ביטול עסקה קורס לבחינות בגרות

כללי: 1. התובעת נרשמה ללימודים אצל הנתבעת לצורך השלמת בגרויות. התובעת נרשמה ל 7 קורסים. התובעת החלה הלימודים ב 3 קורסים, כאשר בשני קורסים ניגשה לבחינות הבגרות ונכשלה ובקורס אחד הגיעה אך לשיעור אחד בלבד. התובעת מוסיפה וטוענת שהנתבעת לא לקחה בחשבון את לקות הלמידה שלה טרם נערכה ההתקשרות וטוענת להטעיה ולחוסר התאמה למסגרת הלימודים אצל הנתבעת. השאלות אשר באות לפניי במחלוקת הינן מועד הודעת הפסקת ההתקשרות מצדה של התובעת והאם לאור טענותיה של התובעת כלפי הנתבעת הינה זכאית להחזר כספי כלשהו של הכספים ששולמו לנתבעת, גם נוכח הוראות תקנון הנתבעת. ככל שזכאית להחזר - שיעורו. 2. ביום 4.12.13 התנהל דיון בתיק. בדיון נשמעו טענות הצדדים ומטעמה של התובעת העידה אימה, הגב' טליה גבע. טענות התובעת: 3. על פי הנטען בכתב התביעה לאחר שירותה הצבאי נרשמה התובעת ביום 3.8.11 ללימודים אצל הנתבעת לצורך לימוד בשבעה קורסים לבגרות. 4. התובעת שהינה מאובחנת כלקוית למידה יידעה את הנתבעת על מצבה והנתבעת הודיעה לה שהינה ערוכה להתמודד עם קשיים שכאלה ומדובר בכיתות קטנות וביחס אישי. 5. הנתבעת גבתה את כספי הפיקדון לחיילים משוחררים בסך של 12,864.48 ₪ וכן הוחתמה על הוראת קבע נוספת בסך כולל של 2,000 ₪. 6. התובעת החלה בלימודיה וניגשה לשתי בחינות בגרות באזרחות ובספרות בתאריכים 9.2.12 ו 30.2.12. התובעת נכשלה בשתי הבחינות. 7. התובעת טוענת שלא קיבלה יחס אישי ובכיתה בת 25 תלמידים לא ניתן ליתן מענה לצרכיה. בחודש 2/12 הודיעה התובעת על הפסקת לימודיה ושלחה פקס שאושר על ידי הנתבעת. 8. ביום 30.3.12 אושפזה התובעת לניתוח. מידע זה הועבר לנציגת הנתבעת שהבטיחה שכספה יוחזר לה. התובעת נתבקשה לדבר עם מנכ"ל הנתבעת ועשרות ניסיונות ליצור עמו קשר לא צלחו. 9. כיום לומדת התובעת בבית ספר אחר ומשפרת את בגרויותיה בהצלחה. טענות הנתבעת: 10. התובעת נרשמה להשלמת בגרויות אצל הנתבעת בסניף כפ"ס. הנתבעת נרשמה לשבעה קורסים. סך העסקה אחרי קבלת הנחה בגין רישום לכמה קורסים הינו 15,000 ₪. סך של 12,864.48 ₪ שולם מתוך הפיקדון לחיילים משוחררים והיתרה בסך 2,135.52 ₪ בהוראת קבע שלא כובדה מעולם. 11. התובעת למדה במועד חורף 2012 3 קורסים (ספרות, אזרחות וגיאוגרפיה). אכן כאמור בהודעתה של התובעת כמפורט בנספח לכתב התביעה התובעת ניגשה למבחני הבגרות באזרחות ובספרות ונכשלה במבחנים אלו והגיעה אך לשיעור אחד בקורס גיאוגרפיה. 12. התובעת שובצה לקורס היסטוריה ב' במועד קיץ 12' והיא לא למדה 3 קורסים נוספים (היסטוריה א', אנגלית ואסטרטגיות למידה). 