ביטול פסק דין לאחר 30 יום

בעניין: בקשה לביטול פסק דין מיום 19.2.14 (להלן: "פסק הדין"). פסק הדין ניתן במעמד צד אחד לאחר שהנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד הקבוע בדין. 1. טענות הנתבע בבקשה לביטול פסק הדין הינן כדלקמן: 1.1 בחודש אוקטובר 2013 הגיש הנתבע כתב תביעה כנגד התובעות בת.א. 56169-10-13 (שלום קריות), ומנגד התובעות הגישו נגדו צו מניעה בתיק הנדון. לאחר שניתן צו המניעה הזמני בתיק דנן, החליט הנתבע כי אין הוא מסוגל להתמודד יותר והחליט למכור את הנכס. הנתבע שוחח עם ב"כ התובעות והודיע לו על ההחלטה למכור את הנכס. ב"כ התובעות ביקש ממנו למחוק את התביעה כנגד התובעות בת.א. 56169-10-13 ומנגד הבטיח לו כי לא תוגש נגדו תביעה עיקרית. הנתבע אשר האמין לב"כ התובעות מחק את התביעה בת.א. 56169-10-13. 1.2 ביום 23.12.14 הוגשה תביעה עיקרית כנגד הנתבע וזאת בניגוד למה שהבטיח לו ב"כ התובעות. 1.3 ביום 26.1.14 נודע לנתבע בפעם הראשונה כי הוגש נגדו כתב תביעה וזאת בניגוד להסכמות עם ב"כ התובעות. מרגע שנודע לנתבע על הגשת כתב התביעה הורה לב"כ לפנות לב"כ התובעות ולהודיע לו שכלל לא קיבל את כתב התביעה וכי עליו להמציא לו את כתב התביעה, ואולם כתב התביעה לא נמסר לידי הנתבע מעולם. 1.4 הנתבע הגיש באופן מיידי בקשה למחיקת התביעה, ביום 26.1.14 בשעה 15:57 וזאת דרך אתר נט המשפט. בית המשפט טרם נתן החלטה בבקשה זו, ולפיכך ב"כ הנתבע לא ראתה צורך בהגשת בקשה למתן ארכה ו/או להגשת כתב הגנה, שכן טרם נידונה בקשתה למחיקת כתב התביעה וטרם חלף מניין הימים להגשת כתב הגנה. 1.5 ביום 23.1.14 הוגשה בקשה למתן פסק דין כנגד הנתבע, ואף לבקשה זו לא צורף כל אישור מסירה. לפיכך, לא ברור ממתי חל מרוץ הימים למתן פסק דין שהרי לנתבע נודע רק בתאריך 26.1.14 על הגשת כתב התביעה שכנגדו. 1.6 מירוץ הימים לקבלת פס"ד בהעדר כתב הגנה אמור להתחיל מיום המסירה בפועל, אולם לכל המוקדם מיום 26.1.14, היום בו נודע למבקש על הגשת התביעה נגדו, ומתאריך זה טרם חלפו 30 יום להגשת כתב הגנה בתביעה אשר הוגשה נגדו. 1.7 התובעות היו צריכות לפעול בהגינות ולשלוח את כתב התביעה לנתבע ו/או לבעל הנכס החדש אולם לא עשו זאת, ומנגד הגישו בקשה למתן פסק דין בהיעדר, על אף שמעולם לא המציאו לו כתב התביעה כנדרש על פי חוק. 1.8 יש להורות על ביטול פסק הדין מחובת הצדק, שכן לא חלפו 30 ימים מיום הידיעה ומסירה לא בוצעה מעולם. לחלופין, יש לבטל את פסק הדין מתוקף שיקול הדעת של בית המשפט. 1.9 זכות הגישה לערכאות משפטיות היא זכות גישה לכל הליך שיפוטי ולכל שלבי ההליך השיפוטי, היא חלה הן בהליך הפלילי והן באזרחי, והיא מתבטאת בכל סדרי הדין. 1.10 באם יבטל בית המשפט את פסק הדין הרי שיש להורות על החלפת הנתבעים ומי שיגיש כתב הגנה הינו הבעלים החדש של הנכס. 2. בהחלטתי מיום 6.3.14 קבעתי כי התובעות יגיבו לבקשה לביטול פסק דין וכן לבקשה למחיקת התביעה אשר צורפה לה, בתוך 30 יום, וכי ב"כ התובעות יצרף לתגובה אישור מסירה אודות המצאת כתב התביעה לנתבע. ציינתי, כי בקשת הנתבע למחיקת כתב התביעה לא נסרקה כראוי ביום הגשתה, ולכן לא ניתנה בה החלטה עד היום. 3. הנתבע הגיש בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה, ובהחלטתי מיום 6.3.14 קבעתי כי ככל ובקשת הנתבע לביטול פסק דין תתקבל, תינתן ארכה. 4. התובעים בתגובתם טענו כדלקמן: 4.1 ביום 3.3.14 התברר במקרה על קיומה של בקשה לביטול פסק הדין. ב"כ הנתבע לא שלחה עותק מהבקשה לתגובת התובעים, התנהלות שהיא בניגוד לתקנות וכנראה מכוונת. 