ביטול צו הריסה מחסן

מבוא בקשה לביטול צו הריסה מנהלי ( להלן - "הצו" ), שניתן ביום 27/6/11, המצווה על המבקש להרוס עבודות בנייה, שביצעו ללא היתר בנייה ומחוץ לתחום תוכנית מתאר, במקרקעין הידועים כגוש 19126 חלקה 25, שייעודם חקלאי ( להלן - "המקרקעין" ), ושעניינן יציקת רצפת בטון בשטח של כ - 250 מ"ר, ומעליה סככה עשויה קונסטרוקציות ברזל וקירות וגג עשויים לוחות פח ( להלן - "המבנה" ). טענות הצדדים המבקש טוען כי הוא שוכר של המקרקעין והבעלים של המבנה נשוא הצו, וכי בחלקה הרלוונטית קיימים מבנים למגורים, אשר הוקמו ללא היתר בנייה, וחרף זאת, נמנעה המשיבה מלנקוט כנגדם הליכים מנהליים להריסתם. כן נטעם כי, המשיבה הסכימה לעכב צווי הריסה מנהליים שניתנו כנגד בעלי נכסים אחרים באותו ישוב, בעוד שאינה מסכימה לכך בעניינו הוא, ולכן, קמה למבקש הגנה מן הצדק, בשל אכיפה בררנית. כן טוען המבקש כי, המבנה נשוא הבקשה הינו מחסן חקלאי, ולכן, הוא אינו בניגוד לייעוד המקרקעין, וניתן לקבל היתר בנייה בגין מבנה זה, ללא צורך בתוכנית לשינוי ייעוד. עוד נטען כי הצו אינו דרוש למניעת עובדה מוגמרת, משהסתיימה הבנייה, ושעה שנמנעה המשיבה מלהוציא צו הריסה בשלבים הראשוניים של הקמת המבנה. כן הוסיף המבקש כי, מהנדס הועדה לא ביקר במקרקעין ולא נתן תצהיר התומך בבקשה להוצאת צו הריסה מנהלי, לא התקיימה היוועצות עם ראש המועצה המקומית נחף. לטענת המבקש, העיכוב בהליכי שינוי הייעוד של הקרקע והכשרת הבנייה, עקב זאת, היו בשל טיפולה הרשלני של ה. טוענת המשיבה כי הבנייה נשוא הבקשה, שהוקמה ללא היתר ובניגוד לייעוד הקרקע, הוקמה בתוואי קו בניין האסור לבנייה, בצידו של כביש 85. כן טוען ב"כ המשיבה כי מהנדס הוועדה ביקר במקרקעין, ונתן, ביום 27/6/11, תצהיר ( נספח א' לתגובה בכתב ), שתמך בצו המנהלי, וכי עבודות הבנייה, במועד מתן התצהיר, טרם הסתיימו, ומכל מקום, המבקש לא ציין בבקשתו בכתב כי עבודות הבנייה הסתיימו במועד לפני 60 ימים מיום מתן תצהיר המהנדס או שהמבנה מאוכלס מזה תקופה העולה על 30 ימים מיום הגשת התצהיר. עוד נטען כי יו"ר הוועדה קיים היוועצות טלפונית, ביום 27/6/11, עם ראש מועצה מקומית נחף, כדרישת הדין. לטענת ב"כ המשיבה, היא הוציאה צווי הריסה מנהליים כנגד אנשים אחרים, לעניין בנייה בלתי חוקית המתבצעת באזור הרלוונטי, וכי אין כל סיכוי כי למבנה נשוא הבקשה יינתן היתר בנייה, בשל מיקומו. בטיעוניו בפניי, בישיבת יום 4/7/11, הוסיף ב"כ המשיבה כי המבנה אינו מיועד למחסן חקלאי, אלא לעסק של בית בד. כן ציין כי קיימות תמונות, שסומנו ת/1 ו- ת/2, המוכיחות כי הצו ניתן במהלך ביצוע עבודות הבנייה, ולכן, עבודות אלה אינן, בשלב זה, עובדה מוגמרת. באשר לטענה כי המשיבה לא נקטה בהליכים מנהליים כנגד אחרים באותו אזור, טען ב"כ המשיבה כי הליכים אלה אכן ננקטו, והגיש תמונה, נ/2, המלמדת כי בנייה שהייתה בשטח שסומן בתמונה, הוסרה, ומבנים שמתועדים בתמונה נ/1 הוקמו ללא היתר והוגשו כנגד בעלי הזכויות בהם כתבי אישום. בדיון שהתקיים ביום 4/7/11 הסכים ב"כ המבקש כי קיים תצהיר מהנדס הוועדה התומך בצו, וכי התקיימה היוועצות עם ראש המועצה המקומית. בהמשך, הוגשו טיעונים משלימים מאת ב"כ המבקש, במסגרתם שב וטען כי המשיבה לא נקטה בהליך מנהלי דומה כנגד אחרים, שהקימו סככות דומות באותו אזור שבצד כביש 85, כי המדובר בבניין ארעי, שאינה "בנייה" כהגדרתה בחוק, וטענות לגבי טיב ההתייעצות