ביטול עסקה סיגריות

בפני תביעת התובעת בה היא מבקשת כי תבוטל עסקה שנערכה בינה לבין הנתבעת, ביום 2.12.11, על פיה רכשה התובעת מהנתבעת סיגריה אלקטרונית שהינה מוצר שתכליתו לסייע בגמילה מעישון. התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת להשיב לה את מלוא כספה. אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעת חתמה על הסכם במועד בו סיפק נציג הנתבעת ערכה הכוללת שתי סיגריות אלקטרוניות, מטען חשמלי ומטען USB לטעינת הסיגריה ופילטרים, ואשר עלותה היתה 2,988 ₪ אשר הוסכם כי ישולמו ב- 12 תשלומים שווים ורצופים. בנוסף נקבע בהסכם כי עבור כל משלוח של החלפת הפילטרים, יחול תשלום על התובעת בסך של 50 ש"ח. על אף שבהסכם נרשם שסופקו 60 פילטרים, אין מחלוקת למעשה בין הצדדים כי במועד הרכישה קיבלה התובעת רק חלק מהפילטרים (לטענת התובעת 30 מתוך 60 ולטענת הנתבעת 40 מתוך 60) כאשר יתרת הפילטרים היתה אמורה להיות מסופקת על ידי נציג הנתבעת תוך מספר ימים, בהתאם לטעמים שונים שבחרה התובעת. יצוין כי בהסכם עליו חתומה התובעת, נרשם כי ידוע לתובעת שהמוצר סטרילי וכי התנסתה במוצר טרם הרכישה, והינה מודעת לכך שאין אפשרות לבטל את העסקה לאחר פתיחת המוצר. כמו כן צוין כי הנתבעת רשאית לשנות את טעמי הפילטרים, לפי שיקול דעתה וללא התראה מוקדמת. הוראה נוספת בהסכם קובעת כי בתום תקופת המנוי, יוחזרו 60 פילטרים לנתבעת וכל פילטר שלא יוחזר, יחוייב ב- 18 ₪. לטענת התובעת מיד לאחר שהלך נציג הנתבעת, היא התנסתה בשימוש במוצר ולטענתה בכתב התביעה, כבר באותו מועד, הרגישה שאינו "עובד כמו שצריך". ביום 4.2.11 יצר נציג הנתבעת קשר עם התובעת והביא לה את יתרת הפילטרים אולם לטענת התובעת, לא היו אלה בטעמים שהוזמנו על ידה. התובעת מוסיפה שכבר באותו יום, הודיעה לנציג הנתבעת שמכר לה את המוצר (ואינו זה שהביא את הפילטרים) כי המוצר אינו תקין, מכיוון שהסיגריה נגמרת מהר מדי. יוסבר כי מדובר בסיגריה שיש בה סוללת ליתיום אשר לטענת הנתבעת בדיון בפני, אמורה להספיק לשימוש שווה ערך לעישון של מחצית קופסת סיגריות כך ששתי הסיגריות שסופקו, אמורות להיות שוות ערך מבחינת זמן השימוש, לעישון של חפיסת סיגריות שלמה. בניגוד לטענת התובעת כי הובטח לה שסיגריה מחזיקה למשך יום שלם, הסביר נציג הנתבעת בדיון כי משך הזמן שסיגריה תפעל מותנה בכמות השימוש כמוסבר לעיל, ולפיכך לא יתכן שהוצג בפני התובעת מצג לפיו סיגריה אחת תחזיק למשך יום. ביום 8.12.11 התקשרה התובעת פעם נוספת לנציג הנתבעת על מנת להזכירו כי טרם סופקו לה מלוא הפילטרים שהנתבעת התחייבה לספק. התובעת טוענת כי למחרת, ביום 9.12.11, שתי הסיגריות הפסיקו לעבוד ולמחרת, שהיה יום שבת בבוקר, הודיעה על כך לנציג הנתבעת. ביום 11.12.11 הודיעה התובעת לנציג הנתבעת כי היא מאוכזבת מהשירות שקיבלה ומכך שהסיגריות אינן עומדות בהבטחות שניתנו לה בעת הרכישה