ביטול צו הריסה בית מגורים

כללי 1. זוהי בקשה לעיכוב ו/או הקפאה ו/או ביטול צו הריסה מנהלי, בהתאם לסעיף 238 א (ז) (1) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה"). 2. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיבה, ושקלתי את טיעוני הצדדים, החלטתי שאין להיעתר לבקשה, מהטעמים שיפורטו בהחלטה. צו ההריסה המנהלי 3. המבקש הוא בעלים של בית מגורים פרטי, ברחוב' יערי 7 ראשון לציון, גוש 6288 חלקה 99 (להלן: "הבית"). 4. בתאריך 29.3.11 ניתן צו הריסה מנהלי, ע"י יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב ראשון לציון המורה, כדלקמן: "להרוס, לפרק ולסלק מן המקרקעין הידועים כגוש 6288 חלקה 99 מרחוב יערי מאיר 7 בראשון לציון את העבודות הטעונות התיר שבוצעו ללא היתר והמתוארות להלן: א. טפסנות עץ וברזל הפרושה על פני שטח של כ - 200 מ"ר לערך בצידם הדרום מזרחי של המקרקעין כהכנה ליציקת קירות בטון, עמודי בטון, תקרת בטון וכו'. ב. גדר מלוחות עץ, פלסטיק וניילון באורך של כ - 35 מ' לערך וגובה של כ - 5 מ' לערך בצידם הדרום מזרחי של המקרקעין". תמצית טענות המבקש 5. המבקש טען בבקשתו שלל טענות, ואף הוסיף וטען טענות נוספות במהלך הדיון שהתקיים במעמד הצדדים. 6. המבקש טען כי היתר הבניה של הבית כולל הקמת גדר מסביב למבנה. בעקבות רעש בלתי נסבל ופריצות לביתו הוא החליט לעבות את הגדרות באמצעות גדר בטון וגדר עץ. 7. המבקש הגיש בקשה להיתר בניה להקמת בריכת שחיה, לרבות החלפת גדר ישנה בחדשה, ובתאריך 20.4.06 ניתן היתר בניה שתוקפו פג. המבקש הוסיף כי פנה לאדריכל לחידוש תוקף ההיתר. 8. כמו כן, המבקש טען כי דיירי השכונה פנו לעירייה בבקשה להקים קיר אקוסטי לאורך חזית מזרחית של השכונה הגובלת עם שדרות יגאל אלון. המבקש טען כי לאור מחדלי העירייה להקים קיר אקוסטי לתושבי השכונה הוא החליט להקים קיר כזה כאקט של מחאה והפגנה. המבקש טען כי הוצאת הצו המנהלי מפרה את זכויותיו, לרבות זכות הקניין שלו וזכותו להפגין. 9. המבקש הוסיף וטען כי המהנדס מטעם המשיבה, אינג' מיכאל גלובשטיין (להלן: "המהנדס"), שתצהירו צורף לצו ההריסה המנהלי, הוסמך לחתום על תצהירים על ידי מהנדסת הועדה הקודמת בשנת 2008, אולם מאז הוחלפה המהנדסת, ואף הועדה המקומית עצמה. לכן, ובהעדר הסמכה, התצהיר אינו ערוך כדין. 10. המבקש טען עוד כי המהנדס לא הצהיר כי ביום חתימת התצהיר הבניין לא היה מאוכלס תקופה העולה על 30 יום, והמבקש אכן גר בנכס מזה עשרות שנים. תמצית טענות המשיבה 11. המשיבה התנגדה לבקשת המבקש, ועתרה לדחיית בקשתו. המשיבה טענה כי המבקש בונה קירוי בטון מעל בריכת השחייה שלו, וללא היתר. במסגרת ההיתר שניתן למבקש בזמנו, אושר לו לבנות 13 עמודים בגובה 2.5 מטר בלבד, כשתוקפו של היתר זה פג עוד ביום 20.4.09. המבקש לא ביקש לחדש את ההיתר, והבניה שהחל לבצע חורגת בהרבה מההיתר שפג - במקום 2.5 מטר, המבקש בנה עמודים המתנוססים לגובה של 5 מטר, וכן בנה פרופילי מתכת המחברים בין העמודים והחל בבניה מעל הבריכה, ובין העמודים בנה תבניות עץ כהכנה ליציקת קירות. לטענת המשיבה, לפי חוות דעת הנדסית, לא ניתן לאשר את התקרה מעל הבריכה ואת קירות הבטון, ואם תוגש בקשה היא עשויה להידחות מחמת העדר תב"ע בת תוקף מכוחה אפשר לאשר עבודות בניה אלו. 12. המשיבה טענה כי אין בשכירת שרותי מהנדס כדי לעכב או להקפיא את צו ההריסה המנהלי. 