שקיים יו"ר הוועדה עם ראש המועצה המקומית בכפר נחף, שהייתה, לטענת המבקש, למראית כין בלבד. כן הוגשה תגובה משלימה מאת המשיבה לטיעונים המשלימים של ב"כ המבקש. דיון והכרעה הוראת סעיף 238 א' (א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965, קובעת זאת: " הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתוכנית, או הוחל בהקמתו של בנין כאמור, רשאי יושב ראש הועדה המקומית לצוות בכתב שהבנין, או אותו חלק ממנו שהוקם או הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או תוכנית, ייהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך המציין כי - (1) לפי ידיעתו הוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חורג ובמה הוא חורג (2) לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבנין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר (3) ביום הגשת התצהיר, אין הבנין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שולשים ימים ". בהוראת סעיף קטן (ב) נקבע כי, לא יינתן צו הריסה מנהלי, אלא לאחר היוועצות עם ראש הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבניין הרלוונטי. לפי הוראת סעיף קטן (ח), בית המשפט לא יורה על ביטול צו הריסה מנהלי אלא אם הוכח כי הבנייה בוצעה כדין או שהצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. אין חולק כי, המבנה הוקם ללא היתר בנייה, על קרקע שייעודה חקלאי, ובסטייה מתוכנית מתאר. באשר לטענת המבקש, לפיה, המדובר במבנה ארעי, הריני לדחותה. המדובר במבנה מחובר חיבור קבע לקרקע, רצפתו יצוקה בטון, וקירותיו וגגו עשויים לוחות פח, ולפי ייעודו, בין אם למחסן חקלאי, לטענת המבקש, ובין אם לעסק בית בד, כטענת המשיבה, הריה שהוא "בניין " לכל דבר ועניין. היותו עשוי, בחלקו, מ"חומרים קלים", של לוחות פח, לא מוציאה אותו מגדר ההגדרה של "בנייה" לפי חוק התכנון והבנייה. החומרים מהם עשויה בנייה אינה המבחן להכרעה בשאלה, האם המדובר בבנייה הטעונה היתר, אם לאו. מצאתי כי הצו נתמך בתצהיר מהנדס הוועדה, שניתן ביום 27/6/11, בהתבסס על ממצאים שהמהנדס מצא בשטח. באשר לטענות בדבר חובת ההיוועצות, הרי שב"כ המבקש הצהיר תחילה, בישיבת יום 4/7/11, כי הוא אינו חולק על כך שיו"ר הוועדה קיים אחר חובה זו. יחד עם זאת, בטיעון המשלים שהוגש בהמשך הסתייג הסנגור מההצהרה הנ"ל, וטען לפגם שדבק בהיוועצות שקוימה. יש לציין, לעניין זה, כי סמכותו של יו"ר הוועדה למתן צו הריסה מנהלי, לפי סעיף 238 א' לחוק, ותוקפו של צו כאמור, אינם מותנים בהסכמתו של ראש הרשות המקומית למתן הצו. הסמכות הבלעדית למתן הצו נתונה ליו"ר הוועדה, כאשר חובתו היא לקיים היוועצות עניינית, בלב פתוח ונפש חפצה, עם ראש הרשות המקומית, על מנת לשמוע את עמדתה של הרשות המקומית, את הערותיה באשר לביצוע ההריסה ונסיבות העניין הרלבנטי, ואת הטעמים להתנגדותה לכך, במידה ומתנגדת היא לביצוע ההריסה. המדובר בחובה שתכליתה להביא לידיעת יו"ר הוועדה, נתונים וממצאים נוספים, מאת הרשות המנהלית שבתחום אחריותה המוניציפאלית הוקמה הבנייה הרלוונטית, ואשר ייתכן ויש בהם כדי לסייע ליו"ר הוועדה להכריע האם ליתן צו מנהלי אם לאו, בנסיבות העניין. מובן הוא כי היוועצות טכנית, למראית עין ושלא במטרה להביא בחשבון את עמדת ראש הרשות המקומית במכלול השיקולים העניינים, אינה מקיימת אחר החובה הנ"ל, המוטלת על יו"ר הוועדה. בעניינו של