ביטול קנס אגרת טלויזיה

1. ביום 26/2/12 המשיבה הגישה לביצוע כנגד המבקשת וכנגד בעלה מר דהן ניסים תביעה לסכום קצוב ע"ס 4,392.87 ₪ בגין אגרת טלויזיה עבור השנים 2005-2011 (כולל), סכום הכולל את קנס הפיגורים. 2. המבקשת ובעלה לא הגישו התנגדות לביצוע התביעה במועד. 3. ביום 1/1/13 המבקשת לבדה הגישה בשמה בלבד בקשה להארכת מועד, התנגדות לביצוע התביעה ובקשה לביטול ההליכים שננקטו נגדה במסגרת תיק הוצל"פ 05-01932-12-3, לאחר שהוטלו מגבלות בתיק ההוצל"פ כנגדה וכנגד בעלה. 4. ביום 7/1/13 הוריתי על עיכוב ההליכים כנגד המבקשת בכפוף להפקדת סך 2,000 ₪ בתיק וקבעתי את הדיון בבקשה להיום. 5. ביום 8/1/13 המבקשת הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטתי וטענה שאין ביכולתה להפקיד את הסך של 2,000 ₪ בתיק. לפנים משורת הדין, הוריתי על ביטול כל ההליכים שננקטו נגדה. 6. הטענה העיקרית שנטענה ע"י המבקשת בהתנגדותה מסתכמת בכך שהיא אינה ראש המשפחה ולפיכך היא אינה חייבת למשיבה סכום כלשהו. לעניין הארכת המועד, המבקשת נימקה את בקשתה בכך שבעלה חולה והיא היתה עסוקה בטיפולים ובפרנסת בני משפחתה. 7. בדיון שהתקיים בפני היום, ב"כ המשיבה ויתרה על זכותה לחקור את המבקשת והצדדים סיכמו את טענותיהם. 8. במסגרת הסיכומים, המבקשת טענה כי בשנת 2007 היא חזרה בתשובה וזרקה את הטלויזיה מביתה ואף הציגה מחברת "הוט" ששירותי הטלויזיה מטעם הוט בביתה הופסקו ביום 18/6/07 (מב/1). בנוסף, המבקשת טענה כי לפני כשנה אחיה נתן לה מכשיר טלויזיה במתנה על מנת שילדיה יוכלו לראות סרטי D.V.D. 9. ביהמ"ש שמע את טענות המבקשת, אלה שנטענו בבקשתה ואלו שנטענו לראשונה בפניו, על אף טענת ב"כ המשיבה שמדובר בהרחבת חזית אסורה. 10. המבקשת טענה גם שמזה 7 שנים היא מקבלת הבטחת הכנסה ולכן היא פטורה מתשלום אגרת טלויזיה. בתשובה לטענה הנ"ל, ב"כ המשיבה טענה שלא התקיימו התנאים למתן פטור המבקשת עפ"י תקנות רשות השידור (אגרות, קנסות והצמדה) (תיקון), התשס"ד - 2004, מאחר ולא הוכח שבחודש 12/02 המבקשת היא זכאית לקבל הבטחת הכנסה. 11. ביהמ"ש ניסה לפשר בין הצדדים, אולם, נתקבל בסירוב מוחלט מטעם המבקשת. דיון והכרעה: 12. הנימוק לאיחור בהגשת ההתנגדות, כפי שצויין בבקשה, אינו מקובל על ביהמ"ש ואינו מהווה נימוק מיוחד להארכת המועד, וראוי היה שההתנגדות תוגש במועד, ועל אף זאת, אני בא לקראת המבקשת ומסכים להאריך את המועד להגשת ההתנגדות עד למועד שבו הוגשה בפועל, וזאת בהתאם לסמכותי עפ"י הוראת סעיף 90 לחוק בתי המשפט 13. ביהמ"ש בא לקראת המבקשת ואיפשר לה לטעון טענות נוספות שלא הוזכרו כלל בבקשתה. 14. גם לגרסת המבקשת המרוחבת, היא החזיקה במקלט טלויזיה עד למועד ניתוק שירותי חברת הוט, ביום 18/6/07, דהיינו היא החזיקה במקלט טלויזיה בחלק מהתקופה הנתבעת (מתחילת שנת 2005 ועד 18/6/07) ואין מחלוקת שהיא לא שילמה אגרה בגין התקופה הנ"ל (להלן: "התקופה הרלוונטית"). 15. התביעה אינה מתייחסת לאגרת הטלויזיה לשנת 2012, לכן, לא אתייחס לאגרה זו בהחלטתי זו. 16. לאור האמור לעיל, אני סבור שאין למבקשת הגנה כלשהי לסכום התביעה המתייחס לתקופה הרלוונטית. 17. המשיבה תבעה סך 729.22 ₪ בגין שנת 2005, סך 647.47 ₪ בגין שנת 2006 וכן סך של 611.55 בגין שנת 2007 שמחציתה הינה 306 ₪. יוצא שבגין התקופה הרלוונטית, המשיבה תבעה סכום כולל של 1,682 ₪. ב"כ המשיבה הבהירה במהלך הדיון כי הסכום הנ"ל כולל בתוכו סך של 565 עבור קנס פיגורים. לאור השיהוי הרב בהגשת התביעה לביצוע, אני פוטר את המבקשת מתשלום מחצית מסכום קנס הפיגורים (283 ₪), ולפיכך המבקשת נותרה חייבת בגין התקופה הרלוונטית סך של 1,399 ₪ (קרן). 18. אשר על כן, אני מחליט לדחות את התנגדות המבקשת ככל שהיא מתייחסת לסך 1,399 ₪ (קרן) ומקבל את בקשתה לעניין יתרת הסכום הנתבעת ונותן לה רשות להתגונן בפניה והתצהיר שצורף לבקשתה ישמש כתב הגנה בתיק העיקרי. 19. מזכירות ההוצל"פ תעדכן את סכום החוב בתיק הוצל"פ 05-01932-12-3 באופן שסכום הקרן יהיה 1,399 ₪ נכון ליום פתיחת התיק אליו יתווספו יתר ההוצאות (אגרה ושכ"ט עו"ד) עפ"י החוק ועיכוב ההליכים בכל הקשור לסכום המעודכן יבוטל. 20. אבהיר שטענת המבקשת שהיא אינה חייבת לשלם את המגיע לרשות השידור מהנימוק שהיא אינה ראש המשפחה נדחית, מאחר והחובה מוטלת על בני הזוג ביחד ולחוד. חיובה של המבקשת עפ"י החלטה זו חופף לחיובו של הבעל עפ"י תיק ההוצל"פ. קנסטלויזיהאגרה