4.2 יש לדחות את הבקשה לא רק משום שלא הוגש כתב הגנה, אלא גם מהטעם הפרוצדוראלי והמהותי, שכן המבקש אמנם ביקש את דחיית המועד להגשת כתב הגנה אך לא ניתנה החלטה המקבלת את הארכת המועד או דחייתו. 4.3 טענת הנתבע כאילו מחק את התביעה בקריות לבקשת ב"כ התובעות הינה טענה הזויה, שקרית ובלתי רלוונטית. נהפוך הוא, הנתבע הבין כי משניתן צו כמבוקש בתיק בחיפה, לאחר שהתקבל ברובו המכריע הערר בוועדה המחוזית, ומשנמנעה ממנו היכולת לעשות במגרש כבתוך שלו, החליט כי ברצונו לממש את חלקו ולמוכרו. 4.4 מעולם לא הותנה תנאי של ביטול או מחיקה של ההליך בקריות, אלא מרצונו של הנתבע. לנתבע לא נגרם כל נזק, שכן כיוון שהתביעה שם נמחקה ולא נדחתה, אם סבור הנתבע כי יש לו סיכויי תביעה טובים כנגד התובעות, יתכבד ויגיש את ההליך מחדש. 4.5 הנתבע ידע על התביעה העיקרית שהוגשה, וזאת משני טעמים: ראשית, בשיחה טלפונית אשר נערכה עימו, בנוכחות ה"ה שמואל ואביבה פרקש, עוד בטרם הוגשה התביעה, נאמר לו במפורש ע"י ב"כ, כי על פי הוראות ההחלטה למתן צו מניעה זמני, ישנה הוראה על הגשת תביעה עיקרית תוך 30 יום, ועל התובעות לפעול על פי הוראות אלו. באותה השיחה הוצע לנתבע כי על מנת לחסוך הוצאות ובמקום לנהל את התביעה, תוגש בקשה למתן פסק דין בהסכמה אשר יותיר את הצו על כנו, לא משום שיש איזו בקשה מיוחדת, אלא מהטעם הפשוט כי הוראות הצו הינן לשון החוק. הנתבע התנגד, הודיע כי הוא בהליכי מכירה וכי לא מעניין אותו כלום. 4.6 שנית, לאחר הגשת התביעה, נשאל הנתבע בשיחה טלפונית באם יידע את הרוכש על התביעה, והנתבע השיב כי הקונה יודע הכל וזה אף מופיע בהסכם הרכישה. הנתבע והרוכש ישבו בחיבוק ידיים ועצימת עיניים. הרוכש, ביצע ועדיין מבצע פעולות ועבודות שיפוץ אשר הינן בניגוד לצו ובניגוד לחוק ומבלי לקבל הסכמה של השותפים לנכס, והוגשה תלונה במחלקת הפיקוח בעיריית חיפה. 4.7 מסירת התביעה לנתבע חזרה בטענה של "עזב את הכתובת", למרות שכתובתו הרשומה היא רחוב בן ציון-ישראלי 9. 4.8 לעניין סיכויי ההגנה, מבקשת הביטול עולה כי אין כל סיכוי להגנת הנתבע. יותר מכך, הנתבע כלל לא טען מהי הגנתו ומהם סיכוייה. תיק זה עוסק בצו המשך לצו זמני אשר ניתן לאחר קיום דיון, לאחר העלאת טענות מצד הנתבע, טענות אשר נדחו אחת לאחת. 5. הנתבע הגיש תגובה לתגובת התובעים, במסגרתה טען כדלקמן: 5.1 ביום 9.3.14 שלח הנתבע את הבקשה לביטול פסק דין והחלטת בית המשפט בדואר רשום +אישור מסירה. 5.2 הטענה, כי התובעים הודיעו מבעוד מעד כי הם מתכוונים להגיש כתב תביעה הינה טענה מצחיקה שעדיף שלא הייתה נטענת כלל וכלל. 5.3 התובעים מעולם לא מסרו את כתב התביעה לנתבע, ראיה לכך כי אין כל אישור מסירה כפי שהתבקשו התובעים להציג בפני בית המשפט. 5.4 הטענה כי כתב התביעה נשלח ואישור המסירה חזר בטענה של "עזב את הכתובת" הינה טענה שקרית, שכן באם כך היו פני הדברים הרי שהיו מצרפים אסמכתא, ומשלא עשו כן הרי שמעולם לא שלחו את כתב התביעה ומלכתחילה ניסו לבצע מחטף של קבלת פס"ד שלא כדין. 5.5 התובעים עושים דין לעצמם לאורך כל הדרך ולא פועלים על פי סדרי הדין ואף מוסרים לבית המשפט טענות ועובדות שקריות. 