ביטול עסקה מכרז באינטרנט

1. על פי כתב התביעה, ביום 25.10.08 השתתף התובע במכרז שערכה הנתבעת באתר שבבעלותה למסחר אלקטרוני באינטרנט (להלן: "המכרז"), לרכישת מדפסת לייזר מתוצרת חברת BROTHER (להלן: "המדפסת"). במסגרת המכרז, התובע הציע 870 ₪ עבור המדפסת ובפועל קיבל הודעה שזכה בהצעה על סך של 970 ₪ (להלן: "העסקה הראשונה"). התובע הודיע מיד לנתבעת שמדובר בהודעה שגויה, הנתבעת אישרה ביטול העסקה הראשונה ללא כל חיוב, וסוכם על עסקת רכישה חדשה של המדפסת בסכום של 920 ₪ ב- 12 תשלומים (להלן: "העסקה החדשה"). 2. התובע טוען, כי הנתבעת לא ביטלה מיד את העסקה הראשונה, כפי שהתבקשה, וחייבה את התובע במקביל בכרטיס האשראי הן עבור העסקה הראשונה והן עבור העסקה החדשה. לטענת התובע, הדבר גרם למיצוי מלוא מסגרת האשראי בכרטיס האשראי שלו וחברת האשראי סירבה לבצע שתי עיסקאות שלו בסכום כולל של 570 ₪. הסירובים היו בימים 29.10.08 ו- 31.10.08. התובע טוען כי סירובי העסקאות אירעו בבתי עסק, בנוכחות אנשים, וגרמו לו עוגמת נפש וצער מרובים ביותר. 3. עוד טוען התובע כי העסקה הראשונה לא רק שלא בוטלה, אלא שביום 11.11.08 הופיע שליח מטעם הנתבעת בבית התובע והביא לו מדפסת נוספת, שהתובע סירב לקבל. 4. התובע דורש סכום 13,470 ₪ המורכב כדלקמן: 10,000 ₪ - פיצויים לדוגמא לפי סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ; 970 ₪ - החזר הסכום בשל העסקה הראשונה ; 2,500 ₪ - פיצוי בשל עוגמת נפש וטרחה. 5. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, העסקה הראשונה אכן בוטלה, אך חברת BROTHER שלחה לתובע את המדפסת לפני שהבחינו בעדכון של הנתבעת בדבר ביטול העסקה. רק לאחר שחזר המוצר למחסני החברה ביום 24.11.08, זוכה התובע באופן מלא ביום 02.12.08. עוד נטען, כי הנתבעת הציעה לתובע, במסגרת פשרה, פיצוי בסך 100 ₪ אך התובע סירב והדבר מצביע על חוסר תום לבו ורצונו לבזבז את זמנו היקר של בית המשפט ולגרום לנתבעת הוצאות מיותרות. דיון 6. על פי סעיף 14ה (א)(1) לחוק הגנת הצרכן, במקרה של עסקת מכר מרחוק, שחל עליה סעיף 14ג לחוק, כשהצרכן מבקש לבטלה - על המוכר להחזיר לצרכן תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את הסכום ששולם על ידי הצרכן ולבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ללא גביה של דמי ביטול כלשהם. במקרה דנן, חלפו יותר מ- 14 ימים עד שהנתבעת זיכתה את התובע ועל כן, על פניו, הופרה הוראת סעיף 14ה (א)(1) לחוק הגנת הצרכן. 7. לטענת הנתבעת, כאמור, הזיכוי התעכב עד שהתקבלה הודעה מחברת BROTHER כי המוצר הוחזר למחסניה. בדיון שהתקיים בפני אמר התובע בענין זה: "מי שבונה מערכת שבתוך יום מוציאה את המוצר, צריך לבנות מערכת מקבילה שמזכה את הלקוח" (פרוטוקול עמ' 2 שורות 11-12). 8. אכן, כפי שנאמר בפסק דינו של כב' השופט א' טננבוים בת"ק (י-ם) 5042/07 בוטקילינה אנה נ' מולטיסייל שיווק בע"מ מיום 11.04.08, יש אינטרס ציבורי ברור לקונים, למוכרים ולאוכלוסיה בכללותה ביצירת אקלים כלכלי שיאפשר עיסקאות מכר מרחוק ורצוי משוכללות ככל האפשר, ולשם כך צריכה להיות זכות ביטול יעילה, שתעודד את הצרכן להשתמש בעסקאות מסוג זה, ללא חשש מפני חוסר אפשרות לבטלן. במסגרת זו צריך להיות מנגנון, כפי שטוען התובע, שיבטיח ביטול יעיל של העסקה תוך הבטחת החזרת המוצר עצמו לידי המוכר במהירות האפשרית. 