ביצוע עבודות בניה ללא היתר

במסגרת תיק עמק 15482-05-09 בית משפט לעניינים מקומיים בנתניה הורשע הנאשם עפ"י הודאתו בעבירות הכלולות בשני אישומים שבכתב האישום, עבירות שעניינן ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין בלא היתר לפי סעיפים 145, 204, 205,208 ו- 221 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 (להלן "החוק") ותקנות התכנון והבניה (עבודות ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז - 1967 הכל כמפורט בכתב האישום. כך גם הורשע הנאשם בעבירה שעניינה אי קיום צו הפסקה מינהלי, עבירה לפי סעיף 237 לחוק. ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש ציינה הדברים הבאים: מדובר בשני אישומים בגין ביצוע עבודות ושימוש במקרקעין ללא היתר, ואי קיום צו הריסה מנהלי. באשר לאישום הראשון מדובר בבניה תוספת בניה בשטח של כ-35 מ"ר בקומת עמודים ללא היתר בניה וגם כיום טרם הוצא היתר בניה. ביצוע הבניה בוצע תוך כדי הפרה של צו הפסקה מנהלי נשוא האישום השני. מדובר בצו הפסקה מיום 12.3.09 אשר אושר ע"י בית משפט הנכבד בתיק ב.ש.2066/09 מוגש ומסומן ת/1. כמצוות סעיף 227 לחוק רואים אותו מאותו יום שבו אושר הצו כהפרת צו הפסקה שיפוטי. הנאשם הפר ברגל גסה את הצו למרות שידע כי חלה עליו חובה להפסיק את הבניה, הרי עוד בהיותו בשלב חפירה והכנה ליציקת בטון קיבל את צו ההפסקה אך המשיך ולאחר צו ההפסקה שאושר כאמור ע"י בית המשפט והפך לשיפוטי לא חדל והמשיך. בתאריך 18.3.09 בוצעה יציקת רצפה והחל בבניית קירות בלוקים, מגישה תמונה מסומן ת/2. בתאריך 13.5.09 יש כבר שלד כולל קירות מוגש ומסומן ת/3. אציין עוד כי הבניה בוצעה לאחר שוועדת המשנה לאחר שהוועדה המקומית החליטה לאשר בניה של 13.97 מ"ר בלבד וזאת כמובן בתנאים, וזאת במסגרת בקשה להיתר משנת 2007. הבניה לא רק שבוצעה בניגוד לצו הפסקה ללא היתר, אלא בניגוד להחלטת הוועדה המקומית. הפסיקה רואה בחומרה רבה אי קיומם של צווים שמעידים על התעלמות מהוראות החוק, זלזול בהחלטה שיפוטית והתרסה כנגד שלטון החוק. בנסיבות אלו, ובהתחשב באינטרס הציבורי, בהיקף, בחומרת העבירה, במדיניות המשפטית הנוהגת לעניין עונשים שיש להטיל על עברייני בניה, מבקשת להטיל על הנאשמים צו הריסה, קנס הולם ומרתיע, בהתחשב בשתי העבירות נשוא כתב האישום, התחייבות להמנע מעבירה שלא לעבור עבירה נוספת על פרק י' על חוק התכנון והבניה ותרשם הערה בלשכת רישום המקרקעין. ב"כ הנאשם עתר להקלה בעונשו של הנאשם בציינו כדלקמן: מדובר בנאשם בן 51, נשוי, אב ל-9 מתוכם מתגוררים בבית 5 ילדים באופן קבוע ולעיתים מגיעים גם הילדים הנוספים. הבניה בוצעה עקב מצוקת דיור קשה, כפי שחברתי ציינה עוד טרם התחלת ביצוע הבניה, הנאשם פנה לוועדה בשנת 2007 וקיבל היתר בניה, לאחר שקיבל את החלטת הוועדה על אותו שטח שאושר לו נאמר לו והוא סבר בתום לב שהוא יכול לבנות את הבניה ולאחר מכן להסדיר את הסטיה שביצע בפועל ולקבל היתר לגבי כל הבניה. כך שלא עוסקים באדם שבא יום בהיר והחליט לבנות אלא מישהו שניסה לקבל את ההיתר ונתקל בקשיים מינהליים. בין היתר קשיים שהוערמו עליו בוועדה המקומית ובהקשר הזה מפנה למכתב שהנאשם כתב לבית משפט ונמצא בתיק בית משפט ושם גולל את כל מה שעבר עליו. מפנה לדברים שנאמרו על ידי בפרוט' בישיבה הקודמת, יש צורך לקבל את חתימת העמותה שמנהלת את המקום וגם להשיג את החתימה הזו היה קושי, כדי להגיש בקשה להיתר בניה, כך שמבחינה אובייקטיבית הוא נתקל בקשיים כדי לקבל את ההיתר. נכון להיום יש בקשה תלויה ועומדת בפני הוועדה, הנאשם הגיש אותה, החזירו לו אותה, תיקן אותה ולפני שבועיים הוגש הנוסח הסופי לאישור הוועדה. הנאשם מפרנס יחיד בביתו, עובד כפקיד בבית חולים לניאדו, אישתו אינה עובדת, מטפלת בילדים. משלם משכנתא כ-1,600 ₪, יש לו חובות רבים לבנקים