ביטול צו פסילה מנהלית ע''י קצין משטרה

זו החלטה בבקשה לביטול צו פסילה מנהלית שניתן ע"י קצין משטרה לתקופה של 30 יום נגד המבקש. צו הפסילה ניתן ביום 9.3.11 בעקבות רישום דו"ח תנועה נגד המבקש בגין עבירה של נהיגה במהירות של 108 קמ"ש בקטע דרך בו המהירות המותרת המירבית הינה 50 קמ"ש, הכל בניגוד לתק' 54 (א) ל-ת"ת. תק' 54 (א) (1) קובעת כי אדם לא ינהג ברכב בדרך עירונית במהירות העולה על הקבוע בטבלה, קרי 50 קמ"ש או בדרך עירונית שמוצב בה תמרור ב - 20 כפי שמצוין בתמרור. "דרך עירונית" עוד מוגדר בתקנה 1 לתקנות התעבורה כדלקמן : "כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו, ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית" ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית " . ב"כ המבקש אינו חולק על כך כי המבקש נוהג משנת 88' וצבר לחובתו לא פחות מ - 78 הרשעות קודמות. ב"כ המשיבה ראה בחומרה הרשעות קודמות, אולם פרט לכמות ההרשעות אם נעמיק בעיון בגליון יתגלה כי הרשעתו האחרונה בבית המשפט היה בשנת 93', כמעט כל ההרשעות הינן מסוג ברירות משפט ובמהלך כ - 23 שנות נהיגה, הורשע המבקש רק 3 פעמים בעבירות מהירות, כולן מדרגת ברירת משפט הנמוכה. ב"כ המבקש אינו מתעלם כי בשלב זה אין חובה כי הראיות יגיעו לדרגה של "ראיות לכאורה" ואף אינו מתעלם מהפסיקה שיצאה מבית משפט העליון לאחרונה ב- בש"פ 6983/10 קדוש נ' מ"י וב - בש"פ 6732/10 מ"י נ' שגיב בן שלום , שבהן נקבעו שאין בשאלת העדר תעודת כיול כדי להביא לביטול צו פסילה מנהלית. אלא טוען ב"כ המבקש לכשלים הרבה יותר משמעותיים בחומר הראיות, - שלדעתו - מחליש עד כדי כך את עוצמת הראיות עד כדי הצדקת ביטול צו הפסילה המנהלית. לטענתו, אין כל הוכחה אפילו לכאורה כי העבירה בוצעה בדרך עירונית. ב"כ המבקש מפנה להחלטת כב' השופטת סלוטקי ע"ח (ב"ש) 28723/03/11 בה בוטל צו פסילה מנהלית בדיוק בגין אותו נימוק שקיים ספק שאכן מדובר בדרך עירונית. בנוסף אף הגיש מספר דוגמאות נוספות של זיכויים בגין העדר הוכחה שהעבירה בוצעה בדרך עירונית. ב"כ המשיבה התנגד לביטול צו הפסילה, טען כי אין צורך להתיחס לטענות אלו בשלב זה של ההליך, הפנה לתגובות של המבקש המצביעים - לכאורה - כי המבקש נהג את רכבו מעבר למהירות המותרת וכי בסופו של דבר, קיימות ראיות מספיקות לשם דחיית הבקשה. עוד מפנה ב"כ המשיבה בתרשומת של השוטר למיקום ביצוע העבירה "רח' דרך אילת בכיוון הכשרת הישוב בבאר שבע" וכי מציטוט זה ניתן להבין "באופן שלא משתמע לשתי פנים שמדובר בדרך עירונית והוא אינו מבין את טענת ב"כ המבקש כי לא מדובר בדרך עירונית. נראה לי כי ב"כ המשיבה לא ניסה להתמודד באופן ענייני ומעמיק לטיעון של ב"כ המבקש . הוכחת "סיווג" של הכביש בו נמדדה המהירות, הינה חלק הכרחי ביותר בהוכחת העבירה המיוחסת למבקש כי הרי אם לא מדובר ב"דרך עירונית" אז המהירות המותרת הינה , הכרח, גבוהה יותר ואף יכולה להיות המהירות המותרת בדרך בין עירונית ובמצב כזה, יתכן מאוד והיה נרשם נגד המבקש דו"ח מסוג ברירת משפט ללא אפשרות של פסילת רשיון ע"י קצין . עיון בתרשומת של השוטר על גב הדו"ח שמהווה , את עדות הראשית, של השוטר לא רק שלא כתוב שהשוטר בדק את התמרורים וכי אכן מדובר בדרך עירונית אלא כלל לא כתוב שמדובר בכביש בתוך העיר. כל מה שכתוב הינו "מכיוון דרך אילת לכיוון הכשרת היישוב". ב"כ המשיבה לומד כי מדובר בדרך עירונית מניסוח כתב האישום, קרי רישום מקום ביצוע העבירה, אבל רישום זה הינו בסה"כ נוסח כתב האישום ואין לו שום משקל ראייתי. בענין זה מפנה ל-ע.פ. (ב"ש) 458/86 קטרני נ' מ"י (פורסם בפסקי דין תעבורה תשמ"ט - 1988) בו זוכה המערער מאשמה של אי ציות להוראת שוטר מאחר ויסוד "היות השוטר במדים" לא היה רשום בנסיבות המקרה אלא אך ורק בנוסח האישום. עוד יש להפנות לסעיף הבדיקות שערך השוטר (סע' 1 לתרשומת) לא כתוב כי הבדיקות הניבו תוצאות חיוביות או תקינות, סומן "V" מה משמעות סימן זה ? הבדיקה אולי רק כי נערכה ותו לא. כפי שצוין לעיל, הפנה ב"כ המשיבה גם לתגובותיו של המבקש, עם כל הכבוד לעמדת ב"כ המשיבה , אין בתגובות אלו להשלים את החסר ו/או לרפות את הפגמים ולבוא במקום הבאת ראיות פוזיטיביות להוכחתה עבירה המיוחסת למבקש. אוסיף ואעיר כי אילולא השוטר היה רושם שאכן מדובר בדרך עירונית וכי בדק מצב התימרור במקום, לא הייתי רואה לנכון לבטל את צו הפסילה. אולם, כפי שפורט לעיל, זה לא המצב וכאשר לא הוכח , אפילו לכאורה, כי מדובר בדרך עירונית, וזאת בלי קשר לשאלת העדר הוכחת הכיול , אין מנוס אלא לקבוע כי הפגמים הנ"ל מצדיקים ביטול צו הפסילה . מעבר לנדרש, לא ניתן גם להתעלם כי המבקש כבר פסול כ - 14 יום ודי בתקופה זו . מכל המובא לעיל, אני מקבל את הבקשה ומורה על ביטול צו הפסילה המנהלית. משטרת ישראל תחזיר למבקש את הרשיון נהיגה למבקש. משטרהמשפט תעבורהשלילת רישיון נהיגהקציניםצווים