה הוא מזמין וכי הוא חתם על ההזמנה והסכם תנאי ההתקשרות מרצונו החופשי. הם הדגישו את העובדה שהתובע הוא זה שפנה אליהם לראשונה. לטענתם, נציג המכירות שביצע את העסקה מול התובע לא עובד יותר בנתבעת, אך ההזמנה שבוצעה מדברת בפני עצמה ורשום בה 2 מערכות ל-2 חנויות, 2 תוכנות ואילו המחסן או תוכנה נוספת לא מוזכרים. נציג הנתבעת טען עוד, כי רק ביום ההתקנה התובע בא ואמר לראשונה שהוא רוצה תוכנה גם במחסן האחורי והפרשה החלה, שכן הנתבעת השיבה שהתקנת תוכנה במחסן מחייבת עלות כספית נוספת. בנוסף התובע עובד ומשתמש במערכת המחשוב לפחות בחנות אחת. השאלות הטעונות הכרעה 1. האם קמה לתובע עילת ביטול והשבה חוזית עקב הטעייה? 2. האם עומדת לתובע זכות הביטול בעילות הקבועות בחוק הגנת הצרכן או הסכם הרכישה? דיון והכרעה בכל הנוגע להטעיה הנטענת, המסגרת הנורמטיבית הינה הוראות סעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, הקובע: "מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה או שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, ראשי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" - לרבות אי- גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן". כאמור, התובע טען כי נקשר בעסקה עקב הטעייה. לדבריו נציג הנתבעת הבטיח לו שליטה על מלאי החנויות בסנכרון למחסן בטרם החתימה על ההסכם. אולם ההזמנה המפורטת אותה התובע לא טרח לצרף לתביעתו, הינה ברורה, חד משמעית וקובעת אחרת. על פי ההזמנה יסופקו 2 מערכות לחנויות, תוכנת מעקב מחנות לחנות, וכן מספר פריטים נוספים. ליד כל פריט מצויין המספר 2 - כמספר החנויות והמילה מחסן או התקנה שלישית לא מוזכרים בה. לפיכך, לא הוכחה הטעייה ואף אי גילוי של עובדה מהותית, המהווים יסוד לתחולת ההוראה. כמו כן התרשמתי כי התובע הינו אדם אינטליגנטי, משכיל וחזקה עליו כי קרא את תנאי ההזמנה טרם החתימה ואם לא עשה כן, אין לו אלא להלין על עצמו. אשר על כן אין עומדת לתובע עילת ההטעיה שבחוק החוזים. בנוגע לעילות מכוח חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, החוק מאפשר בסעיף 14(א) ביטול עסקה והחזרת מוצר תוך 14 יום, כאשר מדובר בעסקת רוכלות. רוכלות ע"פ סעיף 8 לחוק היא: "הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן - מקום הצרכן), או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה." בענייננו לא נעשתה עסקת רוכלות, שכן התובע עצמו העיד כי הוא היה זה שיזם את הפנייה לנתבעת לאחר שבירר אודות התוכנה באינטרנט ולא הנתבעת היא שפנתה אליו. על כן, גם אין לתובע עילת השבה גם מטעמים אלה. אפשרות נוספת לביטול ההסכם יכולה לצמוח גם מחוזה תנאי ההתקשרות, אשר קובע בסעיף 23 כי המזמין ראשי לבטל את העסקה תוך שלושה ימי עבודה ממועד חתימת הסכם זה, בכפוף להשבת המוצר/ים באריזתם המקורית, למשרדי החברה ובמצב תקין ומושלם כפי שהיה המוצר במועד חתימת ההסכם. התובע אכן שלח את הודעת הביטול תוך הזמן האמור. דא עקא, התובע לא טרח להשיב את המוצרים למשרדי החברה, אלא הינו משתמש בהם עד ליום זה. כך התובע העיד כי הוא משתמש במערכת לניהול חנותו וכי התוכנה בסדר גמור אולם עיקר הבעיה היא בניהול המלאי בשל חוסר הסנכרון למחסן. להשקפתי, התובע אינו רשאי לאחוז במקל משני קצותיו. מששלח הודעת ביטול במועד, הרי שהיה עליו להשיב את מערכות המחשב לנתבעת. משנמנע לעשות כן, השתמש ואף הינו משתמש בתוכנה עד היום, הרי שהינו מנוע מלהשתמש בזכות הביטול וההשבה הקנויה לו בהסכם ההתקשרות. נוכח כל האמור התביעה נדחית. התובע יישא בהוצאות המשפט של הנתבעת בסך של 150 ש"ח + מע"מ. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 14 יום. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)