13. המשיבה טענה עוד כי אין קשר בין בקשת תושבי השכונה לבניית קיר אקוסטי, עם עבודות הבניה נשוא צו ההריסה המנהלי. הגדר אותה המבקש מבקש להקים אינה יכולה לשמש קיר אקוסטי או להשתלב עם קיר אקוסטי כלשהוא, ובקשה להקמת קיר אקוסטי אינה יכולה להוות עילה חוקית לבניה בלתי חוקית. 14. לעניין ההסמכה שניתנה למהנדס, נטען על ידי המשיבה כי הסמכתו היא למשך כל תקופת כהונתו בתפקידו, וההסמכה אינה בטלה כאשר מתחלפים האנשים שכיהנו בתפקיד ושהסמיכו את המהנדס, מאחר שקיים "רצף שלטוני". 15. המשיבה הוסיפה וטענה כי הבנייה נעשית בחצר הבית ואין מדובר בבית המגורים של המבקש. דיון והכרעה עיכוב ביצוע צו הריסה - כללי 16. ההלכות לעניין עיכוב ביצוע צו הריסה הן הלכות ידועות ומושרשות בפסיקה, ואחזור ואדגישן בתמצית. 17. צו מינהלי להריסת מבנה שהוקם ללא היתר, מהווה אחד האמצעים החשובים לאכיפתם היעילה של דיני התכנון והבניה. משניתן צו הריסה מנהלי, יש חשיבות לביצועו במסגרת המועד הקבוע בחוק, וככלל, אין לעכב את ביצוע ההריסה מעבר לפרק הזמן סביר הנדרש לבעל המבנה לבצע סידורים לפינוי המבנה לקראת הריסתו. 18. היקף סמכותו של בית המשפט להורות על ביטול צו הריסה מנהלי הוא מצומצם ביותר, ומוגדר בסעיף 238 א (ח) לחוק התכנון והבניה, כדלקמן: "לא יבטל בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח לו שהבניה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת". כלומר, בית המשפט רשאי לבטל צו הריסה מנהלי או להתלותו, רק בהתקיים אחת משתי עילות: האחת, הוכח שהבניה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין, והשנייה, הוכח שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. על בית המשפט, המבקר צו הריסה מינהלי, לכבד את לשונו של סעיף 238א לחוק התכנון והבניה, ולא להתערב בפגמים שאינם מנויים בסעיף, ובכפוף לכך שצו ההריסה לא נפגם בפגם חמור כל כך העושה אותו בטל מעיקרו. 19. צמצום העילות לביטול צו ההריסה הינו על רקע התכלית של החוק, כפי שנפסק: "ואולם בשל אופיין הייחודי של עבירות בנייה - החשש להנצחתה של התנהגות עבריינית מקום שמבנה בלתי-חוקי ממשיך לעמוד על תילו - אין די בענישה הפלילית המקובלת. בנוסף לסנקציה הפלילית הרגילה, קיים צורך לסלק את הבנייה הבלתי-חוקית, או, לחלופין להכשירה. לתכלית זו העניק החוק סמכויות לועדה המקומית ולבתי-המשפט, לפעול נגד הבניה הבלתי-חוקית גופה... כזו היא הסמכות הנתונה ליושב-ראש ועדה מקומית בהוראת סעיף 238 א לחוק לצוות צו הריסה מינהלי... יושב-ראש הועדה רשאי להפעיל סמכותו זו בהתקיים תנאים מוקדמים אלה ואחרים, והצו מכונה צו הריסה מינהלי. ..... ביקורת רחבת - אנפין על הליך הוצאתו של צו הריסה מינהלי - כמו היה זה הליך מינהלי מן המניין - עלולה היתה לפגום במאוד ביעילותו של הצו ועלולים היינו למצוא עצמנו מקהים את חודו את כוחו של כלי חדש זה למלחמה בבנייה הבלתי חוקית... מן העבר האחר, לא ניתן היה להעלות על הדעת ויתור מכל-וכל על ביקורת שיפוטית. האיזון נמצא לו למחוקק בקיומה של ביקורת שיפוטית אך בצימצום עילות הביקורת". רע"פ 5584/03 פינטו נ' עירית חיפה. 20.