ביקורת שיפוטית ועדת המכרזים

1. ביום 23.4.2013 עתרה העותרת לביטול החלטה של ועדת המכרזים של המשיבה 1, שעניינהּ "קביעת הזוכות במכרז פומבי מס' 9/12 להחזקה כוללת לעבודות שוטפות מרחביות". עוד ביקשה העותרת לקבוע, כי הצעתן של משיבות 2 ו-3 באותו מכרז "אינה עומדת בתנאֵי הסף", כך שיש לבטל את החלטת ועדת המכרזים על הזכייה של כל אחת ממשיבות אלה במכרז הנדון. 2. ועדת המכרזים החליטה על הזוכות במכרז בישיבה מיום 5.2.2013. הודעה על החלטת הוועדה והזוכות שנקבעו במכרז, נמסרה לעותרת במכתב מתאריך 7.2.2013. אין מחלוקת בין בעלות-הדין, שאם המועד הקובע להגשת העתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים הוא מועד מסירת המכתב הנ"ל לעותרת, כי אז לוקה העתירה בשיהוי בשל חלוֹף התקופה הקבועה בתקנה 3(ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000. 3. לאחר קבּלת ההודעה בדבר הזוכות במכרז, פנתה העותרת מספר פעמים לבעלת המכרז, וּביקשה להביא בפניה נתונים עוּבדתיים שיביאו לתוצאה שונה בעניין קביעת הזוכות במכרז. בעלת המכרז מסרה מידע נוסף לבאי-כוח העותרת, וכן צוין, שוועדת המכרזים תדון בשאלות הנוספות שהעלתה העותרת בישיבה ביום 21.4.2013. בשום שלב לא נעתרה בעלת המכרז לבקשות העותרת שלא להמשיך בהליכים ליישׂוּם החלטת ועדת המכרזים מיום 5.2.2013. 4. העותרת אומרת, שבסמוך ליום 21.4.2013, הבינה ממכתבים של מנהלת מחלקת מכרזים של המשיבה 1 (שהגיעו לידיעתה בדרכּי עקיפין), כי לפניותיה לוועדת המכרזים אין, למעשה, סיכוי, וּמכֵּיוון שכּך, הגישה את העתירה הנוכחית עוד בטרם הובאו לידיעתה תוצאות ישיבת ועדת המכרזים מיום 21.4.2013. מכֹּל מקום, טוענת העותרת, כי בשלב הנוכחי ידועה כבר ההחלטה הנוספת של ועדת המכרזים מיום 21.4.2013, וּמכאן שראוי שבית-המשפט יקיים ביקורת שיפוטית לגבי אותה החלטה במסגרת עתירתה הנוכחית. לשון אחר: העותרת טוענת, כי היא זכאית לתקוף את החלטת ועדת המכרזים מיום 21.4.2013, הגם שבמועד הגשת העתירה לא ידעה את דבר ההחלטה האמורה ותוֹכנהּ לא נכלל בכתב-העתירה או בנספחיה. 5. החלטת ועדת המכרזים ניתנה ביום 5.2.2013. המועד לתקיפת החלטה זו הוא בתוך 45 יום מיום ההודעה על ההחלטה, דהיינו, מיום 7.2.2013. מועד זה חלף ביום בו הוגשה העתירה הנוכחית, ולכן בדין טענו המשיבות 1-3 כי יש לדחות את העתירה מחמת שיהוי סטטוטורי. 6. טענת העותרת, כי היא זכאית לתקוף את החלטת ועדת המכרזים מיום 21.4.2013, במסגרת הנוכחית, אינה יכולה להתקבל. כתב-העתירה אינו כולל טענות ספציפיות כנגד החלטתה המאוחרת של ועדת המכרזים, והעובדה שטענות אלה מועלות לראשונה בתשובתה של העותרת לתגובות המשיבות כאן, אינה יכולה להוות תחליף. בצדק טען בא-כוח המשיבה 2, כי בכך נשללה זכוּתה של המשיבה 2 להגיב באופן ענייני על הטענות נגד אחת הזוכות במכרז, הכּלוּלות בתשובה מטעם העותרת לתגובות. 7. תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין) קובעות הן לוח-זמנים מסודר להגשת עתירות המבקשות ביקורת שיפוטית לגבי החלטות מינהליות, לרבות החלטות של ועדות מכרזים; והן מקפידות התקנות על כך שבית-המשפט יבחן את ההחלטות הרלוונטיוֹת רק לאחר הינתנן, ולא מראש. העותרת החמיצה את המועד לתקוף את החלטתה הראשונה של ועדת המכרזים, והיא אינה יכולה להישמע היום בעתירה שהוגשה קודם שהחלטתה השנייה של וַעדת המכרזים הייתה בידיה. 8. בשׂים לב לשיקולים דלעיל, אני דוחה את העתירה מחמת שיהוי, לפי תקנה 3(ב) לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000. אני מחייב את העותרת לשלם לכל אחת מהמשיבות 1, 2 ו-3 את הוצאות המשפט בעתירה וכן שכר-טרחת עו"ד, בסך 40,000 (ארבעים אלף) ₪, להיום (לכל אחת). אין צו בדבר הוצאות בין יתר בעלי-הדין. מכרז