ביטול פסק דין בבית משפט לתביעות קטנות

בפני בקשה לבטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה כנגד המבקשת ביום 22.7.11 (להלן: "פסק הדין"). מכוח פסק הדין חויב המבקשת לשלם למשיבה 30,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 300 ₪. רקע 1. המבקשת הינה חברת ספנות המארגנת הפלגות נופש. המשיבה השתתפה בשיט ליוון שאורגן ע"י המבקשת בין התאריכים 6.6.10-13.6.10 (להלן: "השיט") ביום 21.12.10 עתרה המשיבה לחיוב המבקשת בסך 30,000 ₪. לטענת המשיבה במהלך השיט עגנה האוניה בחופי יוון, וביום 8.6.10 השתתפה המשיבה בסיור שאורגן ע"י המבקשת לאתונה, פיראוס ואקרופוליס (להלן: "הסיור"). במהלך הסיור נפלה המשיבה ונחבלה ביד ימין. המשיבה ביקשה בתביעתה לחייב את המבקשת "הן בעבור כאב וסבל והן עבור עזרת צד ג', הוצאות רפואיות ונסיעות". המבקשת הגישה כתב הגנה. ביום 27.7.11 התקיים דיון הוכחות בתיק הנדון וניתן פסק דין כנגד המבקשת, וזאת לאחר שהאחרונה לא התייצבה לדיון אף כי עפ"י אישור המסירה בתיק, קיבלה את כתב התביעה וההזמנה לדיון. כעת, מונחת בפני בקשת המבקשת לביטול פסק הדין. טענות המבקשת 2. לעניין אי ההתייצבות- המבקשת טוענת כי אף שכתב בתביעה הומצא לה כדין, לא צורף לו תאריך לדיון ומשכך לא התייצבה לדיון. לעניין סיכויי ההגנה- המבקשת טוענת כי יש לבטל את פסק הדין לאור סיכויי הגנתה הטובים. המבקשת מציינת כי נסיבות התאונה לא ידועות לה, ועל כן אינן מוכחשות, אך לפי האמור בכתב התביעה פצעי המשיבה הינם שטחיים ולא מצדיקים פיצוי המתקרב לסכום שנתבע, שהינו מופרז וחריג מאוד. המבקשת מבקשת שלא להענישה בגין תקלה טכנית שנגרמה שלא באשמתה ומודיעה כי הינה מוכנה לשאת בתשלום הוצאות בגין הדיון אליו לא הופיע נציג מטעמה. המסגרת המשפטית 3. בקשה לביטול פסק דין בבית משפט לתביעות קטנות, מעוגנת בתקנה 12 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976: "ביטול החלטה שלא בפני בעל דין 12. ניתנה החלטה שלא בפני בעל דין והגיש בעל דין בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט, על פי צד אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות המשפט או ענינים אחרים..." ההחלטה האם לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט. בהתאם להלכה הפסוקה, בעת שמוגשת בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן במעמד צד אחד, יש להבחין בין ביטול מחובת הצדק (כאשר לא בוצעה מסירה כדין) לבין ביטול מתוקף שיקול דעת בית משפט (כאשר המסירה בוצעה כדין) שאז יש לבחון מהי הסיבה לאי התייצבותו של המבקש ומהם סיכויי ההצלחה שלו באם יבוטל פסק הדין. (ע"א 3645/92 קלנר נ' לופוביץ, פד"י מז (4) 133, 139 ד-ו). יישום ומסקנות 4. בענייננו, ניתן פסק הדין על יסוד אישור מסירה מספר 832-11521311-80, מיום 20.1.11, ממנו עולה כי כתב התביעה וזימון לדיון ביום 27.7.11 נמסרו לידי המבקשת. המבקשת טוענת , כי לא קיבלה זימון לדיון ואולם כתב הזימון מצורף כחלק בלתי נפרד מן המסמכים שנשלחים לבעלי הדין. משאישרה המבקשת כי קיבלה את כתב התביעה, יש לייחס לה גם את קבלת הזימון לדיון. על כן אין מקום להורות על ביטול פסק הדין מחמת הצדק, אלא לבחון את סוגיית הביטול במסגרת שיקול הדעת המסור לבית המשפט. 5. מהתצהיר התומך בבקשה עולה, כי טענתה העיקרית של המבקשת היא כי סכום התביעה הינו מופרז וגם אם תודה המבקשת באחריות לקרות הנזק, אין הצדקה, לשיטתם, לפיצויי גבוה כל כך. בשלב זה של הדיון, לא נבחנית השאלה כיצד יעלה בידי המבקשת להוכיח את טענותיה. השאלה היחידה העומדת להכרעה היא: האם בהנחה שיעלה בידי המבקשת להוכיח את טענותיה, תהיה לה הגנה כנגד התביעה או חלק ממנה. מבלי שתהא בכך משום נקיטת עמדה, סבורני, כי בשלב זה עומדות למבקשת טענות הגנה הראויות להישמע, לרבות ובמיוחד לענין סכום התביעה. 6. בנוסף, העיקרון המנחה בבקשות מסוג זה הינו כי יש ליתן למבקש את יומו בבית המשפט וניתן להתגבר על אי הנוחות אשר נגרמה לצד השני על-ידי פסיקת הוצאות. לפיכך, תתקבל הבקשה בכפוף לתשלום הוצאות למשיבה. 7. בהתחשב במכלול נסיבות העניין כפי שפורטו לעיל, הריני קובעת כי פסק הדין יבוטל בכפוף לכך שהמבקשת תשלם למשיבה סך של 750 ₪ בתוך 14 יום ממועד קבלת החלטה זו. מועד לדיון בתביעה נקבע בהנחה שישולם הסכום האמור. ואולם בהיעדר תשלום- יישאר פסק הדין על כנו והדיון יבוטל. לדיון ביום 25.1.11, שעה 10:00. במהלך הדיון יופנו הצדדים להליך גישור. תביעות קטנותביטול פסק דין