כפי שיובהר להלן, בענייננו לא מתקיים אף תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף 238 א (ח) לחוק התכנון והבניה. מן הכלל אל הפרט 21. העבודות נשוא צו ההריסה הן עבודות קירוי מבטון מסביב ומעל בריכת השחייה המצויה בחצר ביתו של המבקש, ובשטח של כ- 200 מ"ר, וכן גדר באורך של כ-35 מ' לערך ובגובה של כ-5 מ' אין חולק כי למבקש אין היתר בניה לביצוע העבודות נשוא הצו. כמו כן, אין חולק כי בתאריך 20.4.06 ניתן למבקש היתר לבניית בריכת השחייה, ללא קירוי, למשך 3 שנים שתוקפו פג בתאריך 20.4.09. במסגרת ההיתר (שתוקפו פג) המבקש יכול היה לבנות 13 עמודים מסביב לבריכת השחייה בגובה של 2.4 מטר, וכן גדר בגבול המזרחי של המגרש. המבקש לא פעל להארכת תוקף ההיתר, לא מילא אחר ההשלמות שהיוו תנאי למתן ההיתר, והחל בביצוע עבודות בניה החורגות הרבה מעבר להיתר שפג. טענת המבקש לגבי בניית קיר אקוסטי 22. המבקש טען כי הוא החליט לעבות את הגדרות באמצעות גדר בטון וגדר עץ, בעקבות רעש בלתי נסבל מהכביש הסמוך. יש לדחות טענות אלו, מאחר שהבניה אינה מסביב לבית אלא מסביב לבריכה, וכמו כן, הבניה אינה כוללת רק עיבוי גדרות קיימים. אין כל קשר בין בקשת השכנים לבניית קיר אקוסטי בשכונה לבין עבודות הבניה המתבצעות על ידי המבקש, ואין לאפשר למבקש לבצע אקט של "מחאה", באמצעות הפרת החוק על ידי בניה בלתי חוקית. טענת המבקש לגבי פריצות לביתו 23. כאמור, הבניה היא בחצר ולא מסביב לבית, ולא יכולה למנוע פריצה לבית. זאת ועוד, בתמיכה לטענתו, המבקש הציג אישור על הגשת תלונה במשטרה מיום 23.5.11, דהיינו, לאחר מועד הוצאת צו ההריסה המנהלי, ואף לאחר מועד הגשת בקשת המבקש לבית המשפט, כך שאין בה ממש. טענת המבקש כי המהנדס אינו מוסמך לחתום על התצהיר 24. לפי סעיף 238 א (א) לחוק התכנון והבניה צריך להיות מוגש ליו"ר הוועדה המקומית- "....תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך....". 25. מחקירת המהנדס עלה כי הוא מהנדס רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, והוא גם מהנדס רשוי לפי החוק, ובעל תואר שני בהנדסת בניין. מהמסמכים שהוצגו, עולה כי המהנדס הוסמך לחתום על תצהירים המוגשים ליו"ר הועדה המקומית לעניין צווי הריסה מנהליים לפי סעיף 238 א' לחוק התכנון והבנייה, כדלקמן: - לפי פרוטוקול ועדת השנה של הועדה המקומית מיום 23.10.07, הובא לידיעת הועדה כי מהנדסת העיר דאז, גב' סימה קושניר, הסמיכה את המהנדס לחתום על התצהירים, וניתנה החלטה בהתאם. לפי תעודה שצורפה, המהנדס הורשה והוסמך על ידי הועדה המקומית לפעול בסמכות הפיקוח לכל הדרוש לביצוע חוק התכנון והבניה כל עוד הוא משמש כמפקח בניה, והתעודה חתומה על ידי יו"ר הוועדה המקומית דאז, מר מאיר ניצן. לפי פרוטוקול ועדת המשנה מיום 15.2.07 הוסמך המהנדס להיות מפקח בנייה. לפי כתב הסמכה מיום 8.2.10, גב' קושניר, מהנדסת העיר ומהנדסת הועדה המקומית הסמיכה את המהנדס להצהיר ולהגיש ליו"ר הועדה המקומית ו/או לבית המשפט תצהירים, לרבות לעניין הוצאת צווי הריסה מנהליים לפי סעיף 238 א' לחוק התכנון והבנייה. 