5.6 התובעים ממשיכים לפעול בניגוד להחלטות בית המשפט ולא הגיבו לבקשה למחיקת התביעה, על אף שגם היא נשלחה אליהם ביחד עם הבקשה לביטול פס"ד. 5.7 לאור העובדה כי מעולם לא נמסר כתב התביעה לנתבע וכי התובעים גררו את הנתבע להליכי סרק, יש להורות על ביטול פס"ד ועל חיוב בהוצאות ובשכ"ט עו"ד בגין קבלת פס"ד שלא כדין. 5.8 באם יחליט בית המשפט להיעתר לבקשה לביטול פסק דין, יש ליתן לו 30 יום מיום ההחלטה להגיש את כתב הגנתו. הכרעה 6. בתיק זה, ניתן על ידי צו מניעה ביום 21.11.13. במסגרת החלטה זו סקרתי גם את הגנתו האפשרית של הנתבע ומצאתי מן החומר אשר הונח בפניי, כולל חומר אשר הוגש ע"י הנתבע, כי אין לו סיכויי הגנה של ממש. 7. ההלכה בנוגע לביטול פסק דין סוכמה ברע"א 1119/05 גולדסיל בע"מ נ' ביליה רוברט - נכסים ובניין בע"מ (27.2.05), כדלקמן: "ומה באשר לביטול? הוא עשוי להיעשות על פי חובת הצדק ועשוי להיות בשיקול דעת. חובת הצדק עניינה בעיקר מהיעדר המצאה כדין (גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי מה' 8, 343-342), ובענייננו אין חולק כי היתה המצאה. באשר לביטול על פי שיקול דעת, יש לבדוק את סיבת המחדל ואת סיכויי ההצלחה. כך מימים ימימה, ראו ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח(1) 395, 397 (השופט - כתארו אז - זוסמן), וסיכויי ההצלחה הם עיקר. אך הביטול יכול להיות בתנאים, ורשאי המבקש לפנות לבית המשפט לשוב ולדון בהם אם אינו יכול לעמוד בהם (גורן, שם, 344; ע"א 436/83 לוי נ' דקו, פ"ד מ(4) 589, 605 (השופט - כתארו אז - בן דרור))." 8. בענייננו, כפי שעולה מתגובת התובעות, הרי שכתב התביעה לא הומצא כדין לנתבע. התובעות לא צירפו אישור מסירה כאמור בהחלטתי מיום 6.3.14. טענת התובעות כי מסירת התביעה לנתבע חזרה בטענה של "עזב את הכתובת", למרות שכתובתו הרשומה היא רחוב בן ציון-ישראלי 9, נטענה בעלמא וללא כל אסמכתא. ביחס לטענות התובעות כי הנתבע ידע על קיומה של התביעה משיחה טלפונית שהתקיימה עימו, הרי שאף אם טענות אלו נכונות, ברי כי אין די בידיעה של הנתבע אודות הגשת כתב התביעה ועל התובעות היה להמציא לידיו עותק של כתב התביעה. בנסיבות אלו, אין מנוס מביטול פסק הדין מחמת הצדק. 9. הוריתי אמנם על ביטול פסק הדין מחמת הצדק. עם זאת לגופו של עניין, אין לנתבע סיכויים של ממש להצליח בהגנתו, כמפורט בהחלטתי מיום 21.11.13. לכן המשך ניהול התיק הוא אקדמי ותיאורטי ואך יגרום להוצאות מיותרות לכל הצדדים. היה היגיון רב בהצעת ב"כ התובעים לבקש פסק דין בהסכמה כמפורט בתגובתו. מוצע לנתבע להסכים להצעה זו על מנת לחסוך בהוצאות נוספות. 10. הבקשה למחיקת כתב התביעה נדחית בשלב זה. הטענות המפורטות בבקשה זו מצריכות בירור עובדתי, וייתכן כי אם יימשכו ההליכים יש לצרף את הרוכש כנתבע נוסף. לא נעלם מעיני כי התובעות צירפו את רוכש הנכס כנתבע 2 בתגובתן לבקשה לביטול פסק הדין, וכי עשו זאת ללא נטילת רשות מבית המשפט. ככל והתובעות מבקשות לצרף את רוכש הנכס כנתבע 2, יואילו להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה. 11. הנתבע יגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מהיום. 12. פסק הדין מיום 19.2.14 מבוטל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות בגין בקשה זו. 13. עקב פרישתי המיועדת, התיק מוחזר למזכירות לניתובו לשופט אחר. ביטול פסק דין