ערעור על ביטול צירוף חייב נוסף לתיק הוצאה לפועל

1. לפני בקשה למתן רשות לערער על החלטותיו של ראש ההוצאה לפועל בחיפה מיום 16.11.00 ומיום 22.11.00 שבהן דחה את בקשתה של המבקשת לבטל את צירופה כחייבת נוספת לתיק הוצל"פ מס' 02-21127-97-1. ביום 4.3.01 כבר הוריתי, בהסכמת ב"כ הצדדים, על ביטול צירופה של המבקשת כחייבת נוספת במסגרת תיק ההוצל"פ הנ"ל ועל ביטול כל ההליכים והפעולות שננקטו נגדה במסגרת תיק ההוצל"פ האמור. ההחלטה שלהלן ניתנת אך כדי להעמיד דברים על דיוקם. 2. השתלשלות העניינים א. המשיבות הגישו לבית משפט השלום בחיפה את התובענה שבתיק אזרחי 4128/97, בסדר דין מקוצר. בתביעתן עתרו המשיבות לחייב את ארבעת הנתבעים שנמנו שם, יחד ולחוד, לשלם להן את סכום התביעה, 500,000 ש"ח. המבקשת, גב' אביטל קריב, היתה הנתבעת מס' 4 בתובענה האמורה. עילת התביעה כנגד המבקשת התבטאה אך בעובדה ששניים מן השיקים שנמסרו למשיבות ע"י הנתבע מס' 1 (שלמה קריב) נמשכו ע"י הנתבע מס' 1 חשבון הבנק שעל שמה של המבקשת. שני השיקים, כך נטען בכתב התביעה, הוצגו לפרעון אך חזרו מבלי שכובדו תוך ציון "א. כ. מ.". ב. הואיל והנתבעים 1, 2 ו- 3 (שלמה קריב, שחר קריב ושמעון קרבינסקי) הוזמנו כדין אך לא התגוננו כנגד התביעה, קיבל בית המשפט, ביום 17.6.97, את התביעה כנגד הנתבעים 1, 2 ו- 3, וחייבם, יחד ולחוד, לשלם למשיבות סך של 500,000 ש"ח. בעניינה של המבקשת (הנתבעת מס' 4) כתב בית המשפט כי "לאחר שקראתי את כתב התביעה לא מצאתי מקום ליתן פסק דין נגד נתבעת מס' 4 בשלב זה". ג. על סמך פסק הדין הנ"ל שניתן כנגד שלושת הנתבעים 1, 2 ו- 3 בתובענה האמורה, פתחו המשיבות את תיק הוצל"פ 02-21127-97-1 כנגד שלמה קריב, שחר קריב ושמעון קרבינסקי. ד. בתגובתה של עו"ד גב' חנה פולמן לבקשת הרשות לערער המונחת לפני, כתבה באת-כח המשיבות לאמור: "ביום 30.11.99 בעקבות התגבשות העילה לצירוף המבקשת לתיק ההוצל"פ, הוגשה בקשה לצרפה כחייבת בתיק וכבוד ראש ההוצל"פ בהחלטתו מיום 14.12.99, נעתר לבקשה. הבקשה הוגשה מטעמי חסכון באגרה בפתיחת תיק חדש הואיל ודובר בסכום גבוה (256,000 ש"ח). יצוין כי בעקבות צירופה הנ"ל של המבקשת לא בוצעה הגדלת קרן בתיק". ה. ביום 30.11.99 ניתנה החלטה של ראש ההוצל"פ בחיפה, במסגרת בקשתן של המשיבות "לצרף חייב נוסף". בהחלטתו כתב כבוד ראש ההוצל"פ לאמור: "לבקשת ב"כ הזוכה מיום אני נעתר כמבוקש ומורה על צירוף חייב נוסף כפי שפורט בבקשת ב"כ הזוכה. ב"כ הזוכה ידאג למשלוח מסמכי אזהרה לחייב הנוסף שצורף זה עתה". (כך במקור. בהחלטה לא צוין מאיזה יום הבקשה. ע.ג.) ו. המבקשת הגישה בקשה לביטול צירופה כחייבת נוספת בתיק ההוצל"פ הנ"ל. כן עתרה באותה בקשה לעיכוב ההליכים כנגדה. ז. כב' ראש ההוצאה לפועל דחה את הבקשה לביטול צירופה של המבקשת כחייבת נוספת וכן דחה את בקשתה לעיכוב ההליכים. על שום כך הוגשה בקשת הרשות לערער. 