ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה

זוהי בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 5.12.07 כנגד תנופה ס.ס אריזות בע"מ (להלן: "המבקשת מס' 1"), ועתאמנה מוחמד תייסיר (להלן- המבקש מס' 2), בהעדר כתב הגנה בתיק עב 2847/07 (להלן: "פסק הדין"). 2. ביום 14.8.07 הגיש מר שריטח מוראד סאמי (להלן: "המשיב") את כתב תביעתו לבית דין זה, בו טען כי הוא עבד אצל המבקשים מיום 10.1.07 ועד יום 10.5.07. בתביעתו, ביקש המשיב לחייב את המבקשים לשלם לו,שכר עבודה, דמי הודעה מוקדמת ופיצויי הלנה על השכר שלא שולם. 3. ביום 5.12.07 ניתן פסק הדין בהעדר כתב הגנה כנגד המבקשים. 4. ביום 26.12.07 הגישה המבקשת, בקשתה זו לביטול פסק הדין . המבקשים העלו טענות לגופה של התביעה, בין היתר, טענו כי עזיבתו הפתאומית של המשיב את העבודה גרמה למבקשת 1 נזקים גדולים. עוד טענו המבקשים כי מעולם לא קיבלו את כתב התביעה, ונודע להם על כתב התביעה כנגדם כאשר המבקש 2 קיבל פסק דין בהעדר כתב הגנה בדואר. 5. ביום 20.1.08 הגיש המשיב תגובתו לבקשה לביטול פסק הדין. לטענת המשיב, בין היתר, אין בנימוקים המפורטים בבקשת המבקשת כדי להצדיק את ביטול פסק הדין. דיון והכרעה 6. לעניין ביטול פסק דין על הסף, קבע בית המשפט העליון ברע"א 1958/00 אריה נדב נ' סלון מרכזי, נה (5), 43: "אכן, בדחייתה של תובענה מטעמים שבסדר הדין, אשר אינם יורדים לגופה של העילה המשפטית הנטענת בה, יש כדי לגרום לפגיעה קשה בזכות הגישה לערכאות, שהינה זכות-יסוד. החלטה שיש בה כדי לשלול את מימושה של זכות-יסוד זו, שקולה מבחינת תוצאתה האופרטיבית לשלילת הזכות המהותית שמכוחה מבקש אדם סעד מבית-המשפט, וזאת אף מבלי להיזקק לבחינת העילה הנטענת לגופה. תוצאה זו קשה היא, ויש בה, במידה רבה, כדי לסכל את תכליתו הבסיסית ביותר של ההליך השיפוטי, להכריע בסכסוכים בהתאם לזכויותיהם המהותיות של בעלי-הדין, ולהביא לאכיפת שלטון החוק. יתרה מזאת, בית המשפט, ככל רשות שלטונית אחרת, מחויב לעשות שימוש בסמכויותיו באופן העולה בקנה אחד עם עקרון המידתיות. בהקשר הנדון, משמעות הדבר היא שגם אם נתקיימו התנאים הפורמליים לדחיית התובענה, אין בכך משום סוף פסוק. שומה על בית המשפט להוסיף ולבחון האם קיימים אמצעים חלופיים, העשויים אף הם לרפא את הנזק שנגרם על ידי הפגם הדיוני, אך בכוחם למזער את הפגיעה בזכות היסוד. בפרט, בדרך כלל ראוי הוא כי בית המשפט יחייב את הצד המפר בתשלום הוצאות המשקפות את הנזק שנגרם על ידו, אך בה בעת יאפשר לו להמשיך ולנהל את ההליך ולמצות את יומו בבית המשפט". 7. בעקבות דברים אלו, שב בית הדין הארצי ונתן משנה תוקף למגמה זו, וביטוי לכך אנו מוצאים בפסק דינה של כב' השופטת ארד בע"ע 1462/02 רולס יוסף אדריכלים בע"מ נ' דב חוסטצקי, עבודה ארצי לג (20) 36: "בית דין זה חזר ושנה לא אחת, כי בפגם של פרוצדורה אין כדי לפגוע בזכות החוקתית של מיצוי הדין, ומרכיב מהותי הימנה היא זכותו של בעל דין להביא את גרסתו בפני בית-הדין, בטרם הכרעה. אכן, ייתכנו גם ייתכנו מקרים בהם התנהגותם של בעלי הדין, או מי מהם, תחייב הפעלתה של הסנקציה הקבועה בתקנה 49 לתקנות. אולם, אין לדבוק במורה הדרך הפורמאלי בלבד, אלא ליתן את הדעת לכלל נסיבותיו של המקרה, באופן שהצדק לא רק ייעשה, כי אם גם ייראה. בענייננו, כאמור, אין נסיבות המקרה בכללותן מצדיקות סגירת דלתות בית-הדין בפני החברה ושלילת זכותה למיצוי הדין". 8. במצב דברים זה, נוכח טענותיהם של המבקשים, ועל מנת לאפשר להם להגשים את זכותם החוקתית של הגישה לערכאות, יש לבטל את פסק הדין, וזאת, בכדי ליתן למבקשם את יומם בבית הדין. 9. אשר על כן, אני מבטל את פסק הדין מיום 5.12.07. 10. יחד עם זאת, ישלמו המבקשים למשיב ביחד ולחוד הוצאות בקשה זו ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק בסך של 750 ₪, אשר ישולמו תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו, שאם לא כן, ישא הסך האמור הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. 11. המבקשים יגישו כתב הגנה, תוך 30 ימים, ויעבירו העתק במישרין לב"כ התובע. כתב הגנהמסמכיםביטול פסק דין