אי התייצבות לדיון עקב כאבי בטן

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 7/6/10 ובהיעדר התייצבות המבקש 2. ביום 3/6/09 הוגשה כנגד המבקשים תביעה שעניינה תביעת חוב בגין אי תשלום עבור שירותי איחסון אותם סיפקה המשיבה למבקשים. בהחלטת בית משפט מיום 30/12/09 הקובעת את התיק לישיבה מקדמית נקבע בין היתר כי התייצבות בעלי הדין הנה חובה. לדיון שהתקיים ביום 7/6/10 התייצב ב"כ הנתבעים ובהיעדר התייצבות מטעם הנתבעת 1 ובהיעדר התייצבות של הנתבע 2. מטעם התובעת התיצבו נציג התובעת וב"כ התובעת. לאור זאת, ניתן על ידי פסק דין המקבל את התביעה במלואה. ביום 2/11/10 הוגשה הבקשה לביטול פסק הדין. בתצהיר המבקש 2 המצורף לבקשה, טען המבקש 2 כי במועד הדיון הוא לא חש בטוב עקב כאבי בטן עזים בשל "אולקוס" ממנו סובל המבקש 2. בא כוחו, שעודכן באותו הבוקר, הבין כי המבקש 2 יצא לפגישה חשובה מחוץ למשרד. עוד מציין המבקש 2 בתצהירו כי איננו צד לתביעה ומעולם לא חתם על ערבות למשיבה. בתצהיר נוסף שצורף לבקשה ונערך על ידי ב"כ המבקשים, עו"ד לירון סנדה, הוא מצהיר בין היתר כי ביום הדיון, עדכנה אותו מזכירתו האישית של המבקש 2 כי הוא יצא לפגישה חשובה מחוץ למשרד וכי רק לאחר הדיון התברר לו כי המבקש 2 חש ברע באותו היום ולא היה באפשרותו להגיע לדיון. המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת כי המבקשים לא פירטו כל טעמים מיוחדים לביטול פסק הדין, כי בבקשה מתגלה המבקש 2 כאינו דובר אמת, כי המבקש 2 טען כי "אינו חש בטוב" במועד הדיון וצירף אישור רפואי המתיימר לתמוך בטענתו, אך האישור הרפואי הינו מתאריך 22/10/10 כאשר פסק הדין ניתן ביום 7/6/10. המבקש 2 טוען בבקשה כי מזכירתו מסרה לבא כוחו בטעות כי הוא נמצא בפגישה חשובה מחוץ למשרד אולם בדיון הצהיר כי "היתה לו ישיבה דחופה במשרדו בחיפה". לטענת ב"כ המשיבה, המבקשים דוחים את הקץ בתואנות שווא וזאת תוך העלאת טענות מביכות ותוך שהם מצרפים תצהיר סתמי של בא כוחם לשעבר. כמו כן טוען כי אף סיכויי הגנתם של המבקשים הינם אפסיים, הכל כמפורט בכתב התביעה ובתצהירי עדות ראשית מטעם המשיבה. בתשובה לתגובה שהוגשה ביום 19/12/10 חזר ב"כ המבקשים על טיעוניו. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה ולאחר ששמעתי הצדדים, החלטתי הינה כדלקמן: על פי תקנה 214 ה(ה) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984(להלן תקנות סדר הדין האזרחי על הצדדים לתובענה בסדר דין מהיר להתייצב לישיבה המקדמית, אלא אם קבע בית המשפט אחרת. דין אי התייצבות לישיבה המקדמית כדין אי התייצבות למשפט על פי תקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי: "(ה) בעלי הדין יתייצבו לישיבה המקדמית, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; היה בעל הדין המדינה או תאגיד, יהיה הוא פטור מהתייצבות לישיבה מקדמית, ובלבד שהגיש לבית המשפט, לא מאוחר משבעה ימים לפני הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בענינה, יהיה זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית (להלן — התחייבות בעל דין). (ו) דין אי-התייצבות לישיבה מקדמית או הפרת התחייבות בעל דין — כדין אי-התייצבות למשפט על פי תקנה 157." כאשר ניתן פסק-דין בהעדר צד, ואותו צד הגיש בקשה לבטל את פסק הדין, הרי שעל בית המשפט בעיקר שתי שאלות: (1) האם יש למבקש סיכויי הצלחה - אם יבוטל פסק הדין?. בע"א 276/62 אורי פרידמן נ' רחל פרידמן- פ"ד יז 349 בעמ' 354, נקבע בעניין זה: "אין עליו בשלב זה להוכיח ממש את הגנתו. עליו רק לשכנע לכאורה כי יש לו הגנה אם יוכיח אותה..." (2) מהי הסיבה, אשר בגללה לא הייתה הופעה מצד המבקש? שאלה זו פחות חשובה מהשאלה הראשונה, אך גם היא בעלת משקל. מעיון בבקשה ובתצהירים שצורפו אליה וגם מכתב ההגנה, אכן קיים סיכוי למבקשים להצליח בהגנתם, אם יוכיחו טענותיהם אשר מצדיק את ביטול פסק הדין. יחד עם זאת לא שוכנעתי כי היה צידוק לאי הופעת המבקש 2 לישיבת יום 7/6/10. האישור הרפואי שצורף, נושא תאריך 22/10/10 ומהווה סיכום מידע רפואי. לא הוצג בפני כל אישור רפואי ספציפי לפיו ביום הדיון היה המבקש חולה, כפי שטען. זאת ועוד, גם אם אכן אלו הם פני הדברים, היה על המבקש 2 ליצור קשר עם בא כוחו ולעדכנו בדבר מחלתו והיה על בא כוחו להודיע בהקדם האפשרי ובטרם מועד הדיון, לבית המשפט ולצד שכנגד וכל זאת בכדי למנוע מביזבוז זמנם לריק של בית המשפט ושל הצד שכנגד. כפי שקבעתי בהחלטתי מיום 7/6/10, ולאור העובדה כי הדיון נדחה משכבר בהחלטה קודמת, בשל בקשת המבקש 2 לדחות הדיון עקב נסיעה לחו"ל וזאת בגין כך שלטענתו, בהיעדרו לא יהיה באפשרות המבקשים להציג את עמדתם בפני בית המשפט, ואילו לדיון הנדחה - 7/6/10 לא התייצב המבקש 2 לדיון ואף לא טרח לעדכן את בא כוחו מהי הסיבה להיעדרותו ובשל מחלה כטענתו ולא חס על זמנו של בית המשפט ושל הצד שכנגד, הרי יש בכל זאת להעיד כי המבקש 2 מזלזל זלזול רבתי בבית המשפט ובצד שכנגד ובית המשפט לא יתן יד להתנהלות שכזו. על כן אני מורה כי פסק הדין יבוטל, וזאת אך ורק בתנאי שהמבקש 2 יפקיד בקופת בית המשפט הוצאות עבור בא כוח המשיבה ובסך של 4000 ₪ כדין וזאת תוך 21 יום מקבלת החלטה זו. אי הפקדת הסך הנ"ל כאמור לעיל יביא לדחיית הבקשה ללא התראה נוספת. דיוןאי התייצבות לדיוןבטן