גוש 10012 חדרה

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (חי') 150/04 רם לי בניה ופיתוח בע"מ נ' עיריית חדרה התובעת הינה חברה העוסקת בייזום ובביצוע עבודות בניה. בשנת 1994 ביקשה התובעת לרכוש זכויות במקרקעין המצויים בחדרה. מדובר בחלקה 19 בגוש 10012 (להלן: "חלקה 19"). באותה עת, הייתה חלקה 19 בבעלותם של 4 בעלים פרטיים, ברוידא אליהו ומרים ואלטמן בנימין ורחל. ביום 17/10/94 נערך ונחתם הסכם לפיו רכשה התובעת את חלקה 19 מבעליה (נספח מ/5). שטח החלקה הרשום היה אותה עת 8,952 מ"ר. תא (חי') 150/04 רם לי בניה ופיתוח בע"מ נ' עיריית חדרה ביום 30.4.1994 פורסמה בילקוט הפרסומים הודעה על אישור תכנית מס' חד/900(במ) - שכ' שלום, שכ' יצחק ושכ' נווה חיים - שינוי לתכנית מתאר (להלן: "תב"ע חד/900"). תב"ע זו נועדה להסדיר התכנון של מספר שכונות מגורים בחדרה, על כל המשתמע מכך, לרבות קביעת אזורי בניה, התוויית מערכות דרכים לשכונה, ביטול דרכים וכו' (ראה עמ' 2 לתקנון התכנית, המצורף כמוצג 3 מטעם התובעת). מתקנון תב"ע חד/900 ומטבלת שטחי המגרשים אשר צורפה כמסמך ד לתב"ע (מוצג 3 מטעם התובעת) עולה, כי מחלקה 19 בגוש 10012 (להלן :"השטח") הופקעו שטחים לצורך שצ"פ ודרך, כאשר נקבע כי לחלקה זו יושלמו שטחים מחלקה 11 הסמוכה. כן צוין מפורשות בטבלת שטחי המגרשים, כי מספר חלקות בגוש 10012, לרבות חלקה 11, הינן "שטח בבעלות ממ"י שיש להסדיר הרישום בו". ה"פ (חיפה) 219/04 - מוחמד מסעד אבו טועמה ואח' נ' עו"ד אשרף ג'סאר כך לדוגמה, אישר מאהר את חתימתו על הפרוטוקול מש/8 שבו מאשררים הוא ועאמר מכירת מספר חלקות מקרקעין לצורך כיסוי החובות - חלקות 9,15 בגוש 8755 וחלקה 12 בגוש 10012, עסקאות שהמבקשים התכחשו להן. תא (חד') 4374/03 מדינת ישראל משרד הבריאות נ' חיים מימון עסקינן בתביעה לסילוק ידו של הנתבע, ממקרקעין אשר בבעלות התובעת, הידועים כחלק מחלקה 8 בגוש 10012 בחדרה (להלן: "המקרקעין"). לטענת התובעת, הנתבע הקים ו/או מפעיל ו/או מנהל מזנון על המקרקעין שלא כדין. הנתבע איננו מכחיש כי הקים ומנהל מזנון, שמבנהו מצוי בחלקו על המקרקעין, אך עושה זאת ברשות וכדין כבר שנים ארוכות. עמק (חד') 840/05 מדינת ישראל נ' מימון חיים בעובדות כתב האישום נטען כי הנאשם בהיותו מחזיק בחלקות 8, 7 בגוש 10012 , (להלן:"המקרקעין"),במסגרת שיפוצים שערך בעסקו,הקים קונסטרוקציית מתכת בשטח של כ-90 מ"ר,בנה קיר צפוני מזרחי ומערבי מאיזכורית וקיר דרומי מזכוכית ופירק מבנה ישן בשטח של כ-104 מ"ר (להלן:"עבודות הבנייה וההריסה"). עפ"י כתב האישום,עבודות הבנייה וההריסה בוצעו ללא היתר אף כי הצריכו היתר בהתאם לחוק התכנון והבנייה והתקנות על פיו. בשא (חי') 1005/04 רם לי בניה ופתוח בע"מ נ' עירית חדרה התובעת הינה הבעלים הרשום של מקרקעין הידועים כחלקה 19 בגוש 10012 בשטח של כ-9 דונם באזור חדרה (להלן: "המקרקעין"). את המקרקעין רכשה התובעת בשנת 94. על החלקה חלה, על פי הנטען, תוכנית מתאר חד/במ/900 (להלן: "התוכנית"). התובעת טוענת כי בטרם רכשה את המקרקעין בחנה את הזכויות על פי התוכנית. התברר לה כי המקרקעין מיועדים לבנייה, חלקם באזור מגורים "א" וחלקם באזור מגורים "ב", שהתנאים לגביהם נקבע בתוכניתו. כן הוברר כי 40% משטח המקרקעין מיועדים להפקעה לצרכי ציבור (נספח ב' לתביעה). בשא (חד') 2363/04 רביב שרון נ' יוסי כהן ניתן בזה צו עיקול זמני על זכויות המשיב בנכס מקרקעין הידוע כגוש 10012 חלקה 7 הרשום בלשכת רישום המקרקעין בחיפה, עד לסכום של 67,300 ₪, וזאת עד להחלטה אחרת אשר תינתן במסגרת בקשה זו או במסגרת התיק העיקרי. תא (חד') 7970-12-10 גד פרץ נ' דוד יצחקי בפניי בקשה ליתן צו שיורה למנכ"ל העירייה ולגזבר העירייה למסור תעודת עובד ציבור במסגרתן יענו של השאלות המפורטות בסעיף 17 לבקשה, ובין היתר, לגבי קיומו של הסכם או הסדר בין העירייה לבין היזם של תוכנית חד/900/מד, האם היזם של התוכנית הנ"ל חתם על כתב התחייבות כתנאי להפקדת התוכנית, האם העירייה קיבלה התחייבות מן היזם לעניין פיתוח חלקה 24 בגוש 10012 או חלקה 1 בגוש 10012 והאם העירייה קיבלה התחייבות מן היזם לעניין הפקעת השטחים הציבוריים לפי תוכנית חד/900 או לפי תוכנית חד/900/מד. תא (חד') 7970-12-10 דוד יצחקי נ' משה אלמקיס הואיל והנתבעים 3 ו- 8 (להלן: הנתבעים) לא הגישו כתב הגנה תוך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה להם כדין, ועל יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מורה על פינויים של הנתבעים מן המקרקעין מושא התביעה הידועים כגוש 10012 חלקה 24 בחדרה. כן ישלמו הנתבעים לתובע הוצאות המשפט בסך 601 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל ושכר טרחת עורך דין בסך 5,050 ₪ בתספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל. קרקעותגוש חלקה