ביטול רישום בית ספר

1. העותרת 1, לבנת אלבז (להלן - העותרת) הינה תושבת שדרות ובתה נעה אלבז (להלן - נועה) עומדת להתחיל לימודיה בכיתה א' בתחילת ספטמבר שנה זו. סמוך מאוד לביתה של העותרת מצוי בנין ביה"ס היסודי למדעים ע"ש י. אלון ואילו במרחק של כ- 1400 מ' מביתה מצוי בנין בית הספר היסודי שקמים מעוז. הרשמת התלמידים לשנת הלימודים הקרובה (תשע"ב) החלה בתחומי עיריית שדרות ביום 15.5.11. עובר למועד הרישום פרסמה העירייה ברבים כי בתיאום עם משרד החינוך בית הספר למדעים אלון "יקלוט תלמידים מכל שכונות העיר על פי קריטריון איחוד אחים (ישוריינו % 20 מתקן הכיתה). במקרה של עודף ביקוש של למעלה מ- 30 תלמידים מועמדים, תבוצע הגרלה ברשות בהשתתפות נציגי הרשות, נציג משרד החינוך והתרבות ונציג ועד הורים של בית הספר. הודעה על מועד ההגרלה תמסר להורים במהלך חודש יוני". (מתוך הודעת העירייה נספח לעתירה). ביום 15.5.11 בשעת בוקר מוקדמת (07:30) התייצבה העותרת בביה"ס למדעים אלון ורשמה את נעה כמועמדת לכיתה א' בשנת תשע"ב. במחצית יוני 2011 הודיעה עיריית שדרות כי ההגרלה לתלמידי בית הספר למדעים אלון תתקיים ביום 13.7.11 בשעה 17:30 במרכז לאומנויות הבמה בנוכחות רואה חשבון ויועץ משפטי חיצוניים, מנהלת אגף החינוך ומפקח בית הספר. מספר הילדים שנרשמו כמועמדים לכיתה א' לשנה"ל תשע"ב בביה"ס מדעים אלון עלה בצורה משמעותית ביותר על 30 (סה"כ 71 מועמדים), ההגרלה נערכה ביום 13.7.11 - ונועה בתה של העותרת לא נמנתה על הזוכים בהגרלה. באותו היום, 13.7.11, הגישה העותרת עתירה זו שבפני. לטענתה, ביה"ס למדעים אלון נמצא באזור הרישום של מקום מגוריה, ודרך הרישום שבחרה בה העירייה מנוגדת להוראות החוק והתקנות. זאת הואיל ובהיות ביה"ס בית ספר אזורי הקריטריון היחידי המותר לרישום וקבלת תלמידים בו הינו הקירבה הגיאוגרפית. לאור זאת עותרת היא לצו שיבטל את הליכי הרישום שנקטה בהם העירייה ותאפשר את הרישום לביה"ס מדעים אלון בהתאם לקריטריון האזורי גיאוגרפי בלבד. 2. העירייה בתגובתה, וקודם לכן בתשובותיה לפניות העותרת, ציינה כי הליך הרישום שהנהיגה נעשה בעצה אחת ותוך תיאום עם משרד החינוך. משרד החינוך, בתגובתו המקדמית המפורטת כדבעי (אליה הצטרף גם ב"כ העירייה) טוענת כי רשות החינוך המקומית (העירייה) מוסמכת לקבוע אזורי רישום ולקבוע כי באזור רישום מסוים יפעלו מספר מוסדות חינוך. אזור הרישום של ביה"ס מדעים אלון נקבע ועומד בעינו מאז פתיחת בית הספר לפני למעלה מעשר שנים. מדיניות משרד החינוך לעניין זה מתבססת על דו"ח ועדת וינשטיין משנת 2001 אשר מסקנותיו אומצו בחוזר מנכ"ל המשרד משנת 2003. מדיניות זו קיבלה לאחרונה ביטוי נוסף בהחלטת הממשלה מס' 1953 מיום 11.7.2010 לעניין "הרחבת אזורי רישום - בתי ספר רשמיים" ובה החליטה הממשלה "לתמוך בהצעת שר החינוך להביא לחיזוק החינוך הרשמי באמצעות, בין היתר, קביעת הוראות וכללים על ידי מנכ"ל משרד החינוך בדבר מתן האפשרות לרשות חינוך מקומית להרחיב את אזורי הרישום לבתי הספר הרשמיים בהתאם להחלטת הרשות המקומית ובאישור משרד החינוך ולאפשר בחירה מבוקרת של התלמיד והוריו בין בתי הספר... יצירת מגוון בחירה בין בתי ספר מאוזנים, מניעת מיון תלמידים למעט במקרים חריגים שיאושרו, הקמת מנגנון ויסות לניוד תלמידים בין בתי הספר וקביעת מודל רישום שיאפשר שוויון הזדמנויות במקרים של רישום יתר לבית ספר..." בהתאם למדיניות מקצועית זו של משרד החינוך פועל משרד החינוך, בתיאום עם העירייה, "לשלב את בית הספר למדעים אלון במסגרת ההסדרים החלים על בתי ספר ייחודיים על אזוריים או לחילופין לשלבו במסגרת מרחב חינוך כולל לעיריית שדרות...". עד לשנת הלימודים תשס"ח נהגה הרשות המקומית לקיים מבחני מיון חיצוניים למועמדים. בשל אי התאמת שיטה זו למדיניותו האמורה של משרד החינוך (ולפסיקת בתי המשפט) החליטו העירייה ומשרד החינוך כי הקריטריונים לקבלת התלמידים לבית הספר דנן יתבססו על הגרלה בין המועמדים שנרשמו ועל "קריטריון איחוד