ביקור אסירים ביטחוניים

1.העותר, אסיר ביטחוני, מרצה עונש מאסר עולם בגין עבירות רצח ע"י פעולות איבה, חברות בארגון טרור וירי, והוא עותר להורות למשיב להסיר את מחיצת הזכוכית החוצצת בינו לבין משפחתו, בעת ביקוריהם אצלו בבית-הסוהר. במעמד הדיון בעתירה ביום 12.5.2004, הלין העותר על כי ערב הדיון בעתירה, החזיק אותו המשיב בהפרדה, ומנע ממנו לאכול ארוחת ערב ולהתקלח. טיעוני העותר 2.לטענת העותר, סירוב המשיב לאפשר לו ביקורים ללא מחיצת הזכוכית, אינו תוצאה של שיקול דעת ענייני המתייחס לעותר עצמו, אלא תוצאה של החלטה כוללנית וגורפת על שום היותו מסווג כ"אסיר ביטחוני". העותר מלין על אפלייתו לעומת האסירים הפליליים והאסירים הביטחוניים היהודיים, שמקבלים ביקורים ללא מחיצת זכוכית. 3.לדברי העותר, במשך 21 שנים הוא קיבל ביקורים ללא מחיצת הזכוכית או רק עם רשת אחת, ולא עשה בכך כל שימוש לרעה. רק לאחרונה הותקנה מחיצת זכוכית בחדר הביקורים בבית-הסוהר, שמונעת את הקשר הבלתי אמצעי שלו עם בני משפחתו שבאים לבקר אותו. 4.הצבת מחיצת הזכוכית נעשתה כדי למנוע את ביקוריהם של בני משפחתו אצלו, כאשר השיקול היחיד שעמד לנגד עיני מקבלי ההחלטות אצל המשיב היה שיקול ביטחוני, ולא היתה כל התחשבות בזכויותיו המנויות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובפקודת בתי-הסוהר. 5.הצבת מחיצת הזכוכית היא חלק מהלחץ שמפעיל המשיב על האסירים הביטחוניים על-מנת לשבור את רוחם. 6.מזה כארבעה חודשים שהעותר לא מעודכן במצב בני משפחתו, היות וכל ערוצי התקשורת סגורים בפניו: טלפונים, ביקורי עורך דין, וחופשות. לטענתו, מכתבים שהוא שולח לא מגיעים ליעדם, ולאחרונה נודע לו על מותו של אביו באמצעות מברק שהגיע אליו בשיהוי רב, אך למרות בקשתו, המשיב לא איפשר לו להשתתף באבל המשפחה. 7.בדיון שהתקיים בפני ביום 24.3.04, ביקש העותר להתייחס לעתירתו כאל בקשה אינדיבידואלית, בשל שהותו ארוכת השנים בבית-הסוהר, ובשל היותו אזרח מדינת ישראל, ולא כאל היותו משוייך לקהילת האסירים הביטחוניים. 8.העותר מציין כי יש ברשותו המלצות משירות הביטחון הכללי, וכן מכתב ממשרד המשפטים, לפיו עומד להתקיים דיון בעניינו, ועונשו עומד להיקצב עד חודש יולי 2004. טיעוני המשיב 9.בקשתו של העותר לאפשר לו ביקורים "פתוחים", ללא מחיצת הזכוכית הנהוגה בביקורים אצל אסירים ביטחוניים, נבדקה על-ידי מנהל בית-הסוהר, ולאחר שקיבל חוות-דעת מודיעינית אודותיו, החליט שלא לאשרה. מחוות-הדעת המודיעינית עולה כי העותר הינו אסיר דומיננטי ושלילי. 10.באשר לטרוניית העותר על החזקתו בהפרדה, ואי הספקת ארוחת ערב ומקלחת ערב הדיון בעתירה - הרי לאור התנועה הרבה של אסירים המוזמנים לבית-המשפט, הועברו כל האסירים למכלול קליטה ערב הדיון, על-מנת לוודא הוצאתם במועד. המשיב מודה באי סבירותה של תוצאת נוהל זה, ועל כן הורה מפקד הגוש להשיב את ההסדר המקורי על כנו, כלומר, מעתה והלאה יצאו האסירים המוזמנים לדיון בעתירות ישירות מהאגפים בהם הם נמצאים. באשר לטענת העותר על מניעת ארוחת ערב ממנו, על-פי יומן אגף 3, שעותק הימנו צורף לעיוני, עולה כי העותר אכל את ארוחת הערב שהוגשה לאסירים באותו היום, ובניגוד לדבריו, זו לא נמנעה ממנו. דיון 11.