13. נוכח זאת שהתובעת לא שילמה את כל התמורה עבור הקורסים אליהם נרשמה ובהתחשב בקורסים שלמדה היא אינה זכאית לכל החזר. 14. בכל הנוגע לטענותיה של התובעת לכך שלא קיבלה יחס אישי ו/או למדה בכיתה קטנה, הנתבעת מתחייבת שבקורסים שנלמדים פעמיים בשנה לא יהיו יותר מ 25 תלמידים ובקורס חד שנתי (גיאוגרפיה) לא יותר מ 35 תלמידים. התחייבות זו עולה לנתבעת כסף רב. יתירה מכך, בהתאם למשובים של קורסי האזרחות והספרות בהם השתתפה התובעת, המשוב מעיד על איכות הקורס והיחס האישי ולא כנטען על ידי התובעת. 15. התובעת אכן עדכנה את הנתבעת בדבר לקויות הלמידה שלה ועל כן אפשרה לה במהלך תקופת ההתקשרות לקחת חלק בקורס אסטרטגיות למידה. 16. התובעת הודיעה על הביטול אחרי פתיחת סמסטר קיץ 2012 ואמה עדכנה את הסניף רק בחודש מאי 2012 דבר רצונה לביטול ההתקשרות. המכתב ששלחה התובעת לטענתה בפקס נשלח וקיבל אישור ממחלקת התביעות בחברת הביטוח הראל ולא מהנתבעת. דיון והכרעה: 17. אין מחלוקת על כך שהתובעת נטלה חלק בשני קורסים (ספרות ואזרחות) ואף ניגשה לבחינות הבגרות בנושאים אלו ונכשלה. אין מחלוקת גם על כך שהתובעת הגיעה אך לשיעור אחד בקורס גיאוגרפיה. מעבר לכך, התובעת לא השתתפה בקורס אחר. 18. בכל הנוגע לתשלום וכאמור בפרוטוקול הדיון (ראה עמ' 2 ש' 25-27) אין מחלוקת על כך שהוראת הקבע מעולם לא כובדה ועל כן המחלוקת מתייחסת אך לסכום הפיקדון שהועבר לידי הנתבעת. העובדה שהוראת הקבע לא כובדה לא נטענה או אוזכרה בכתב התביעה מטעמה של התובעת. לא זו אף זו, התובעת ביקשה כסעד להחזיר את כל מה ששילמה והציגה מצג שווא שמתעלם מהעובדה שהוראת הקבע לא כובדה. הבא לפתחו של בית המשפט לעשות כן בתום לב והאופן בו ניסחה התובעת את תביעתה אינו עומד באמות מידה אלו. 19. סעיף 13 לתקנון רישום קבוצת תיכון ת"א- בגרויות עליו חתומה התובעת (ר' נספח 1 לכתב ההגנה) (להלן: "התקנון") קובע: "מדיניות ביטול לימודים: א. התלמיד ישובץ לקורסים שונים מעת לעת. ההודעה על השיבוץ תשלח לתלמיד בדואר עד שבועיים לפני תחילת הקורס. ידוע לתלמיד כי מכיוון שקבוצת תיכון תל אביב על מנת להבטיח את הקורסים הטובים ביותר מתחייבת למקסימום תלמידים בכיתה, ולכן אי הופעה לקורס אליה שובץ התלמיד דינה כמימוש קורס. ב. התלמיד יוכל לבטל הרשמתו לקורס אליהם נרשם בהודעה בכתב לתיכון וזאת עד לשבועיים לפני פתיחת הקורס. במקרה זה יוחזרו לתלמיד כל התשלומים ששילם למעט 500 ₪ - דמי רישום לכל קורס אליו נרשם, שלא יוחזר. ג. מכיוון שתיכון תל אביב מתחייבת למקסימום תלמידים בכתה כמפורט בהסכם זה, במקרה והתלמיד ביטל פחות משבועיים לפני פתיחת הקורס ועד ליום פתיחת הקורס יוחזרו לו כל התשלומים אותם שילם למעט 1,500 ₪ לכל קורס אליו שובץ, שלא יוחזרו. ד. תלמיד המבטל אחרי פתיחת הקורס איננו זכאי להחזר כל שהוא בגין הקורס אותו התחיל. ה. ידוע לתלמיד כי במידה ונרשם לכמה קורסים ובגין כך קיבל הנחת כמות, הוא איננו זכאי להנחה זו בעת חישוב החזר הכספים. במקרה זה התלמיד יחוייב על פי מחיר המחירון של הקורסים אליהם שובץ בהתאם למחירון הנהוג בחברה ביום הביטול". 