ביצוע פסק דין תוך 30 יום

1. בפני תביעה התובע כנגד הנתבעת לתשלומים שונים בגין עבודת התובע אצלה וסיומה. 2. כתב התביעה ודרישה להגשת כתב הגנה נמסר לנתבעת עוד ביום 3.7.11. 3. הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה, אך לא עשתה כן עד למועד מתן פסק דין זה. 4. בנסיבות אלה ניתן בידי התובע פסק דין על יסוד כתב התביעה, על פי תקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991. בהתאם לכך מתקבלת התביעה ועל פיה, תוך 30 יום מהיום בו יומצא לה פסק הדין, תשלם הנתבעת לתובע את הסכומים כמפורט להלן: א. פיצויי פיטורים בסך של 11,629 ש"ח. סכום זה ישא פיצויי הלנת פ"פ כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל וזאת אם לא ישולם לתובע תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לנתבעת. ישולם הסכום תוך 30 יום, יש הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל. ב. פדיון ימי חופשה בסך של 1,416 ש"ח. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל. ג. פדיון ימי הבראה בסך של 1,129 ש"ח. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל. ד. פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה בסך של 6,534 ש"ח. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל. ה. דמי חגים בסך של 3,982 ש"ח. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל. ו. יתרת שכר בסך של 14,416 ש"ח. סכום זה ישא פיצויי הלנת שכר כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל וזאת אם לא ישולם לתובע תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לנתבעת. ישולם הסכום תוך 30 יום, יש הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל. ז. דמי מחלה בסך של 427 ש"ח. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל. ח. החזר ניכויים שלא כדין בסך של 741 ש"ח. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 17.11.10 ועד ליום התשלום המלא בפועל. 5. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע תוך המועד האמור הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 3,000 ש"ח, שאחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל. ביצוע פסק דין