ולגופים נוספים. מצבו הבריאותי של הנאשם אינו טוב, סובל מלחץ דם גבוה, עבר ניתוח לב פתוח. הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה ונחסך זמן שיפוטי. מגיש לבית משפט מסמכים לאימות הטענות כפי שפורטו מוגשים ומסומנים יחד נ/1. אני חוזר ואומר שאחרי שקיבל את צו ההפסקה פנה לעיריה והבין ואולי בצורה לא נכונה שיכול להמשיך ולבנות ועל כך הוא מצר. לאחר ששקלתי בזהירות יתירה טיעוני הצדדים אומר כי מדובר בעבירות חמורות ביותר שעבר הנאשם. כפי שנפסק לא אחת, חוק התכנון והבניה דורש תחילת עבודה הבאה במסגרת עבודות הטעונות היתר ושימוש בה, רק לאחר שאותה עבודה ושימוש בה חוסים תחת היתר כדין במשמעות החוק. ברור הוא כי ללא היתר בניה כדין לעבודות בניה הטעונות היתר ושימוש בבניה שכזו אין מקום להתחלת בניה ושימוש בה וזאת ידע הנאשם היטב. התכלית שעמדה כנגד עיני המחוקק בבואו לחוקק את חוק התכנון והבניה היתה להגן על הציבור מפני עבודות בניה ושימוש בהם אשר לא יעמדו בפיקוח הרשויות המופקדות על מתן היתרים כדין. בענייננו מדובר בבניה רחבת היקף שבוצעה ללא היתר בניה ושימוש בבניה ללא היתר כדין ואלו מצדיקים ענישה משמעותית שיהא בה כדי לבטא את חומרת המעשים, מה עוד שלא רק שהנאשם בצע עבודות בניה ושימוש בה ללא היתר כדין אלא שאף לא קיים צו הפסקה מינהלי והמשיך בביצוע עבודות בניה כמפורט בכתב האישום שבתיק עמק 15482-05-09 הכל בניגוד לצו ההפסקה המינהלי דבר שיש בחומרה יתרה. המסר הברור שצריך לצאת מלפני בית המשפט הינו חד משמעי והוא שמדובר בעבירות חמורות בהיקף משמעותי, מה עוד כשמדובר גם בעבירה שעניינה אי קיום צו הפסקה מינהלי. ברור הוא כי ללא היתר בניה כדין לעבודות בניה הטעונות היתר אין מקום להתחלת בניה ולשימוש בה. אם אכן כטענת ההגנה היה עיכוב מטעמים אלו ואחרים בתוככי הרשות אשר מנע הוצאת היתר,היה על הנאשם לא להתחיל ו/או להמשיך בבניה הטעונה היתר והשמוש בה כל עוד אין בידו היתר בניה כדין לבניה ולשימוש בה, ואם התחיל בבצוע עבודות בניה ללא היתר והמשיך בביצוען אין לו אלא להלין על עצמו. יחד עם זאת אני מתחשבת לקולא בכך שהנאשם הודה באשמה, הינו כבן 51, נשוי, אב ל- 9 ילדים מתוכם 5 ילדים המתגוררים עמו ועם רעיתו והאחרים מגיעים לביקורים בביתם. מדובר בבניה שבוצעה, כפי שנטען, מתוך מצוקת דיור, הנאשם עובד כפקיד בבית חולים לניאדו, רעייתו אינה עובדת, למשפחה חובות רבים כולל חוב לתשלום משכנתא, הנאשם סובל מבעיות בריאות. כך גם אני מתחשבת לקולא בכך שהנאשם פעל בזמנו בנסיון לקבל היתר לבניה נשוא הדיון, אלא שנתקל בקשיים מנהליים הכל כמפורט במסמכים שהוגשו לאימות טענותיו - מוצג נ/1. הנאשם הביע חרטה על מעשיו. בנסיבות אלו ולאחר ששקלתי כאמור בזהירות יתירה הנסיבות כולן אני מורה בזאת כדלקמן: מוצא צו הריסה לגבי הבניה נשוא כתב האישום אולם צו הריסה זה נדחה ביצועו למשך 12 חודשים מהיום. מוצא צו איסור שימוש לגבי השימוש בבניה נשוא כתב האישום אולם צו איסור שימוש זה נדחה ביצועו למשך 12 חודשים מהיום. אני דנה הנאשם לתשלום קנס בסך של 7,500 ₪ או 90 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים שווים ורצופים כשהראשון לא יאוחר מיום 1.5.11 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן. אי תשלום שיעור אחד משיעורי הקנס במועד מעמיד את כל הקנס לפרעון מיידי. 4. הנאשם יחתום על התחייבות על סך 15,000 ₪ למשך שנתיים מהיום שלא יחזור ויבצע אותן עבירות או עבירה על פרק י' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 לרבות עבירה שעניינה אי קיום צו בית משפט. ההתחייבות תחתם היום בבית המשפט ואם לא תחתם ייעצר הנאשם למשך 7 ימים. ההתחייבות תכנס לתוקפה בעוד 12 חודשים מהיום. 5. תרשם הערה בלשכת רישום המקרקעין. זכות ערעור תוך 45 ימים מהיום. בניהבניה ללא היתרעבודות בניה