סעיף י' לפקודת הנציבות מס' 03.02.00 שעניינה "כללים ביחס לאסירים ביטחוניים" קובע, כי ביקורי אסירים ביטחוניים יתקיימו מבעד למחיצת זכוכית: "הביקורים יתקיימו כאשר רשת חוצצת מחיצת זכוכית בין האסיר למבקר. בסמכות מפקד גוש לאשר במקרים של מוות, מחלה סופנית או חתונה של בן משפחה מדרגה ראשונה - ביקור ללא רשת/מחיצת זכוכית. מפקד הגוש מוסמך לאשר בכתב ביקור ללא רשת/מחיצת זכוכית לאסיר לגביו נתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 1. ג.(1) ו-2) לפקודה. מפקד גוש מוסמך לאשר בכתב ביקור ללא רשת/מחיצת זכוכית לאסיר, עד פעמיים בשנה, למבקרים תושבי מדינות זרות מדרגת קירבה ראשונה ושנייה. ביקור זה הנו בנוסף לביקורים להם זכאי האסיר על-פי הפקודה. מפקד גוש מוסמך לאשר ביקור ללא רשת לאסיר/עצור מטעמים מיוחדים שירשמו." 12.על-פי הנוהל הנ"ל, רשאי מנהל הגוש בו מצוי בית-הסוהר, לאפשר במקרים הומניטריים מיוחדים, ביקורים שלא מבעד לרשת/מחיצת זכוכית חוצצת. גם החלטה זו של מנהל הגוש, כפופה לשיקולי ביטחון, ויש למצוא את האיזון הנכון בין הצורך בהתחשבות במקרה הספציפי, לבין האינטרס הציבורי של מניעת הסיכון הביטחוני. בענייננו, העותר לא העלה טיעון הומניטרי חריג, המצדיק לאפשר לו ביקור שלא דרך מחיצת זכוכית. שהותו ארוכת השנים בכלא והיותו אזרח מדינת ישראל, אינם מהווים טעמים אנושיים מיוחדים שמצדיקים היענות לבקשת העותר, כאשר שוקלים את הסיכון הביטחוני שנובע מהיענות לבקשה. 13.גם התנאים המפורטים בסעיף 1.ג. לפקנ"צ הנ"ל לא קיימים בעניינו של העותר, שכן העותר חבר באירגון ה"פת"ח", שהוא אירגון עויין כהגדרתו בסעיף 1.ג.(3) לפקנ"צ הנ"ל. 14.העותר לא הציג בפניי מסמכים מגורמי ביטחון או אישור ממשרד המשפטים בעניין קציבת עונשו, והוא רשאי להציגם לגורמים המוסמכים במשיב, שיבדקו אותם. 15.אני דוחה טענת העותר, לפיה ההבחנה בין האסירים הפליליים לאסירים הביטחוניים, נגועה בשיקולים לא כשרים של אפלייה פסולה, שכן כפי שנכתב בחלק הכללי של הפקנ"צ הנ"ל: "באסירים השפוטים בגין עבירות נגד ביטחון המדינה קיים בדרך כלל פוטנציאל ממשי לסיכון ביטחון המדינה בכלל ולסיכון הסדר והמשמעת בבתי הסוהר בפרט - וזאת לאור סוג העבירה שביצעו, עברם, מניעיהם ומעורבותם בפעולות נגד ביטחון המדינה. רובם של אסירים אלה אף קשורים לארגוני טרור וקשר זה טומן בחובו סכנות מיוחדות הן לסדר ולמשמעת בבית-הסוהר והן לביטחון המדינה. הסיכון הביטחוני מחייב כליאתם בנפרד מאסירים פליליים והטלת מגבלות מיוחדות עליהם בכל הנוגע לקשר עם החוץ." הבחנה זו הוכרה גם על-ידי בית-המשפט העליון כהבחנה לגיטימית, שמתחייבת מכורח המציאות והנסיבות. כך קבע כב' השופט י' זמיר ב-רע"ב 1076/95 מדינת ישראל נ' סמיר קונטאר, דינים עליון, כרך נג, 982: "אוכלוסיית בתי הסוהר מחולקת לסוגים: נשים, קטינים, דתיים,טעוני הגנה, ועוד... במסגרת זו, אסירים ביטחוניים, כלומר אסירים שהורשעו בעבירות נגד ביטחון המדינה, מהווים סוג בפני עצמו. הסיווג של אסירים ביטחוניים כסוג בפני עצמו נובע מן הסכנה המיוחדת הטמונה באסירים אלה. ברוב המקרים הם משתייכים לארגונים בלתי חוקיים, ששמו להם למטרה לפגוע במדינה, וקיים חשש שהקשר בין האסיר לבין הארגון קיים ועומד גם בתקופת המאסר. קשר זה, וכן הקשר בין האסירים הביטחוניים לבין עצמם, טומן סכנות מיוחדות, הן מהבחינה של הסדר בבית-הסוהר והן מן הבחינה של בטחון