אחים" - השומר 20% מהמקומות למועמדים שאחיהם לומדים בבית הספר. 3. עוד נטען בתגובת משרד החינוך כי העתירה הוגשה בשיהוי אובייקטיבי מהותי. זאת הואיל והיא הוגשה רק ביום 13.7.11, כחודשיים לאחר תחילת מועד ההרשמה וביום בו נקבע מועד הגרלה. העותרת עצמה רשמה את נעה כמועמדת לביה"ס עוד ביום 25.5.11 ולא הגישה את עתירתה זו אלא ביום עריכת ההגרלה. בינתיים הסתיימה מלאכת רישום התלמידים בעיר שדרות לשנת הלימודים תשע"ב וקבלת העתירה כמוה כביטול מנגנון הרישום כולו, ביטול קבלת עשרות ומאות תלמידים (שלא צורפו כצדדים לעתירה) לבתי הספר השונים בעיר ופתיחה מחודשת בהליך רישום התלמידים חודש בלבד לפני תחילת שנת הלימודים. 4. לאחר בחינת טענות הצדדים, בכתב ובעל פה, הגעתי למסקנה כי דין העתירה להידחות. סמכותה של רשות חינוך מקומית לקבוע מספר בתי ספר לאזור רישום אחד קבועה בסעיף 21 לחוק החינוך הממלכתי התשי"ג 1953 (להלן - החוק) ובתקנות שהותקנו על פיו - ולענייננו, תקנה 7 (א) ותקנה 7 (ב) (8) לתקנות הרישום. קביעת הקריטריונים על ידי העירייה ומשרד החינוך לעניין רישום וקבלת התלמידים לבית הספר דנן עולה בבסיסה בקנה אחד עם מדיניות הרישום שנקבעה על ידי אנשי המקצוע והחינוך של משרד החינוך כמפורט בתמצית לעיל וביתר הרחבה ופירוט בסקירת אבני הדרך שבהתפתחות המדיניות האמורה כמפורט בתגובת משרד החינוך על נספחיה. בית הספר דנן (מדעים אלון) מצוי בשלבים מתקדמים לקראת שילובו במסגרת ההסדרים החלים על בתי ספר ייחודיים על אזוריים או לחילופין במסגרת מרחב חינוך כולל לעיר שדרות. טענת העותרת כי כל עוד לא הושלמו הליכי השילוב האמורים של בית הספר - הקריטריון היחידי שרשאית הרשות המקומית לפסול על פיו בהליכי הרישום הינו הזיקה הגיאוגרפית שבין מקום מגורי התלמיד למיקומו של בית הספר - מתעלמת לטעמי מסמכויותיה האמורות של רשות החינוך על פי תקנות הרישום, מהעובדה כי במרחק 1400 מטר מבית העותרת ובתה נמצא בית ספר נוסף, וממכלול השיקולים הסבירים והמקצועיים ששקלו לעניין זה רשות החינוך המקומית בתיאום עם משרד החינוך והתרבות על אגפיו המקצועיים והחינוכיים. 5. בנוסף, לדעתי דין העתירה להידחות גם מחמת השיהוי, ובעיקר השיהוי האובייקטיבי, שדבק במועד הגשתה רק ביום 13.7.11. שיהוי זה משמעותו כי קבלת העתירה, גם אם היה נמצא פגם מסוים בהליכי הרישום, כמוה כביטול מניה וביה של רישומם של עשרות ומאות תלמידים לבתי ספר שונים בשדרות אשר ביה"ס דנן (מדעים אלון) הינו רק אחד מהם. יתרה מזו, פועל יוצא מעיתוי הגשת העתירה הינו בצורך להתחיל מחדש, חודש בלבד לפני פתיחת שנת הלימודים, בהליכי רישום כל התלמידים בעיר שדרות לשנת הלימודים תשע"ב האמורה להיפתח ב- 1.9.2011. תוצאה שכזו הינה בלתי נסבלת ובלתי הוגנת כלפי עשרות או מאות תלמידים שנרשמו והתקבלו למוסדות החינוך השונים זה מכבר וכלפי הסדר החברתי והארגוני של מערכת החינוך בעיר. אין להלום תוצאה משפטית שכזו אלא בהינתן הפרה בוטה וקיצונית ביותר של הוראות הדין או חריגה בעוצמה בלתי נסבלת מסמכות הרשות עפ"י דין. כזאת בוודאי שלא מצאתי בעניין דנן. וגם זאת. במהלך הדיון בעתירה מסרה העותרת כי בנה העולה לכיתה ב' לומד בבית הספר היסודי "שקמים מעוז" וכי ניתן לרשום גם את נעה לכיתה א' בבית ספר זה. המרחק הגיאוגרפי של בית ספר זה ממקום מגורי העותרת אינו גדול במיוחד. העותרת בטיעוניה על פה לא העלתה הסתייגות מרמת ביה"ס שקמים מעוז ולא טענה לעדיפות עניינית או חינוכית לבית הספר מדעים אלון. טענתה היחידה התמקדה בכך שביה"ס מדעים אלון מצוי בסמיכות גיאוגרפית רבה יותר לבתה מביה"ס שקמים מעוז (המרוחק כאמור 1,400 מ' מביתה). במכלול האיזונים הנדרש לא מצאתי כי יש בשיקול זה כדי לבטל מפניו את מחדל השיהוי האובייקטיבי המשמעותי שפורט לעיל על תוצאותיו הקשות. 6. סוף דבר, מתוך הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לדחות את העתירה ובנסיבות העניין, ללא צו להוצאות.דיני חינוךשיבוץ / רישום לבית ספר / גן ילדיםבית ספר