20. התובעת טוענת שמסרה הודעת ביטול בחודש 2/12 באמצעות פקס וקיבלה על כך אישור בחודש זה (האישור צורף לכתב תביעתה). דא עקא, האישור למשלוח הפקס מיום 23.2.12 הינו ממחלקת התביעות בחברת הביטוח הראל. התובעת נשאלה בעניין זה והשיבה: "התבלבל לי כמה דפים" (ר' עמ' 4 ש' 2 לפרוטוקול). בהיעדר כל ראיה מצדה של התובעת לכך שנשלחה לנתבעת הודעת ביטול בחודש 2/12, מקובלת עליי טענתה של הנתבעת כמפורט בכתב הגנתה לפיה הודעת הביטול התקבלה אך בחודש מאי ולאחר שהחל סמסטר הקיץ (טענה שלא נסתרה). 21. טוענת הנתבעת שנוכח האמור בסעיף 13 ה. לתקנון במידה ונעשה רישום לכמה קורסים ונתנו הנחות, התלמיד אינו זכאי להנחות בעת חישוב החזר הכספים והתלמיד יחויב על פי מחיר מחירון של הקורסים אליהם שובץ בהתאם למחירון הנהוג אצל הנתבעת ביום הביטול. הנתבעת צרפה מחירון רשת תיכון ת"א נכון ליום 10.9.12 (ר' נספח 2 לכתב ההגנה). 22. התובעת התקשרה עם הנתבעת לאחר שחרורה מצה"ל והתשלום עבור הקורסים נעשה ברובו מכספי הפיקדון לחיילים משוחררים. התובעת צעירה בגילה, חסרת ניסיון ואינה מעורה בחיי המסחר. בנסיבות אלו ספק גדול בעיני האם התובעת היתה מודעת בעת כריתת ההסכם או שהובא לתשומת לבה שביטול קורס זה או אחר מצדה לא יזכה אותה בהחזר וזאת לאור הוראות סע' 13 ה. לתקנון והמשמעות הכספית שלו. 23. ובמה דברים אמורים, בהתאם להוראות סע' 13 ה. לתקנון ובחישוב מחיר הקורסים לפי מחיר מחירון מלא והסכום אליו התחייבה התובעת, רק ביטול של 3-4 קורסים היה אמור לזכות את התובעת בהחזר כלשהו. 24. לדוגמא: בהתאם למחירון (ר' נספח 2 לכתב ההגנה), התובעת הייתה אמורה לשלם מחיר לחייל משוחרר בסך 3,400 ₪ לקורס באזרחות, סך של 3,650 ₪ לקורס בספרות וסך של 4,600 ₪ לקורס בגיאוגרפיה, סה"כ 11,650 ₪. התובעת היתה אמורה לשלם סך כולל של 15,000 ₪ בלבד עבור 7 קורסים ומכאן אלו שילמה התובעת את מלוא הסכום עליו התחייבה ביטול של 3 קורסים לא היה מזכה אותה בכל החזר. 25. לאור המפורט לעיל והתרשמותי מהתובעת, הגעתי למסקנה שהתובעת לא היתה מודעת למשמעות והשלכות הוראות סע' 13 ה. לתקנון ולא הוכח בפני שהוראות סע' זה בתקנון הובהרו היטב לתובעת, לרבות הפירוט החשבונאי, טרם ההתקשרות בין הצדדים. ככל שהנתבעת מבקשת להתנות את אופן ההחזר בהתחשב במחיר עלות מלאה של קורס לפי המחירון, עליה להתנות זאת באופן מפורש עם פירוט מדויק של הסכומים ולא באופן כוללני ובלתי ברור, כפי שנעשה בתקנון. 