המדינה. סכנות אלה עשויות להצדיק כליאתם של אסירים ביטחוניים בנפרד והטלת מגבלות מיוחדות עליהם, בעיקר בכל הנוגע לקשר עם החוץ." השופט זמיר מציין כי הכרה זו בהבדל בין אסירים ביטחוניים לבין אסירים אחרים, ובנפקות של הבדל זה לגבי תנאי המאסר הוכרה מאז ומתמיד. כך למשל, נקבע ב-בג"צ 221/80 דרויש נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד לה(1) 536, 544, על-ידי כב' השופט י' כהן, כי האסירים הביטחוניים הם גוף אידיאולוגי מאורגן, הפועל על-פי הוראות המנגנון המטיל משמעת חמורה בתוככי ארגון זה. אסירים ביטחוניים מקבלים הנחיות והוראות לפעולה מארגוני חבלה, ומוציאים לפועל הוראות אלה, גם כאשר הם בתוכני הכלא. עובדה זו הביאה את השופט כהן למסקנה כי יש הצדקה לקבוע הסדרים מיוחדים לגבי אסירים ביטחוניים: "האופי המיוחד הזה של התארגנות אסירים ביטחוניים, התארגנות המביאה לידי ביטוי עוינות לשלטון, מצדיק, לדעתי, את מסקנת המשיב, שהאמצעים הביטחוניים שיש לנקוט כלפי האסירים הביטחוניים חייבים להיות חמורים יותר מאשר האמצעים הביטחוניים הנקוטים כלפי אסירים פליליים. ההפלייה, שעליה קובל העותר, איננה על כן הפליה פסולה. היא אינה נובעת משיקולים פסולים, אלא משיקולים ענייניים של שמירה על הביטחון בבתי הסוהר." עם זאת, ברור כי הסדרים אלו חייבים להיות ענייניים, סבירים ומידתיים, כטיבן של החלטות מינהליות. הטלת מגבלה על קשר עם מבקרים בבית-הסוהר, ובמיוחד בני משפחה, כאשר זו אינה נדרשת משיקולים ביטחוניים, איננה סבירה. 16.בענייננו, החלטת המשיב להציב את מחיצת הזכוכית בעת הביקורים אצל העותר, נובעת כאמור משיקולים ביטחוניים גרידא, ולא מתוך שיקולי ענישה או נקמנות. העותר הגיש בקשה למנהל בית המעצר בו הוא מוחזק, לאפשר לו ביקורים "פתוחים", ללא מחיצת הזכוכית, וחרף היותו "אסיר ביטחוני", נבדקה בקשתו לגופה. חוות-דעת מודיעינית שהוצגה בפניי, בצירוף מידעים חסויים, מעלה כי העותר, המזוהה עם פלג הפת"ח, הוא אסיר דומיננטי ושלילי. כמו-כן עולה כי העותר הועבר מבית-סוהר "שאטה" לבית מעצר "הדרים" עקב היותו אסיר שלילי. הערכה מבוססת זו, גורמת לי לקבוע, מבלי להביע דעה לגבי ביקורים אצל אסירים ביטחוניים בכלל, כי העותר אינו זכאי ל"ביקורים פתוחים", שעלולים לסכן את ביטחון המדינה וביטחון בית-הסוהר. 17.בפתח הדיון הלין העותר על כך שעדיין חסרים לו מסמכים שלא הועברו מכלא "שאטה", שם היה. מתגובת מנהל כלא "שאטה" עולה שכל המסמכים של העותר שהיו בכלא "שאטה" הועברו לבימ"ר "הדרים", שם נמצא העותר היום, ולכן דין העתירה בעניין זה להידחות. 18.באשר לטרוניית העותר על שערב הדיון בעתירה החזיק אותו המשיב בהפרדה ומנע ממנו ארוחת ערב ומקלחת - הוריתי למשיב לברר את העניין ולהגיש את תוצאת הבירור לעיוני. מתגובת המשיב עולה כי כל האסירים שהוזמנו לדיונים בעתירות הועברו ערב קודם למכלול קליטה, וזאת על-מנת להבטיח הגעתם במועד לבית-המשפט. המשיב הכיר באי סבירותה של העברה זו, ועל כן החלטה זו שונתה, ומעתה והלאה יצאו האסירים המוזמנים לדיון בעתירות ישירות מהאגפים בהם הם נמצאים למבנה בית-המשפט בתחומי כלא "השרון". 19.לאור האמור לעיל, אני דוחה את העתירה. קצינת העתירות תעביר ההחלטה לעותר באמצעות מנהל האגף. בית סוהר / כלאביקור אסירים / עצוריםאסיריםאסירים בטחוניים