ביטול פסק דין בהעדר

1. מונחת בפני בקשת המבקשת (להלן - "הבקשה") לביטול פסק הדין שניתן נגדה ביום 2.7.02 , בהעדר הגנה (להלן - "פסק הדין "). 2. בפסק הדין חוייבה המבקשת לשלם למשיב פיצויי הלנת קצבה (מופחתים ) בסך 3,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 300 ₪ , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מ - 2.7.02 ועד התשלום המלא בפועל. 3. טרם מתן פסק הדין , ניתנה למבקשת התראה נוספת כאמור בסעיף 2 לפסק הדין. 4. המדובר בתביעה לפיצויי הלנה בגין איחור בתשלום קיצבת זיקנה, כך שהקיצבאות בגין החודשים יוני - דצמבר 2001 שולמו למשיב בחודש דצמבר 2001. 5. בבקשה (הנתמכת בתצהירו של אגף התפעול במבקשת ) מאשרת המבקשת את מחדליה באי - הגשת כתב הגנה , שנבעו , לטענתה , מתקלה משרדית , הנדירה בהתנהלותה של המבקשת. 6. באשר לטענות המבקשת לגופה של תביעה ולסיכויי הצלחתם של טענות ההגנות , מפורטים בבקשה (ובתצהיר התומך בה) על נספחיה הרבים , טיעונים ונימוקים רבים מדוע יש לאפשר למבקשת ליתן לה את יומה בבית הדין, תוך הסתמכות על הפסיקה (כמפורט בפרק ב' לבקשה ). 7. המבקשת טוענת שכלל לא הלינה את הפנסיה של המשיב וזאת בהתאם לחוק הגנת השכר ולתקנון הפנסיה של המבקשת. מאידך , ולחילופין , טוענת המבקשת שגם אם , שולמה הפנסיה באיחור - אין לחייבה בפיצויי הלנה שכן מקור האיחור במחלוקת אמיתית וכנה . טענה נוספת שמעלה המבקשת היא טענת קיזוז של יתרת הלוואה , שהמשיב טרם החזיר למבקשת. 8. בתגובה מטעם המשיב (להלן -"התגובה") , על נספחיה , מתעמת המשיב עם טענותיה של המבקשת. לעניין מחדליה - טוען המשיב שהתנהלותה המחדלית של המבקשת ניכר גם בקשריו עם המבקשת עובר להגשת התביעה . לעניין הסכסוך לגופו - מעלה המשיב טיעונים עובדתיים נקודתיים וכלליים , שיש בהם , לטענתו , לקעקע את הגנתה הנטענת של המבקשת , שעיקרם הוא , שהתנהלותה של המבקשת במהלך המגעים בינה לבין התובע היא שגרמה והביאה לאיחור בתשלום הקצבאות. 9. יצויין שעובר להגשת הבקשה , הגיש המשיב ב - 11.8.02, ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה , הנוגע , לטענתו . לגובה פיצויי ההלנה בלבד , ולא על עצם חיובה של המבקשת. 10. בדיון בפני - ויתר המשיב על חקירתו של המצהיר מטעם המבקשת והצדדים חזרו על טענותיהם בבקשה ובתגובה , לפי העניין, ואין מקום וצורך לחזור ולפרטם. 11. הצדדים גם טענו לעניין פסיקת הוצאות עקב ביטול פסק הדין , אם יבוטל , תוך שב"כ המבקשת מפנה לדבע נה/52-3 , כל הקריות נגד דניאלה קדוש , פד"ע כח 303 , שם נקבע חריג לכלל כי במקרה של ביטול פסק דין שניתן בהעדר בגלל מחדל של בעל דין , יפסקו הוצאות לטובת הצד השני. 12. בבוא בית-הדין לבחון בקשה לביטול פסק-דין שניתן שלא בפניו של בעל-דין , עומדות בפניו שתי אפשרויות:- האחת - ביטול מתוך חובת הצדק, אשר מחויב כל אימת שנפל פגם בהליך, אשר הביא למתן פסק-הדין כגון: העדר המצאת הזמנה לדין של מבקש הביטול. השניה - ביטול על-פי שיקול דעתו של בית-המשפט: כאשר לא נפל פגם בהליך שהביא למתן פסק-הדין, נתון ביטול פסק-הדין לשיקול דעתו של בית-המשפט. במסגרת הפעלת שיקול דעת זה, על בית-הדין לבחון ולהעביר הבקשה שני מבחנים:- א. על שום מה נמנע בעל הדין מלהתייצב ו/או מלהתגונן בתביעה. ב. מהם סיכויי ההצלחה של המשיב , אם יבוטל פסק-הדין. על-פי הפסיקה, השאלה השניה היא עיקר ואילו לראשונה - חשיבות משנית. ככל שסיכויי ההצלחה גבוהים יותר, כך קטן משקלה של הסיבה למחדלה של המבקשת. ואולם, על המבקשת את ביטול פסק-הדין להתכבד ולהראות, כי לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח תועלת וצדק וכי ראוי שטענותיה ישמעו. (ראה לענין זה, א. וינוגרד, "תקנות סדרי הדין" (הוצאת הלכות), בעמ' 457-462 וכן י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה" (הוצאת ניצן), בעמ' 17-18 בפרק 14). הפסיקה אף גורסת, כי האמור לעיל, יחול רק כשבעל דין התרשל ולא כאשר בעל דין התעלם מההליך המשפטי וגילה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין. במקרה כזה, גורסת הפסיקה, כי רשאי בית-הדין לדחות את הבקשה לביטול, על אף סיכוייה של המבקשת להצליח בהגנתה. 13. אין מחלוקת שהמבקשת במחדליה לא הגישה כתב הגנה , ללא הצדקה אלא , שלא התרשמתי שהמדובר בזלזול בהליך ובבית הדין. באשר למכלול טענות הצדדים , שבעיקרן הן טענות עובדתיות , אני סבור שיש ליתן למבקשת את יומה בבית הדין , הגם ובעיקר שמדובר בסעד של פיצויי הלנה , הנתון לשיקול דעת בית הדין. 14. לאור האמור ובנסיבות העניין, לאור המגמה בפסיקה, לפיה יש לאפשר למבקשת לברר את גירסתה לגופה ולהיענות בחיוב לבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה, אפילו מחמת מחדל ותוך חיוב כספי, השתכנעתי כי ביטול פסק הדין עשוי להצמיח תועלת וצדק. 15. אשר על כן ולסיכום - הבקשה מתקבלת ופסק הדין בטל. 16. בנסיבות העניין, למרות התנגדותו של המשיב לביטול ולמרות האמור בעניין כל הקריות הנ"ל, שם היה המשיב מיוצג , תשלם המבקשת למשיב הוצאות הבקשה בסך 1,000 ₪ בתוך 15 ימים , שאם לא כן , יתווספו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 17. לאור מהותה ואופיה של המבקשת , איני מכפיף את ביטול פסק הדין לתשלום ההוצאות. 18.ביטול פסק דין