ביטול עסקה סוף עונה

פתח דבר 1. זוהי תביעה כספית על סך של 7,000 ₪ שהוגשה בבית משפט לתביעות קטנות, שעניינה יחסי ספק לקוח. 2. לטענת התובעת, בתאריך 17.02.13, רכשה מאת הנתבעת, בעלת עסק למכירת בגדים בטבריה, שמלה בעלות של 550 ₪ (להלן: "השמלה"). 3. הוסיפה התובעת וטענה כי, משנוכחה שלא ניתן לתקן את השמלה, אשר הייתה גדולה במידה מה עליה, ככל ונאמר לה כי התיקון עשוי להיות מורכב בשל סוג הבד, ביקשה לבטל את העסקה ולהחזיר את השמלה לנתבעת. 4. עוד טענה התובעת כי, משניגשה יום למחרת, בתאריך 18.02.13 לנתבעת לצורך ביטול העסקה והחזרת השמלה, נתקלה בסירוב הנתבעת לביצוע ההחזרה וביטול העסקה, בטענה כי המדובר בפריט סוף עונה שלא ניתן להחזיר. 5. לטענת התובעת, על אף שבתאריך 20.02.13 ניגשה לחנות הנתבעת והחזירה את השמלה, אלא שזו השליכה את השמלה מחוץ לחנות, וסירבה להשיב לתובעת את כספה. 6. לגישת התובעת, הנתבעת פועלת בניגוד לתקנות הגנת הצרכן, לפיהן ניתן להחזיר פרטי ביגוד, תוך שני ימי עסקים, אף אם מדובר במכירת סוף עונה. 7. התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת בהשבת סכום השמלה, בתוספת ריבית פיגורים, ובתוספת תשלומי נסיעות מבית שאן וטבריה כן נזקי עוגמת נפש שנגרמו לה בשל התנהלות הנתבעת. 8. מנגד, טענה הנתבעת כי בעת הרכישה, תאמה השמלה למידותיה של התובעת, אך ביקשה האחרונה להוסיף בד תחרה במפתח הקדמי של השמלה, באמצעות סיכות, והכל נעשה. 9. הוסיפה הנתבעת וטענה כי הסבירה לתובעת שלא ניתן להחזיר את השמלה, מכמה סיבות: האחת, מאחר ובוצע בה תיקון, כאשר בהתאם למדיניות החנות, לאחר תיקון כזה, לא מתאפשר החזר כספי. הסיבה השנייה הינה כי התובעת לבשה את השמלה, ככל ובעת ההחזרה דבק בשמלה ריח חזק של סיגריות, כאשר הסיבה השלישית הינה כי הוסרה התווית מהשמלה. 10. הנתבעת מבקשת להורות על דחיית התביעה. דיון והכרעה 11. בתאריך 04.07.13 התקיים דיון בפניי, בו חזרו הצדדים על טיעוניהם. 12. לצורך בחינת הסוגיה שבפנינו, יש לפנות להוראות תקנה 2 (2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, המתייחסת לפרטי ביגוד והנעלה, אשר קובעת כלהלן: "צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם - (1) .... (2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 לתוספת - מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;" 13. יוצא אפוא כי לצורך ביטול העסקה והחזרת השמלה, יש לבדוק כי השמלה לא נפגמה ולא נעשה בה שימוש, וככל והייתה תווית על השמלה, כי זו לא הוסרה. 14. בענייננו, אין חולק כי מבחינת הזמן שעמד לרשות התובעת לביטול העסקה, ככל שמדובר בפריט ביגוד, הרי התובעת פעלה בהתאם להוראות התקנות הנ"ל, וזאת משביקשה ביום 18.02.13 להחזיר את השמלה לנתבעת, ולבטל את העסקה. 15. על כן, השאלה הינה באם השמלה נפגמה מיום הרכישה ועד ליום החזרה, או נעשה בה שימוש, לרבות על ידי הסרת התווית, שלא מאפשר החזרתה בהתאם לתקנות הנ"ל? 16. לאחר עיון בכתבי טענות הצדדים ושמיעתם בפניי, לא הוכח בפניי כי התובעת עשתה שימוש בשמלה, במיוחד משביקשה להחזירה יום למחרת הרכישה. בעניין זה אציין כי, טענותיה של הנתבעת כי ביום ההחזרה נדף ריח של סיגריות מהשמלה, דבר המצביע על שימוש בה, נטענה בעלמא. 17. זאת ועוד, הטענה כי התווית שהייתה על השמלה הוסרה, לא הוכחה, ככל ולא הובאה בפניי כל עדות כי טרם ביצוע הקניה, הייתה על השמלה תווית כזו. יתרה מזו, אף עיון באחת התמונות (ת/2) שהונחו בפניי, בה ניתן לראות את אוסף השמלות בחנות של הנתבעת, ואשר תוכנה לא נסתר על ידי הנתבעת, לא ניתן להבחין בתוויות על השמלות הנ"ל. 18. מנגד, התובעת לא סתרה את טענות הנתבעת כי בזמן הרכישה, ביצעה הוספה של בד תחרה לשמלה, באמצעות סיכות תפירה זמניות, לצורך שימוש בה, וכי הוספה זו נעשתה לפי בקשתה של התובעת, ונכון להיום תתקשה הנתבעת למכור את השמלה ללקוחה אחרת. 19. לאור האמור לעיל, ולאחר שבחנתי את הדברים, ולאור העובדה כי השמלה הוחזרה בסופו של יום לנתבעת, כפי שעולה מטענותיה של האחרונה בכתב ההגנה ובדיון בפניי, ללא תוספת הבד, אני מורה על ביטול העסקה בין התובעת לנתבעת, ומורה לאחרונה לשאת בהחזר חלקי של התשלום שביצעה התובעת, בגין רכישת השמלה, בסך של 350 ₪. 20. למותר לציין כי ככל וטענותיה של התובעת באשר להוצאות שהוציאה בגין נסיעה מבית שאן וטבריה וכן לנזק בגין עוגמת נפש שנגרמה לה מביצוע העסקה, לא הוכחו, איני פוסקת כל סכום בגין רכיבים נתבעים אלו. סוף דבר 21. אני מקבלת את התביעה באופן חלקי, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת הסך של 350 ₪ בתוספת אגרת משפט בסך של 70 ₪. סכומים אלו ישולמו תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לנתבעת, אחרת ישאו הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד לתשלום בפועל. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)