ביטול פסק דין בהעדר סיכומים

1. בפני בקשה להורות על ביטול פסק הדין שניתן ביום 13/7/04 בהעדר סיכומי המבקשים (להלן: "פסק הדין"). 2. העובדות הדרושות לעניין: בתיק זה נשמעו הראיות וניתנה החלטה על הגשת סיכומים בכתב ובאופן שסיכומי המשיב הוא התובע יוגשו עד ליום 23/3/04 וסיכומי המבקשים 30 יום לאחר מכן. התובע הגיש את סיכומיו ביום 24/3/04. ביום 25/4/04 ביקש ב"כ המבקשים כי סיכומיו יוגשו ביום 21/5/04 מאחר וסיכומי המשיב התקבלו בידו רק ביום 21/4/04 וכן ביקש להגדיל את היקף הסיכומים מהמסגרת שנקבעה לאור חריגה בסיכומי המשיב. הבקשה הועברה לעמדת המשיב וביהמ"ש נעתר לבקשת האורכה. דא עקא, סיכומי המבקשים לא הוגשו גם במועד הנדחה ולפיכך ביקשה ב"כ המשיב ביום 1/6/04 כי ינתן פסק דין בהעדר סיכומים, וכמבוקש בתובענה. הבקשה הועברה ביום 2/6/04, לב"כ המבקשים לתגובתו תוך 7 ימים, אך המועד חלף מבלי שניתנה תגובה. ביום 10/6/04 שבה ועתרה ב"כ המשיב למתן פסק דין בהעדר סיכומים ובהעדר תגובה לבקשת מתן פסק דין. אף בקשה זו לא זכתה לתגובה של המבקשים. בנסיבות אלה ניתן על ידי ביום 13/6/04 פסק דין בהעדר סיכומים המקבלת התובענה ומבלי התייחסות לגופו של עניין. רק ביום 26/8/04 הוגשה הבקשה שבפני להורות על ביטול פסק הדין. לאחר קבלת תגובות הצדדים, הוריתי על קיום דיון בבקשה. בדיון נחקרו המצהירים מטעם המבקשים שהינם המבקש 2 וכן בא כוחו. 3. לטענת המבקשים, לא התקבלו במשרד בא כוחם החלטות ביהמ"ש כפי שפורטו לעיל אשר שוגרו בפקס, ובכלל זה ההחלטה בבקשתם להארכת מועד הגשת הסיכומים. עוד הם טוענים כי עורך דין בנימיני ממשרד ב"כ המבקשים שניהל את ההוכחות בתיק, עזב את המשרד במהלך התקופה הרלבנטית ולכן לא היה בהתנהגותם זלזול בבית המשפט. 4. ב"כ המשיב מתנגדת לבקשה וכמפורט בתגובה שהוגשה על ידה. אציין בין היתר את טענתה כי אין זו הפעם הראשונה בתיק אשר בה ביהמ"ש מתבקש על ידי המבקשים לבטל פסקי דין שניתן בהעדר. עוד טוענת עו"ד רוכברג כי אין ממש בטענות המבקשים שהחלטות ביהמ"ש לא הגיעו למשרד בא כוחם. 5. לאחר שעיינתי בבקשות ושמעתי את המצהירים, השתכנעתי כי יש טעם לפגם בהתנהגות המבקשים. אין בכוונתי להכנס לשאלה האם קיבלו המבקשים את מלוא ההודעות וההחלטות בפקס מביהמ"ש אם לאו. די בכך, שהוגשה על ידי ב"כ המבקשים בקשה להארכת מועד להגשת הסיכומים ואף אם לא התקבלה לגרסתם החלטת בית המשפט בה, אזי שומה היה עליהם להגיש את הסיכומים במועד המקורי. זאת ועוד, הגולל נסתם תחת טענות המבקשים שעה שגם במועד הנדחה לבקשתם, לא הוגשו הסיכומים. היינו, על ב"כ המבקשים היה להגיש את הסיכומים לבקשתו לכל המאוחר ביום 21/5/04 כפי שביקש אף אם לא התקבלה החלטה בבקשה למתן אורכה. מכאן, המסקנה אחת היא שהמבקשים חדלו באי הגשת הסיכומים במועד הן המקורי והן במועד הנדחה לבקשתם. לא זו אף זו, אלא שהבקשה לביטול פסק דין הוגשה באיחור ניכר ולא סמוך לאחר שנודע למבקשים על מתן פסק הדין ואף בכך משום פגם בהתנהגות המבקשים. 6. אדגיש כי אין זו הפעם הראשונה בו נתבקש בית המשפט לבטל פסק דין שניתן עקב מחדל המבקשים. ביהמ"ש כבר נהג מלפנים משורת הדין עת נעתר לבקשתם לביטול פסק דין שניתן בהעדר וראה בהקשר זה החלטתי המפורטת מיום 5/3/03 שבה החלטתי לבטל פסק דין שניתן בהעדר. 7. עם זאת, סבור בית המשפט כי דחיית הבקשה יהיה בה להחמיר מעל הדרוש עם המבקשים וכי בפסיקת הוצאות הולמות יש כדי לרפא את הנזק שנגרם למשיב. מסקנתי זו מושתתת על כי המחדל הרובץ לפתחי המבקשים נעוץ בעזיבת עו"ד בנימני את משרד ב"כ המבקשים ובהסתמך על ההלכה הפסוקה. אפנה בין היתר לע"א 32/83 אפל נ' קפח, פד"י ל"ז (3) 431, בעמוד 438. "...אולם אם מסתבר כי אי ההופעה אירעה כתוצאה מצירוף נסיבות אומלל, מתוך אי הבנה או בהיסח הדעת, או אף בשל רשלנות מסוימת מצד המבקש או בא כוחו, ויחד עם זאת מסתבר, כי יש למבקש הגנה סבירה לגופו של עניין, כי אז יהיה בית המשפט נוטה, בדרך כלל, לקבל את הבקשה ולאפשר את ליבון הנקודות, השנויות במחלוקת, לגופן". (ההדגשה אינה במקור-א.א.) 8. לאור האמור לעיל, אני מורה על ביטול פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות המשיבים בסך 7,500 ₪ בצירוף מע"מ ובנוסף החזר אגרת הוצאה לפועל ששולמה על ידם. 9. הגזברות תעביר למשיב באמצעות בא כוחו את מלוא הסכום שהופקד על ידי המבקשים כתנאי לעיכוב הליכי הוצאה לפועל בהתאם להחלטה מיום 6/9/04 ויתרתו תשולם על ידי המבקשים למשיב באמצעות בא כוחו תוך 21 יום מהיום (פגרת סוכות במניין) כתנאי לביטול פסק הדין. לא ישולמו ההוצאות - ישאר פסק הדין על כנו. 10. על הצדדים להודיע לביהמ"ש תוך 21 יום מהיום אם שולם המגיע ובמקרה זה יבוטל פסק הדין ובית המשפט יתן פסק דין לגופו אשר ישלח לצדדים. סיכומיםמסמכיםביטול פסק דין