המבקש, לא הוצגה כל טענה ממנה יש ללמוד כי ההיוועצות שקוימה עם ראש המועצה המקומית הייתה למראית עין, ומבלי ליתן בידיו של ראש המועצה שהות להגיב על הבקשה להוציא צו הריסה. במכתבו של ראש המועצה המקומית נחף אל יו"ר הוועדה, מיום 11/7/11 ( נספח ג' לטיעון המשלים ), מבקש הוא להשהות את ביצוע הצו, אך אין בו כל טענה מאת ראש המועצה, לפיה, יו"ר הוועדה לא התייעץ עמו כדין ובאופן ענייני, בטרם נתן את הצו ביום 27/6/11, או שלא ניתנה לו שהות ללמוד את העניין ולהגיב להחלטה ליתן צו הריסה מנהלי. עיון בתמונה שהוגשה וסומנה ת/1, שצולמה ביום 20/6/11, היינו, שבעה ימים לפני מועד מתן הצו, תועדה רצפה של המבנה, בעוד שיתר חלקי המבנה, שהינם קירות וגג, טרם הוקמו. תמונה שסומנה ת/2, שצולמה ביום 27/6/11 ( לפי כיתוב על גבי התמונה ), מתעדת את המבנה, כולל את קירותיו וגגו. מכאן המסקנה, לפיה, עבודות הבנייה לא נסתיימו בתקופה של שישים ימים לפני מועד מתן תצהירו של המהנדס, והמבנה לא היה מאוכלס בתקופה של שלושים ימים לפני מועד מתן התצהיר, שכן, אך שבעה ימים הפרידו בין מועד מתן התצהיר ( נספח א' לתגובת המשיבה ), ביום 27/6/11, לבין מועד צילום תמונה שסומנה ת/1, ביום 20/6/11, על כן, צו ההריסה נועד למניעת עובדה מוגמרת. משכך, הריני לקבוע כי כל היסודות הדרושים למתן צו הריסה מנהלי, והמפורטים בסעיף 238 א' לחוק, התקיימו. גם הטענה שבפי המבקש, לפיה, להגנה מן הצדק, בשל אכיפה בררנית, דינה לדחייה. המשיבה הגישה תמונות, שסומנו נ/1 ו- נ/2, על גביהן ציינה שטחים מסוימים, עליהם הוקמה בעבר בנייה בלתי חוקית, לרבות בנייה ששימשה מגרשים למכירת מכוניות, ואחרים, אך בנייה זו, באותם השטחים הסמוכים למקרקעין נשוא הבקשה כאן, פונתה והוסרה, במסגרת הליכים שהוועדה נקטה כנגד מבצעי הבנייה הנ"ל. לא שוכנעתי כי המשיבה נוקטת הליכי אכיפה סלקטיביים כנגד המבקש, לעומת אחרים, שביצעו אף הם בנייה בלתי חוקית באותו האזור. באשר לטענה כי יש לבטל את הצו על מנת לאפשר למבקש להכשירו בהיתר בנייה, הרי שדינה להידחות. המבקש, שנטל את הדין לידיו וניסה לקבוע עובדה בשטח, ע"י הקמת המבנה ללא היתר כדין, בתוואי קו בניין ובניגוד לייעוד הקרקע, אינו רשאי לטעון כיום לביטול הצו, אך בטענה כי בכוונתו להכשיר את הבנייה לפי היתר. ראשית, הוכח כי הצו ניתן במהלך ביצוע הבנייה, וכי אין המדובר בבנייה שהסתיימה והמאוכלסת מזה למעלה משלושים ימים לפני מועד מתן תצהיר המהנדס. שנית, לא הוכח כי היתר הבנייה הינו בהישג יד, וכי הריסתו של המבנה תגרום למבקש נזק בלתי הפיך, וכי דחיית הצו תאפשר הכשרת הבנייה לפי היתר שיינתן בסמוך מאוד לאחר מכן. ייעוד הקרקע, תוואי קו בניין ויתר הנסיבות מובילים למסקנה כי הכשרת הבנייה לפי היתר לא נראית לעין ואינה בטווח זמנים קרוב. שלישית, אין להתעלם מהתכלית שעומדת בבסיס הסמכות המנהלית של יו"ר הוועדה, להוציא צו הריסה מנהלי, ושהינה, הפסקת עבודות בנייה מייד עם תחילת ביצוען ובמהלך ביצוען, על מנת למנוע הנצחת דבר עבירה בשטח וקביעת עובדה מוגמרת. מטרה זו תושג ע"י מתן צו הריסה מנהלי, שיצווה על הפסקת הבנייה ועל הסרתה, בעודה מתבצעת ובטרם הסתיימה. תכלית זו משמיטה את הקרקע מתחת לטענתו של המבקש, לפיה, יש לבטל את הצו על מנת לאפשר לו השגת היתר בנייה. סוף דבר אני דוחה את הבקשה לביטול צו ההריסה המנהלי. אין צו להוצאות. להודיע החלטה זו לב"כ הצדדים, לאלתר. הריסת מבנהצו הריסהצוויםמחסן