נכסים פטורים מעיקול | עו"ד רונן פרידמן

מה הדין בסוגיית נכסים שלא ניתן לעקל ? ##נכסים פטורים מעיקול - הקדמה:## ניתן להורות על עיקול באחת משתי תצורות – עיקול זמני ועיקול קבוע. עיקול זמני ניתן על ידי בית המשפט, לבקשת תובע, במסגרת התדיינות משפטית שהוא מנהל עם נתבע, בכפוף לתנאים שונים. המטרה היא להבטיח את ביצועו של פסק הדין בו צופה התובע שעתיד הוא לזכות ##אילו נכסים פטורים מעיקול ?## תקנה 374(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי אין לעקל נכס הפטור מעיקול באותה עת – הכוונה לנכסים שהדין פוטר אותם מעיקול – וכך גם לגבי נכסים שנקבעו ככאלה בהלכה הפסוקה (רע"א 1821/98 ניקו בדים נ' בנק דיסקונט, פ"ד נד(1) 773, 794 (2000) (להלן: עניין בדים)). בדומה, סעיף 50 לחוק הוצאה לפועל קובע את סוגי הנכסים שאין מעקלים אותם, ביניהם "נכס שאינו ניתן לעיקול לפי כל דין". נכסים שהדין פוטר אותם מעיקול מוזכרים בחוקים שונים. כך למשל לא ניתן לעקל חלק משכר עבודה (סעיף 8 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958); זכות לגמלת קצבת ביטוח לאומי (סעיף 303(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995); סכומים המגיעים לסיעה לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (סעיף 15); מיטלטלין אשר הכרחיים לצרכיו של אדם, המנויים בסעיף 22 לחוק הוצאה לפועל; נכסים המוזכרים בסעיף 50 לחוק הוצאה לפועל; זכויות על פי חוזה ביטוח בהינתן קביעת מוטב בלתי חוזרת (סעיף 13 לחוק חוזה הביטוח). ##נכסים פטורים מעיקול - גמלאות:## סעיף 303(א) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי "זכות לגמלת כסף אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מהזכאי לגמלה לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך". סעיף 311 לחוק קובע כי "זכותו של אדם לגמלה לא תוקנה לכונס הרשמי או לנאמן בהליכים לפי פקודת פשיטת הרגל". יחד עם זאת, סעיף 303(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי "הוראת סעיף קטן (א) תחול גם על גמלת כסף ששולמה באמצעות בנק... במשך שלושים ימים מיום ששולמה". מסעיף זה, הקובע הגנה נוספת ומוגבלת למשך 30 יום על כספי הגמלה שהופקדו בחשבון הבנק של החייב, עולה כי ככלל אין ההגנה שבסעיף 303(א) לחוק חלה אלא על הזכות לגמלה, אך לא על כספי הגמלה שכבר שולמו (ראו רע"א 4209/98 לוי נ' בנק לאומי בע"מ (26.4.1999)). מכאן ניתן להסיק כי גם ההגנה שבסעיף 311 לחוק חלה על הזכות לקבלת הגמלה ולא על כספי גמלה שכבר הועברו לידי החייב ומצויים בחשבונו. משכך ולאחר שחלפה התקופה של 30 יום ממועד תשלום הגמלה, הרי ככל שמצויים בחשבון הבנק של החייב כספים, גם אם מקורם בגמלה, רשאי הנאמן לדרוש את העברתם לקופת הכינוס.עיקול