עיון בתיק בית משפט

בית המשפט ציין בפסיקתו בנושא עיון בתיק בית משפט, כי בתי המשפט בארץ, הפתוחים לקהל והעושים דין בפומבי, הינם תנאי חיוני לתשתיתה הדמוקרטית של מדינת ישראל. עקרון פומביות הדיון מעוגן בסעיף 3 לחוק יסוד: השפיטה ובסעיף 68 לחוק בתי המשפט. זכותו של אדם לעיין בתיק בית המשפט, גם אם אינו קשור לתביעה (אינו בעל דין), נגזרת מעקרון פומביות הדיון והדרך למימושה של זכות זו נקבעה בתקנות העיון בתיקי בית המשפט. תקנה 4 תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003 העוסקת בנושא עיון בתיק בית משפט, קובעת כנקודת מוצא כי כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין. עם זאת, בית המשפט ציין כי הזכות לעיון אינה זכות מוחלטת, ויש לאזנה עם זכויות ואינטרסים אחרים הראויים להגנה, ובהקשר זה נקבע בתקנה 4 (ד) כי: "בבואו לשקול בקשת עיון, יתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לעניינו בתיק של המבקש, לעניינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות השקעת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה. לצורך עריכת איזונים אלה רשאי בית המשפט להעביר את בקשת העיון לתגובת בעלי הדין וכל צד שלישי העלול להיפגע מן העיון וכן הוא רשאי לבקש את תגובת היועץ המשפטי לממשלה אם סבר כי העיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי. בית המשפט אף רשאי להתנות את העיון בתנאים ולהורות על נקיטת אמצעים ככל שיימצא לנכון למניעת פגיעה העלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון. להלן הנוסח המלא של התקנות והטפסים הרלוונטיים בנושא עיון בתיק בית משפט : תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 82, 108 ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 1984 (להלן - החוק) וסעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות עם שר התעשיה המסחר והתעסוקה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות "בית משפט" - לרבות שופט או רשם; "החלטה" - פסק דין, פסיקתה וכל החלטה אחרת של בית משפט; "מנהל בתי המשפט" - כמשמעותו בסעיף 82 לחוק; "נשיא בית משפט" - לרבות סגן נשיא; "עיון" - לרבות צפיה, האזנה, העתקה, צילום, הדפסה, הקלטה, קבלת פלט מחשב או קבלת עותק של מסמך בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו; "רשימת המשפטים" - כמשמעותה בסעיף 101 לחוק; "תיק בית משפט" - תיק בית משפט, לרבות כל המסמכים והמוצגים שבו, הנמצא בבית המשפט שבו מתבקש העיון או בארכיבו. 2. עיון הציבור ברשימת המשפטים (א) כל אדם רשאי לעיין ברשימת המשפטים שבמזכירות בית המשפט; (ב) כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות לפרסום על פי דין. 3. זכות עיון של בעלי הדין בעל דין רשאי, לאחר שמילא הודעת עיון לפי טופס 1 שבתוספת (להלן - הודעת עיון), לעיין בתיק בית המשפט שהוא צד בו, אלא אם כן הוא אסור לעיונו על פי דין. 4. זכות העיון של מי שאינו בעל דין (א) כל אדם רשאי לבקש מבית משפט לעיין בתיק בית משפט (להלן - בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין. (ב) בקשת עיון תוגש לשופט או רשם שהתיק נדון לפניו, ובאין אפשרות כאמור, לשופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט. (ג) בקשת עיון תהיה מנומקת, ותוגש לפי טופס 2 שבתוספת. (ד) בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לענינו בתיק של המבקש, לענינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה. (ה) בית המשפט רשאי להורות על העברת בקשת העיון לתגובת בעלי הדין בתיק שמבוקש בו העיון או לתגובת צד שלישי, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע במי מהם, וכן רשאי בית המשפט לבקש את תגובת היועץ המשפטי לממשלה, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי; תגובות