26. נוסף בזאת, הנני רואה בשיטת חיוב זו ובהוראות סע' 13 ה. להסכם כתנאי בלתי סביר ונוקשה הקושר את הצרכן עם נותן השירות כמעט ללא יכולת ביטול ריאלית מצדו שתזכה אותו בהחזר כלשהו וזאת גם אם הביטול נעשה כאשר התובעת כלל לא נרשמה בפועל למספר קורסים. יפים בעניין זה דבריו של בית המשפט בת"ק (חד') 27049-07-12 אברמוב נ' מכללת מעוף שם נקבע: "ג. בבסיסו של סעיף כזה, ניצבת העובדה שמוסדות לימוד מסוגה של הנתבעת, הם גופים מסחריים המונעים משיקולים של עלות-תועלת וכדאיות כלכלית. ביטול השתתפות בקורס, גורם להפסד רווח ולכן, על מנת להגן על עצמם ולאפשר חופש פעולה כלכלי לצד התחייבותם לספק קורס מקצועי, נוקטים מוסדות אלה פעמים רבות במדיניות ביטולים נוקשה, שאיננה מאפשרת לנרשמים אליהם, לתת ביטוי לאילוצים ורצונות שונים, כשבתוך כך נגבים מהם סכומי כסף גבוהים. אנשים כדוגמת התובע, הנרשמים לקורסים השונים שמציעים מוסדות אלה, לא תמיד מבינים ואף לא יכולים להבין, מה הם תכני הקורסים, רמתם ומידת התאמתם לצרכיהם. ד. במצבים כאלה, נדמה כי מדיניות אשר שוללת ממי שמבטל השתתפותו בקורס את זכותו להשבת הכסף ששילם, או לפחות את חלקו, איננה ראויה. בנסיבות מסוימות יכולים סעיפים מסוגו של סעיף 3(ג) להיחשב כ"תנאי מקפח" בחוזה אחיד, שניתן לבטלו או לפחות יש לשנותו. בהקשר זה הנני מוצאת מקום להפנות את הנתבעת לסעיף 12(א) בחוק החוזים האחידים תשמ"ג-1982, הקובע כי "ספק רשאי לבקש מבית הדין לחוזים אחידים לאשר שאין תנאי מקפח בחוזה אחיד שהוא מתקשר או מתכוון להתקשר על פיו עם לקוחות" וכך אני ממליצה לה לעשות." בת.א. 1132/04 (נהריה) בירנבאום נ' ברנע נקבע: "בעת שנכרת ההסכם בין הצדדים, היתה התובעת צעירה חסרת ניסיון לאחר שירותה הצבאי וניתן להניח שלא היתה מעורה בחיי המסחר. הנתבעת הרי מאשרת כי התובעת הבהירה לה את חששותיה מן ההתקשרות ואת קשייה לנוכח הצורך בטיפול בילדתה. לפיכך קשה לקבל את הצהרת הנתבעת כי "הסבירה לתובעת במפורט במעמד החתימה על ההסכם כי החזר כספי ינתן אך ורק במקרים המנויים בסעיף 2 (ה') להסכם" וכי התובעת סברה וקיבלה." 27. בנוסף, הנתבעת לא הוכיחה מהו ההפסד האמיתי אשר נגרם לה לטענתה כתוצאה מביטול ההתקשרות מצדה של התובעת והנתבעת לא הראתה שניתן מטעמה הסבר למשמעות והשלכות של הוראות סע' 13 ה. לתקנון לתובעת. 28. זאת ועוד, התובעת טוענת שהתקשרה בהסכם עם הנתבעת עקב טעות וזאת בהנחה שסברה שהנתבעת תוכל לספק לה סביבת לימודים ויחס אישי שיאפשרו לה ללמוד ולהצליח ולא כך היו הדברים. ראשית, טענותיה לכך שלא היו כיתות קטנות כפי שהתובעת התחייבה לא הוכחה ע"י התובעת. בנוסף, טענותיה להיעדר יחס אישי גם הן לא הוכחו, למעט סוגיה אחת בה אדון בהמשך. 