3. דיון א. מן התצהיר התומך בבקשה שלפני עולה כי הבקשה לצירופה של המבקשת כחייבת נוספת בתיק ההוצל"פ מעולם לא נמסרה למבקשת. גם המשיבות, בתגובתן, אינן טוענות אחרת. ב. צירופו של אדם כחייב נוסף לתיק הוצאה לפועל תלוי ועומד הינו אקט בעל משמעות כבדה ביותר. זאת, במיוחד כאשר תיק ההוצאה לפועל שבו מדובר נפתח על פי פסק דין שאינו כולל חיוב כנגד האיש שאת צירופו מבקשים. על שום כך שומה על ראש ההוצאה לפועל שבפניו מובאת בקשה לצירופו של חייב נוסף להליך התלוי ועומד בפניו, לשקול את הבקשה בכובד ראש, בקפידה ובזהירות רבה. מאליו מובן, שאין ליתן החלטה בענין שכזה מבלי לשמוע את הצד המעוניין, היינו את האיש שאת צירופו מבקשים. ג. עיון בתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 (להלן- "התקנות") מלמד כי התקנות אינן מכירות, כלל, בסדר דין של צירוף חייב נוסף: תקנה 28 לתקנות מדברת, אמנם, על "הצטרפות לבקשת ביצוע" אך היא עוסקת רק באפשרות לצירופו של זוכה לבקשת ביצוע שהוגשה בידי זוכה אחר. אין בתקנות כל הוראה מקבילה לעניין צירופו של חייב להליך תלוי ועומד. ד. סבורני כי העדר הוראה בדבר צירופו של חייב נוסף לתיק הוצאה לפועל שכבר נפתח כנגד חייבים אחרים, אומרת דרשני. נראה לי כי המנעותו של מחוקק המשנה מלהסדיר את העניין האמור בתקנות מלמדת על כך שדעתו היא כי אין לצרף חייבים נוספים לתיק הוצאה לפועל שכבר תלוי ועומד. מקל וחומר שכך צריך לראות את העניין, מקום שמדובר, כמו בעניננו, בבקשה לצירופו של חייב נוסף לתיק הוצאה לפועל תלוי ועומד כאשר תיק ההוצל"פ נפתח לצורך ביצועו של פסק דין בעוד שהבקשה לצירוף החייב הנוסף מבוססת על שיק שנמשך מחשבונו של "החייב". יש לזכור כי התקנות מבחינות בין דרכי ההשגה על בקשה לביצוע שטר, מזה, לבין בקשה לביצוע פסק דין, מזה. על חייב המבקש להשיג על בקשה לביצוע שטר להגיש התנגדות לביצוע השטר (ראו סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967 (להלן - "חוק ההוצל"פ"); בעוד שלחייב המבקש להשיג על בקשה לביצוע פסק דין לא עומדת דרך ההתנגדות ואם הוא מבקש לטעון כי אינו חייב עוד למלא אחר פסק הדין, כולו או מקצתו, עליו לפעול כאמור בסעיף 19 לחוק ההוצל"פ. ההבדלים בדינים השונים החלים על כל אחד מסוגי ההליכים האמורים הינם נימוק נוסף מדוע אין לנקוט בפרוצדורה של "צירוף חייב כחייב נוסף" לתיק הוצאה לפועל תלוי ועומד. 4. לאור כל האמור לעיל אני מבטל את החלטותיו של ראש ההוצאה לפועל בתיק הוצל"פ (חיפה) 02-21127-97-1 בדבר צירופה של גב' אביטל קריב כחייבת נוספת. כן אני מורה על ביטול כל ההליכים והפעולות שננקטו נגדה במסגרת תיק ההוצל"פ האמור. ערעורהוצאה לפועל