אי חתימה על אישור מסירה קנס

1. ערעור נגד פסק דינו של בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה לפיו הורשעה המערערת בגרם תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נחבלה המערערת בגופה וכלי הרכב המעורבים ניזוקו, זאת לאחר שנהגה כך נטען ברשלנות כשברמזור בכיוון נסיעתה דולק אור אדום (עבירות לפי סעיפים 62(2) ו-38(2) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א-1961 ותקנות 22(א) ו-21(ב)(2) לתקנות התעבורה תשכ"א-1961. 2. ביום 26.12.12 נידונה המערערת בהיעדרה לפסילת רישיון נהיגה בפועל למשך שלושה חודשים, פסילה על תנאי של שלושה חודשים למשך שלוש שנים וקנס כספי. 3. בקשה שהוגשה על ידי המערערת לביטול פסק הדין נדחתה על ידי בית המשפט קמא ביום 26.5.13, בקובעו כי המערערת נשפטה שלא בפניה, לאחר שהזימון שנשלח לכתובתה חזר כ"לא נדרש" ויש בכך חזקת מסירה אשר לא נסתרה על ידה של המערערת בבקשתה ומכאן הערעור. 4. תמצית טענות המערערת היא כי לא התייצבה לדיון משום שלא ידעה על קיומו ועל פסק הדין נודע לה אך משקיבלה הודעה מהמרכז לגביית קנסות. בבדיקתה הסתבר כי זימונה לדין וכן הודעה על גזר הדין נשלחו לכתובתה וחזרו בציון "לא נדרש". לעניין זה טוענת המערערת כי לא היה ידוע לה כלל על דברי הדואר שנשלחו אליה, בשל נסיבות אישיות בהן נאלצה לשהות בתקופה הרלוונטית בבית החולים עקב אישפוזם של הוריה. עוד טוענת המערערת כי לא חלה בעניינה חזקת המסירה שכן העבירות בהן הואשמה, אינן נכללות בתקנה 44 א' לתקנות סדר הדין הפלילי שתנאיה אינם מתקיימים במקרה דנן. בכל מקרה כך טוענת המערערת יש לבטל את פסק הדין בשל הסיבה המוצדקת לאי התייצבותה ועל מנת למנוע עיוות דין. 5. מנגד עיון בתגובת התביעה כפי שהועברה לבית המשפט קמא ביום 22.5.13 מלמד כי התביעה מתנגדת לבקשה וטוענת כי המבקשת זומנה לדיון כדין. לדברי ב"כ התביעה כפי שנמסרו באותה תגובה משלא נדרש אישור המסירה דינו כדין מסירה ואין בנסיבות המצוינות בבקשה נסיבה המצדיקה אי התייצבות המבקשת לדיון כאמור. בפתח הדיון הבוקר הודיעה ב"כ המשיבה כי לאחר ששקלה את עמדתה נטתה לקבל את הערעור משום נסיבותיה האישיות של המערערת ואולם נוכח מהות המבוקש מבקשת היא כי תינתן החלטה לגופם של דברים וזאת בין היתר על מנת שניתן יהיה לבחון את המשך ההתנהלות בעניינים אלה. יש לשבח את ב"כ המשיבה עו"ד לב ארי על עמדתה זו. 6. לאחר שעיינתי בהודעת הערעור על נספחיה נראה לי כי יש ממש בה ודינה להתקבל. 7. תקנה 44א' לתקנות סדר הדין הפלילי המצויה בסימן ד' שעניינו "סדרי אישום והמצאת מסמכים" לפי סעיפים 222, 228 ו-239 לחוק קובעת חזקת מסירה ב"עבירות תעבורה שחל עליהן סעיף 239 לחוק ובעבירות קנס ..." ולעניין זה "רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לעניין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן". 8. סעיף 239א' לחוק סדר הדין הפלילי התשמ"ב-1982 שכותרתו "מסירת הודעה בעבירות תעבורה", מגדיר את תחולתו על עבירה לפי פקודת התעבורה או התקנות לפיה "שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש...". 9. העבירות בהן הואשמה המערערת, גרימת תאונת דרכים שבה נפגע אדם וניזוק רכוש אינן עבירות קנס מחד ומאידך אינן נופלות לגדר תחולתו של סעיף 239א' ועל כן לא ניתן להחיל בהן את חזקת המסירה אלא יש לבצע מסירה כדין באחת הדרכים הקבועות לכך בחוק. 10. בנסיבות אלה משלא ניתן להחיל בעניינה של המערערת את חזקת המסירה ממילא לא ניתן לשפוט אותה בהיעדרה. 11. למעלה מן הצורך ובלא שאדרש לקביעת עמדה לגופם של דברים אציין, כי הסבריה של המערערת בדבר הנסיבות שהביאו לאי מסירת הזימון לידיה, במיוחד שנסמכות הן על האישורים שצירפה לבקשתה, יכולות לכאורה להיחשב כעונות על התנאי לפיו אי קבלת דברי הדואר היה מנסיבות שלא היו תלויות במערערת ואין לראות בהן משום הימנעות מלקבלם, ואולם נוכח מסקנתי לפי הלא ניתן להחיל חזקת מסירה בענייננו ממילא, אינני נידרש לנושא זה והשאירו לקביעה בבוא העת לכשתידרש. 12. לאור האמור מתקבל אפוא הערעור ופסק הדין שניתן כנגד המערערת בטל. התיק יוחזר לבית המשפט קמא אשר ידון מחדש בעניינה של המערערת. 13. תשומת לב מזכירות בית המשפט קמא כי ניתן לזמן את המערערת לדיון באמצעות באת כוחה עו"ד נועה חקלאי רחוב האורגים 27/10 אשדוד 77609 ובפקס: 08-8605101. מסמכיםקנסהמצאת כתבי בי דין