29. סעיף 14 לחוק לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973, קובע: " 14. (א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה. (ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה. (ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן. (ד) "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה." 30. התובעת צירפה לכתב תביעתה אבחון רב תחומי מיום 5.3.13 (ר' נספח 1 לכתב התביעה). האבחון הנ"ל נערך זמן רב לאחר שהתובעת נרשמה ללימודים אצל הנתבעת והפסקת ההתקשרות. יחד עם זאת, הנתבעת אישרה שדבר לקות הלמידה היה ידוע לה בטרם ההרשמה. טוענת התובעת באמצעות אמה לכך שהיא נכנסה לתוך מסגרת לימודית שאינה מתאימה לה ועל הנתבעת היה לתת על כך הדעת מראש. מחד גיסא, התובעת בוגרת והיתה אמורה לשקלל את צעדיה בהתאם ליכולותיה בכל הנוגע למסגרת בה ביקשה ללמוד. מאידך גיסא, בהיעדר כל אסמכתא בדבר היקף ומשמעות לקויות הלמידה של התובעת בטרם נערך ההסכם, היה על הנתבעת לבקש מהתובעת לברר סוגיה זו טרם ההתקשרות וזאת בכדי שהנתבעת תוכל לבדוק צרכיה של התובעת ויכולתה להסתגל למערכת הלימודים אצלה מנקודת מבטה ועם כל הכלים המקצועיים שבידיה - הנתבעת לא עשתה כן. איני מקבל את טענת נציג הנתבעת לכך שסדר גודל של 40% מהתלמידים בנתבעת בעלי לקויות למידה ומערכת הלימודים מותאמת לכך. הנתבעת לא הביאה כל ראיה שתתמוך בטענה זו וגם אם כך הדבר, אין בכך בכדי לגרוע מן הצורך שהיה לבקש מהתובעת לבדוק את צרכיה בטרם ההתקשרות ולבדוק התאמתה של התובעת ללימודים אצל הנתבעת. 31. כמו כן התרשמתי שהמסגרת אצל הנתבעת לא התאימה לתובעת. התרשמותי זו אינה נובעת מעצם הכישלון במבחני הבגרות בלבד שאינו מהווה מדד בפני עצמו אלא מהתרשמותי מהתובעת עצמה וצרכיה לרבות תיאורה בדיון את מהלך השיעורים והאופן בו השתרשה חוויה זו אצלה. יש לציין שאין בהתרשמותי ומסקנתי זו בכדי להוות מדד לגבי איכות השיעורים והקורסים אצל הנתבעת בכלל ומידת שביעות הרצון של שאר התלמידים - כפי שבאה לביטוי במשוב שצורף לכתב ההגנה. 32. עצם זאת שהתובעת נרשמה לקורס אסטרטגיות למידה אינו משנה מסקנתי זו. התובעת העידה שכלל לא היתה מודעת לקורס זה אך מאידך קורס זה מסומן בתקנון עליו חתומה התובעת שצורף לכתב ההגנה. דא עקא, מן הסביר היה שבטרם תתחיל את לימודיה בקורסים אחרים, תתנה הנתבעת את השתתפותה בקורסים האחרים בהשתתפותה של התובעת בקורס אסטרגיות למידה שייתכן ויכול היה לסייע לה בלימודיה אצלה. טענותיה של הנתבעת בכתב ההגנה לפיה "לחצו" על התובעת להצטרף לקורס זה, לא הוכחו על ידה. 33. זאת ועוד, לא נעלמו מעיני הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010 שקובעות בסע' 2 (3): "לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו 9 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות." אין מחלוקת על כך שהתובעת ביטלה את ההסכם בחלוף 14 ימים מיום ההתקשרות. יחד עם זאת, מדובר בהסכם התקשרות לתקופה ארוכה שאמור היה להימשך מספר סמסטרים. בנסיבות אלו וכאשר קיים שינוי נסיבות או חוסר התאמה, אין זה סביר שהתובעת לא תוכל להפסיק את ההתקשרות ולקבל החזר כספי מסוים גם שהביטול נעשה לאחר 14 יום מיום ההתקשרות ובטרם החל הקורס, או כמו במקרה דנא מקום בו התובעת כלל לא נרשמה ל 3 קורסים נוספים. 