26. מאחר שמדובר בצו מינהלי, פועלת חזקת התקינות. הנחה זו ניתנת לסתירה, אך על המבקש לסתור אותה להוכיח כי עובדתית הפעולה המנהלית לא נעשתה כדין. במקרה דנן, הטענה לא הוכחה, ומשכך - חזקת התקינות נותרת על כנה (רע"פ 1088/86 סבחי חסן מחמוד נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי). 27. הסמכת המהנדס היא לכל התקופה בה הוא מכהן בתפקידו, גם אם יו"ר הוועדה המקומית או מהנדסת העיר שהסמיכו אותו התחלפו בתפקידם. אין הגיון בטענת המבקש כי ברגע שהתחלף בעל תפקיד סטטוטורי פקעה הסמכת כל אלו שאותו בעל תפקיד הסמיכם. לקבלת טענה כזו, עלולות להיות השלכות רחבות היקף, הן לגבי ממלאי תפקידים ברשויות המקומיות והן לגבי ממלאי תפקידים בממשלה ובגופים נוספים. טענת המבקש כי פנה לאדריכל לחידוש היתר הבניה 28. המבקש טען כי פנה לאדריכל לחידוש היתר הבניה. אף שלא צירף כל אסמכתא לטענתו, גם אם אכן פנה לאדריכל, אין בכך כל טענה של ממש. על פי ההלכה, רק כאשר רישיון הבניה נמצא "בהישג יד ומידי" בית המשפט ייתן למבקש סעד, ואין זה המקרה דנן (רע"פ 1288/04 נימר נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים). ב"כ המבקש הודה במהלך הדיון כי לא מדובר במקרה בו ההיתר נמצא בהישג יד. מדברי ב"כ המשיבה, הבנייה אינה תואמת את התב"ע, כלומר, גם אם המבקש פנה לאדריכל, הדיון עלול להמשך זמן רב במוסדות התכנון, והסיכויים של המבקש בסיומו של הליך זה בהיתר בניה רחוקים מלהיות סבירים.. טענת המבקש כי המהנדס לא הצהיר כי הבניין לא מאוכלס 29. טענת המבקש כי המהנדס לא הצהיר שהבניין לא היה מאוכלס תקופה העולה על 30 יום אינה נכונה, קיימת הצהרה כזו בסעיף 4 לתצהיר המהנדס - "לפי ידיעתי ביום הגשת תצהירי ביצוע העבודות המתוארות בסעיף 1 טרם נסתיים. ביום הגשת התצהיר העבודות שלגביהן מבוקש הצו אינן מאוכלסות". 30. זאת ועוד, לאור העבודות נשוא הצו המתבצעות בחצר הבית של גדר ועמודים מעל הבריכה, אין רלוונטיות לכך שהמבקש מתגורר בבית הסמוך. בשולי ההחלטה 31. המבקש הוא אדם קשיש, בן למעלה מ- 80 שנה, ניצול שואה. ההליכים השונים שהתנהלו בעניינו של המבקש בבית משפט זה, מלמדים על כך שהמבקש הוציא כספים שונים שירדו לטמיון. 32. עקב גילו המתקדם של המבקש ומצבו המיוחד, בית המשפט נהג כלפיו, לפנים משורת הדין, כך למשל, המבקש הגיש בעצמו בקשה דומה, קודמת, וניתנה לו ארכה על ידי בית המשפט על מנת שיוכל להגיש בקשה נוספת באותו עניין בעזרת עורך דין, זוהי הבקשה נשוא החלטה זו. כמו כן, בית המשפט ניסה לבדוק האם קיימת צל צילה של אפשרות להכשיר את הבניה, אולם, למרבה הצער, הדבר אינו מסתייע. לא ניתן להמשיך וללכת לקראת המבקש, אף לפנים משורת הדין, ויש גם לקחת בחשבון את מצב הבנייה הקיים, המכער בצורה משמעותית את הסביבה, כפי שעלה מהתמונות שהוצגו בבית המשפט. לסיום 33. הבקשה נדחית. 34.הריסת מבנהצו הריסהצווים