כאמור בתקנת משנה זו יוגשו בתוך שלושים ימים ממועד המצאת ההודעה על זכות התגובה או בתוך מועד אחר שיקבע בית המשפט. (ו) החליט בית המשפט להתיר את העיון, רשאי הוא לקבוע בהחלטתו כל תנאי או הסדר הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון לבין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים אחרים; בית המשפט רשאי להגביל את היקף העיון ולהתנותו בתנאים, אם ראה כי הקצאת המשאבים הנדרשת מחייבת זאת. (ז) התיר בית המשפט עיון לפי תקנה זו, ימלא המבקש הודעת עיון כאמור בתקנה 3, טרם העיון. 5. היתר כללי לעיון (א) על אף האמור בתקנה 4, רשאי מנהל בתי המשפט ליתן לאדם היתר כללי לעיון בתיקי בית משפט, או בחלקם, אם ראה שקיים ענין ציבורי במתן ההיתר. (ב) מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע בהיתר כללי לעיון כל תנאי או הסדר הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון ובין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי דין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים; כמו כן רשאי מנהל בתי המשפט לסרב ליתן היתר כללי לעיון או לקבוע תנאים או הסדרים למימושו בהתחשב בהקצאת המשאבים הנדרשת לכך. (ג) בקשה להיתר כללי לעיון תוגש בכתב למנהל בתי המשפט ויצוינו בה פרטי המבקש, לרבות עיסוקו, סוגי התיקים, המסמכים או המוצגים שלגביהם מבוקש ההיתר הכללי לעיון, מטרת העיון, תקופת ההיתר המבוקשת והטעמים המצדיקים מתן היתר כללי לעיון. (ד) היתר כללי לעיון יכול שיהיה מוגבל, ובין השאר - (1) לאדם או לסוגי בני אדם; (2) לסוגי מסמכים מוצגים או תיקים; (3) לבית משפט מסוים או לסוגי בתי משפט; (4) לפרק זמן מסוים; (5) למטרה מסוימת. (ה) היתר כללי לעיון לפי תקנה זו יינתן בהתאם לאמות מידה שיקבע מנהל בתי המשפט, באישור שר המשפטים. 6. סדרי עיון והסמכות לקבעם (א) הוצאות עיון בתיקי בית משפט יחולו על המעיין. (ב) נשיא בית המשפט יקבע את סדרי העיון ומועדי העיון בתיקי בית המשפט שבו הוא מכהן. (ג) מנהל בתי המשפט רשאי להתיר עיון בתיקי בית משפט בהתאם לתקנות אלה באמצעות רשת האינטרנט או בכל דרך ממוחשבת אחרת. 7. תחולה ושמירת דינים (א) תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על בתי הדין לעבודה. (ב) הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 8. ביטול תקנות הארכיון, 1935 - בטלות. 9. תחילה (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 5, שלושה חודשים מיום פרסומן. (ב) תחילתה של תקנה 5 במועד אישור אמות המידה לפי תקנה 5(ה); על מועד זה תפורסם הודעה ברשומות. (ג) היתרי עיון שניתנו לפי תקנה 3א לתקנות הארכיון, 1935, יעמדו בתוקפם עד תום שלושים ימים לאחר תחילת תוקפה של תקנה 5. תוספת טופס 1 (תקנה 3) הודעת עיון בתיק בית משפט 1. פרטי תיק בית משפט: מס' תיק בית משפט ___ הצדדים ___ 2. מועד העיון: יום העיון___ שעת העיון ___ 3. פרטי המעיין: שם מלא___ מס' זהות ___ כתובת ___ 4. פרטים לגבי העיון: עיון על פי החלטת השופט/רשם___ מיום___ התחייבות (ימולא בידי מעיין שלא בדרך ממוחשבת) אני הח"מ מאשר/ת בזה, כי קיבלתי לעיון את התיק שפרטיו רשומים לעיל ומתחייב להחזירו בשלמותו ובמצב תקין כפי שקיבלתיו, אני מודע/ת לכך שאם לא אעשה כן, אני עלול להיות צפוי לעונשים הקבועים בחוק. תאריך ___שם מלא ___ ת"ז___ ___חתימה טופס 2 (תקנה 4(ג)) בקשת עיון בתיק בית משפט 1. פרטי המבקש: שם מלא ___ מס' זהות ___ כתובת___ מס' טלפון___ 2. פרטי תיק בית משפט: מס' תיק בית משפט שבו מבוקש העיון___ הצדדים בתיק ___ המסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון___ ___ 3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו: ___ ___ 4. הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף): ___ ___ תאריך עיון בתיק בית משפטמסמכים