פטור מאגרת בית משפט - מה התנאים ?

מפסיקת בית המשפט ומעיון בתקנה 13 לתקנות בית משפט (אגרות) עולה כי על המבקש פטור מאגרת בית משפט לשכנע את בית המשפט בקיומם של שני תנאים מצטברים כדלקמן: (1) כי אין ביכולתו לשלם את אגרת המשפט החלה על ההליך. (2) כי ההליך בגינו מתבקש הפטור מתשלום אגרה מגלה עילה. הלכה פסוקה היא כי בעל דין המבקש ליתן לו פטור מתשלום אגרה לשם נקיטתו של הליך משפטי, חייב להוכיח כי הוא חסר יכולת לשלם את האגרה הנדרשת ממנו ולא זו בלבד אלא שעל המבקש להכבד ולהכנס לפרטי רכושו והכנסותיו ולהציג בפני בית המשפט את כל הנתונים בדבר מצבו הכלכלי במטרה לשכנע את בית המשפט בטענתו כי אינו יכול לעמוד בתשלום האגרה מחמת עוניו. זאת ועוד, המבקש פטור מתשלום אגרה אינו יוצא ידי חובתו רק בכך שהוא מוכיח כי אין בידו כספים זמינים העומדים לרשותו. עליו להוכיח כי אין בבעלותו נכסים היכולים להוות תשתית לגיוס כספים לתשלום האגרה, בין אם בדרך של מימוש נכסים ובין אם בדרך של קבלת הלוואה על בסיס אותם נכסים. יתרה מכך, על המבקש פטור מתשלום אגרה לשכנע את בית המשפט כי עשה נסיון כן ואמיתי להסתייע בתמיכתם של קרוביו בטרם בקש להזדקק לקופת הציבור. הפתרון של השענות על קופת הציבור, בדרך של בקשה לפטור מתשלום אגרה, חייבת להיות המוצא האחרון והיחידי של מי שנקלע לקושי כלכלי שאינו מאפשר לו לשלם אגרה. הדעת אינה סובלת שהאמצעי של בקשה לפטור מתשלום אגרה יהיה האמצעי הראשון שבה ישתמש בעל הדין בטרם יעשה כל נסיון לפנות לקרוביו כדי לבקש את עזרתם בצר לו. בית המשפט ציין בפסיקתו כי יכולת לשלם אגרה היא היכולת לגייס את סכום הכסף הדרוש, ולאו דווקא היכולת לשלמו באופן אישי. על שום כך אין לבחון את שאלת יכולתו של בעל דין לשלם אגרה בקנה מידה מכני. יכולתו של בעל דין לשלם אגרה יכולה להתבטא גם בגיוס כספים לתשלומה, לרבות על דרך של קבלת הלוואה מקרובים, מכרים, ידידים או מוסדות בנקאיים ואחרים. על אדם שמבקש פטור מאגרת בית משפט לשכנע את בית המשפט כי עשה מאמץ לגייס את סכום האגרה. במידה ובית המשפט מתרשם כי המבקש בחר בפתרון הקל, היינו, העמסת האגרה שתשלומה מוטל עליו על שכם הציבור - לא יאושר פטור מאגרת בית משפט אגרהשאלות משפטיותאגרת בית משפטפטור מאגרה