34. סיכום ביניים - לאחר שקבעתי כי הוראות סע' 13 ה. לתקנון בלתי סבירות, נוקשות ולא הובהרו לתובעת וכן לאור זאת שלא נבדקה או נשקלה התאמתה של התובעת ללימודים אצל הנתבעת בטרם ההתקשרות, התובעת זכאית להחזר חלק מהכספים ששילמה לנתבעת והשאלה הבאה בה אדון הינה היקף ההחזר. 35. התובעת היתה אמורה לשלם סך כולל של 15,000 ₪. הנתבעת לא פירטה כיצד חושבה ההנחה לגבי כל קורס וקורס ובחישוב סך הסכומים במחירון (לא כולל קורס אסטרטגיות למידה שלגביו אין כל התייחסות במחירון שצירפה הנתבעת לכתב ההגנה) וההנחה המאושרת המפורטת בו, התובעת היתה אמורה לשלם סכום גבוה מהסכום עליו סיכמו הצדדים. לפיכך, בהיעדר כל אסמכתא לעניין היקף ההנחות ואופן חישובן ועלות כל קורס לאחר הנחה, ייערך החישוב של עלות קורס כממוצע של 7 קורסים מהסך ששולם לסך של 2,143 ₪ לכל קורס. 36. אין מחלוקת לכך שהתובעת כלל לא שובצה ל 3 קורסים, לפיכך, התובעת זכאית להחזר של 6,429 ש"ח בניכוי הסך של 100 ₪ לכל קורס כאמור בהוראות תקנה 5 (א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) לסך של 6,129 ₪. 37. בכל הנוגע לקורס היסטוריה ב' אליו שובצה התובעת בסמסטר קיץ ולגביו אין מחלוקת שלא הגיעה ולו לשיעור אחד, נוכח זאת שהודעת הביטול נמסרה ע"י אמה של התובעת לאחר שנפתח סמסטר הקיץ מחד גיסא ולאור זאת שהנתבעת התחייבה ליחס אישי והיתה מודעת לקשיים של התובעת הן מבחינת לימודיה בשלב זה (לאחר כישלון בשני מבחני בגרות) והן לאור זאת שבחודש 3/12 עברה התובעת ניתוח שגם אליו היתה מודעת הנתבעת וספק אם יכלה התובעת לחזור ללימודים מאידך גיסא, הנני מורה על השבת מחצית מעלות הקורס בלבד בסך של 1,072 ₪. 38. התובעת אינה זכאית להחזר בגין שני הקורסים בהם ניגשה לבחינות הבגרות והקורס אליו בחרה להתייצב רק פעם אחת. 39. לסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעתה של התובעת בחלקה ומחייב את הנתבעת להשיב לתובעת באמצעות תשלום לקרן להכוונת חיילים משוחררים סך של 7,201 וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. 40. נוכח זאת שהתביעה הוגשה בחוסר תום לב בכל הנוגע לטענותיה של התובעת בנוגע להיקף התשלום לנתבעת בפועל והתעלמותה מכך שהוראת הקבע כלל לא כובדה, איני עושה צו להוצאות. 41. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום. דיני חינוךביטול קורס / החזר שכר לימודבחינות בגרותביטול עסקה (הגנת הצרכן)