ביטול קנס כביש

בפני בקשת המבקש ל"ביטול כל הליכי הגבייה והעיקולים שהטילה עליי המועצה האזורית עמק חפר". המשיבה בתגובתה בכתב לבקשה עתרה לדחיית הבקשה מחמת חוסר סמכות עניינית, וכך גם לגופו של עניין טענה שאין כל מקום להיעתר לבקשה זו שכן פעלה היא כדין עפ"י הוראות החוק לתשלום חוב המבקש בגין הודעת תשלום קנס נשוא הדיון. לאחר ששקלתי טיעוני הצדדים הגעתי למסקנה כי דין בקשת המבקש להידחות וכך אני מורה. צודקת המשיבה בטענתה לפיה אין לבית משפט לעניינים מקומיים סמכות עניינית לדון בבקשת המבקש לביטול עיקולים שננקטו כנגדו מכוח פקודת המיסים (גבייה). דו"ח חנייה הינו למעשה עבירת קנס עליה חלים הוראות חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן: החסד"פ), לרבות סעיף 229 (ח2) לחסד"פ הקובע כי במידה ולא שילם אדם את הקנס נשוא דו"ח ברירת הקנס וחלפו המועדים הקבועים בסעיף 229(א) לחסד"פ להגשת בקשה לביטול הודעת הקנס או להודעה על בקשה להישפט, יראו את אותו אדם בתום המועדים הקבועים כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס. סעיף 70 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 הדן בגביית קנסות קובע כי קנס שלא שולם במועדו יחולו על גבייתו הוראות פקודת המיסים גבייה כאילו היה מס כמשמעותו באותו פקודה. בנסיבות אלה בהן הפכה עבירת הקנס לגזר דין - גביית סכום הקנס נעשית במישור האזרחי עפ"י פקודת המיסים (גבייה) ולכן הסמכות העניינית לדון בבקשת המבקש שעניינה ביטול עיקולים במסגרת הליכים שננקטו לגביית תשלום הקנס נתונה לבית המשפט האזרחי, ולא לבית המשפט לעניינים מקומיים הדן בעניינים פליליים, דהיינו בעבירות בלבד. בנסיבות אלה בקשת המבקש לביטול עיקולים נדחית על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית כאמור, וכך אני מורה. אוסיף ואומר שאף טענת המבקש לפיה לא היה מקום שהמועצה האזורית עמק חפר תפעל להטלת עיקולים בגין עבירת ברירת קנס שבוצעה בתחום מועצה אזורית אחרת - דינה להידחות שכן מדובר בדו"ח ברירת קנס בגין עבירת חנייה שבוצעה בישוב צוקי ים לאורך כביש מע"צ שנמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק חפר. ומשכך פעלה המועצה האזורית עמק חפר בהתאם לסמכותה. זאת ועוד: אף אם אדון בבקשת המבקש לגופו של עניין ככל שנוגע להודעת תשלום הקנס שלגבייתו פעלה המשיבה, הרי שגם אז דין בקשת המבקש להידחות וכך אני מורה. מהמוצגים שהוגשו למדים שביום 13.9.08 הונפקה הודעת תשלום קנס מס' 10268811 בגין חניית רכב שמספרו 6394219 בישוב צוקי ים לאורך כביש מע"צ אשר בתחום שיפוטה של המועצה האזורית עמק חפר במקום האסור לחנייה (ראה העתק מהודעת תשלום הקנס - נספח א' שצורף לתגובת המשיבה בכתב). ביום 13.7.09 בוצעה בדיקה במשרד התחבורה באשר לפרטי בעל הרכב הרשום אשר העלתה כי הבעלים הרשום של רכב זה הינו עמוס אורבך המתגורר ברחוב הגלבוע 4 בעיר חולון, הוא המבקש (ראה טופס הלבשת פרטי הדו"ח מול משרד התחבורה - נספח ב' לתגובת המשיבה). ביום 2.8.09 נשלחה הודעת תשלום הקנס בדואר רשום לכתובת המבקש, רחוב הגלבוע 4 חולון, תוך ציון שעליו לשלם את סכום הקנס נשוא הודעת תשלום הקנס לא יאוחר מיום 31.10.10. הודעת תשלום הקנס חזרה לשולח בציון "לא נדרש" (אישור המסירה בו צויין "לא נדרש" - צורף כנספח ג' לתגובת המשיבה). ביום 2.12.09 נשלחה למבקש תזכורת לתשלום חובו בגין דו"ח ברירת הקנס. המבקש לא שילם חובו (ראה פירוט משלוחי דואר שנשלחו למבקש - נספח ד' לתגובת המשיבה). ביום 17.1.10 נשלח למבקש מכתב רשום עם אישור מסירה לתשלום החוב נשוא הודעת הקנס אשר נמסר לבן משפחתו במסירה אישית ביום 20.1.10 אולם המבקש לא שילם את סכום הודעת תשלום הקנס (ראה אישור מסירת המכתב הרשום לבן משפחתו של המבקש ביום 20.1.10 - נספח ה' לתגובת המשיבה). מאחר והמבקש לא שילם את סכום חובו בגין הודעת תשלום הקנס נקטה המבקשת בהליכי גבייה עפ"י החוק במסגרתם הוטלו עיקולים. לסיכום, אין לבית משפט לעניינים מקומיים סמכות עניינית לדון בבקשת המבקש שעניינה ביטול עיקולים ומשכך דין בקשתו להידחות מחמת חוסר סמכות עניינית וכך גם לגופו של עניין טענתו לפיה העבירה נשוא דו"ח ברירת הקנס לא בוצעה בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק חפר נדחית, ואף טענתו לפיה לא קיבל הודעה על קיומה של הודעת תשלום הקנס (דו"ח ברירת קנס) - נדחית אף היא. קנסכביש