9. במקרה דנן, העסקה הראשונה בוצעה ביום 25.10.08, וכבר ביום 26.10.08 ניתנה הודעת הביטול. אין זה סביר שההודעה מאת הנתבעת אל חברת BROTHER בדבר ביטול העסקה והחזרת המוצר למחסני החברה לקחו כחודש ימים, עד 24.11.08, ועוד פחות סביר שהזיכוי עצמו נעשה רק ביום 02.12.08, דהיינו, כעבור יותר מ- 10 ימים מהיום שבו הוחזר המוצר למחסני חברת BROTHER. האם לכך ייקרא מסחר אלקטרוני, שעיקר יעילותו במהירות שבה הוא מתבצע? 10. לאור האמור, זכאי התובע לפיצוי בשל אי הזיכוי במועד שנקבע בחוק. עם זאת, השאלה היא האם יש מקום במקרה דנן להפעיל את סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן. 11. סעיף 31א (א) לחוק הגנת הצרכן קובע, כי אם נקשרה עסקה בין עוסק לצרכן והעוסק הפר, בקשר לאותה עסקה, הוראה מההוראות המפורטות באותו סעיף, רשאי בית המשפט לפסוק, בשל אותה הפרה, פיצויים שאינם תלויים בנזק, דהיינו, פיצויים לדוגמא, בסכום שלא יעלה על 10,000 ₪. סעיף 31א (א)(4) מתייחס להפרת ההוראות בקשר לביטול עסקה וקובע: "ביקש צרכן כי עוסק ישיב לו את החלק ממחיר העסקה ששילם או ביקש צרכן לבטל את חיובו לפי סעיף 14ה (א)(1)... או ביטול עסקת מכר מרחוק לפי סעיף 14 ג(ג) - והעוסק לא השיב לצרכן את החלק ממחיר העסקה או לא ביטל את החיוב כאמור". מכאן שאי ביטול העסקה כמבוקש מהווה הפרה של החוק המזכה בפיצויים לדוגמא. 12. סעיף 31א(ה) לחוק הגנת הצרכן מפרט את השיקולים שעל בית המשפט לשקול, בין היתר, בבואו לקבוע גובה של פיצויים לדוגמא. השיקולים הם, בין היתר, אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו, עידוד הצרכן למימוש זכויותיו, חומרת ההפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה ושוויה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה. 13. כפי שניתן לראות, אין לפסוק פיצויים לדוגמא כדבר שבשיגרה, אלא במקרים מיוחדים המצדיקים זאת, ונראה שהמקרה שלפנינו אינו מצדיק זאת. סעיף 31א(א)(4) מתייחס למצב שבו העוסק לא ביטל את החיוב של הצרכן, ואילו במקרה שלפנינו החיוב בוטל, אלא שזיכוי התובע בכרטיס האשראי התעכב במשך פרק זמן בלתי סביר, כמפורט לעיל. מבחינת חומרתה אין דומה הפרה טוטלית של חובת ביטול החיוב להפרת פרק הזמן שנקבע בחוק לביטולו. גם נסיבות ההפרה, שנבעו למעשה מכשל אצל חברת BROTHER ולא אצל הנתבעת עצמה, וכן שוויה הכספי של העסקה מובילים למסקנה שאין להפעיל במקרה דנן את "התותח הכבד" של פיצויים לדוגמא, שניתנים, כאמור, ללא צורך בהוכחת נזק. לפיכך, יש להתייחס לנזקיו של התובע במקרה דנן לצורך קביעת הפיצוי הראוי והצודק בנסיבות הענין. 14. במקרה שלפנינו, הנזק העיקרי הנטען על ידי התובע מתייחס לסירובי העסקאות על ידי חברת האשראי בסכום כולל של 570 ₪, שאירעו בימים 29.10.08 ו- 31.10.08, דהיינו, בתוך התקופה של 14 הימים הקבועה בחוק הגנת הצרכן. בנסיבות אלה, אין לזקוף לחובת הנתבעת את מצב חשבונו של התובע בבנק וגובה האשראי שניתן לו, ולא הוכח קשר ישיר בין סירוב העסקאות לבין עיכוב הזיכוי בשל ביטול העסקה נשוא התביעה מעבר לתקופה החוקית. 15. לאור האמור, אני קובעת, כי הפיצוי הראוי וההוגן במקרה דנן הוא 500 ₪, והוא ישולם על ידי הנתבעת לתובע, תוך 30 ימים. אם לא ישולם הסכום במועד שנקבע - יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. הואיל ורוב רובה של התביעה נדחה - אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים. מחשבים ואינטרנטמכרזביטול מכרזמכירה פומבית / מכרז אינטרנטביטול עסקה (הגנת הצרכן)