ולפיכך, ביקשה לבטל את העסקה. על אף תכתובת בין הצדדים, לא הסכימה הנתבעת לביטול העסקה אולם, בחלוף זמן מה הסכימה להחליף את הסיגריות בסיגריות אחרות וזאת לאור טענות התובעת בדבר פעולה לא תקינה של הסיגריות. הנתבעת למעשה אינה מכחישה את השתלשלות העניינים כפי שתוארה על ידי התובעת, למעט העובדה כי טענה ראשונה בדבר אי תקינות של הסיגריות, הועלתה ביום 9.12.11 וכי קודם לכן כל טענותיה של התובעת היו ביחס לאי אספקת הפילטרים כפי שהוזמנו. הנתבעת הוסיפה בכתב הגנתה כי היא מוכנה להעמיד את המוצר לבדיקת מעבדה על חשבונה ובאם ימצא כי המוצר לא תקין, הוא יוחלף בחדש ובדיון בפני אכן אישרה התובעת כי הצעה להחלפת המוצר, ניתנה בסמוך לאחר הודעת הביטול מטעמה, אף מבלי שהותנה הדבר בבדיקת הסיגריות, אולם היא סרבה להצעה מאחר ולא היתה מעונינת עוד בשימוש במוצר לאור אכזבתה ממנו ומהשירות שניתן לה. לאחר שמיעת טיעוני הצדדים בפני ובהיעדר ראיה כי מדובר במוצר פגום שאינו מאפשר שימוש למשך הזמן שהינו שווה ערך לעישון מחצית קופסת סיגריות, דין התביעה להידחות. אציין כי התרשמתי שטענותיה של התובעת לענין אי תקינות הסיגריות הועלתה רק לאחר שלא קיבלה את השירות לו ציפתה מהנתבעת בנוגע לאספקת הפילטרים וכי טענתה בכתב התביעה שכבר במועד השימוש הראשוני בסיגריה חשה שאינה תקינה, הינה טענה מאוחרת שהועלתה רק בדיעבד על מנת להצדיק את ביטול העסקה. אמנם נכון כי לא עומדת לתובעת זכות לביטול העסקה מכוח הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 שכן אין מחלוקת כי בעת הודעת הביטול המוצר לא היה באריזתו המקורית שכן הוא נפתח לצורך שימוש התובעת בו, אולם ככל שהתובעת היתה משכנעת אותי כי אכן מדובר במוצר פגום אשר לא פעל בהתאם למצג שנוצר בפניה ביחס למשך השימוש האפשרי בכל סיגריה עד לטעינה הבאה, היה מקום לשקול באם עומדת לה זכות הביטול מכוח דיני החוזים הכלליים, ובמקרה כזה צריך היה לבחון באם הוראת ההסכם יש בה למנוע אפשרות ביטול. התרשמתי, בין היתר לאור עמדת התובעת ביחס לכל הצעה שהועלתה בפניה בין אם על ידי הנתבעת ובין אם במהלך הדיון בפני, כי התובעת למעשה התחרטה על העסקה שביצעה לאחר פתיחת הערכה ובמצב דברים כזה, לא עומדת לה זכות הביטול. בחנתי באם יש מקום להורות על ביטול חלקי של העסקה דהיינו, בדרך של החזרת הערכה ללא הפילטרים (שכן הפילטרים הם אותו חלק בערכה שהינו סטרילי ואילו הסיגריה עצמה אינה נכנסת לפה של המשתמש) או החזרת הפילטרים בלבד, אולם, לאור העובדה כי מדובר בעסקה אחת שלמה ולאור הספק שנותר בי באם אכן לא עשתה התובעת שימוש בסיגריות ובפילטרים ונעזרה בהם לצורך גמילה מעישון, לא מצאתי לעשות כן. אשר על כן אני דוחה את התביעה אולם לאור השירות שאכן היה לקוי במידה מסוימת מבחינת מועד אספקת הפילטרים בהתאם להזמנת התובעת, אינני עושה צו להוצאות. טבק / סיגריותביטול עסקה (הגנת הצרכן)