פסק דין פלילי כראיה במשפט אזרחי

האם פסק דין פלילי יכול לשמש כראיה במשפט אזרחי במקרה של תביעה המנוהלת כתביעה אזרחית רגילה, ולא כתביעה אזרחית הנגררת להרשעה בפלילים ? תביעה אזרחית יכולה להיות מוגשת כתביעה נגררת להרשעה בפלילים בהתקיים יסודות הסעיף, ומהם בין היתר: (1) שפסק הדין בפלילים הפך לחלוט. (2) פסק הדין האמור מרשיע את הנאשם. (3) שהתביעה האזרחית תוגש בפני השופט שהרשיע בתיק הפלילי - וזאת לפי בקשת מגיש התביעה. פסק דין פלילי כראיה במשפט אזרחי "רגיל" ישנם שלושה תנאים לקבילות פסק דין פלילי כראיה במשפט אזרחי (בתביעה שאינה נגררת לפלילים): (1) פסק דין חלוט במשפט פלילי - הכוונה לפסק דין הניתן בסוף משפט פלילי, ושאין עליו ערעור. (2) פסק הדין מרשיע את הנאשם (3) שאחד מבעלי הדין במשפט האזרחי הוא המורשע, או חליפו, או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק. חשוב לציין לגבי פסק דין פלילי כראיה במשפט אזרחי, כי מה שמתקבל כראיה מתוך פסק הדין הפלילי הם הממצאים והמסקנות של פסק הדין הפלילי, לרבות הממצאים העובדתיים המבוססים על מהימנות ומשקל ראייתי, וגם מסקנות משפטיות שמתחייבות מהממצאים האמורים - וכל זאת כראיה לכאורה. סעיף 42א' לפקודת הראיות קובע כדלקמן: "42א. קבילות פסק דין (א) הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי. (ב) הוראות סעיף זה אינן חלות על - (1) פסק דין של בית דין צבאי לעבירות תנועה ופסק דין של בית משפט עירוני שלא ניתן מאת שופט של בית משפט שלום; (2) ממצאים ומסקנות שבגזר הדין, להבדיל מהכרעת הדין." סעיף 42א' לפקודת הראיות לפי לשונו מדבר על פסק דין פלילי אשר מרשיע את הנאשם. תנאי זה לא סתם נדרש. הרשעה בפלילים חייבת כידוע להישען על ראיות אשר הוכחו מעבר לכל ספק סביר. זה השיקול המונח ביסוד הכשרתה של הרשעה כזאת כראיה לפי הסעיף הנ"ל בהליך אזרחי, שהרי בו נדרשת הכרעה אך על יסוד מאזן הסתברויות בלבד. ##לסיכום:## ככלל, לא ניתן להשתמש בממצאים ובמסקנות שנקבעו בפסק דין פלילי לטובת הליך אזרחי, זאת לאור ההבדלים העמוקים בנטלי ההוכחה ובכללי הראיות שבין ההליכים. החריג לכלל מופיע בס' 42 לפקודת הראיות. במסגרת זאת, שלושה תנאים נדרשים לקבילות פסק הדין שניתן במשפט הפלילי לשמש כראיה לכאורה במסגרת הליך אזרחי והם: פסק דין חלוט; פסק דין מרשיע, שממצאיו ומסקנותיו הן מעבר לספק סביר; והמורשע או חליפו יהא בעל דין בהליך האזרחי. עם זאת, המצב ההפוך, במסגרתו יתקבל פסק דין פלילי מזכה כראיה במשפט האזרחי, לא יקיים את ההיגיון בסעיף, שכן לצורך זיכוי בפלילים נדרש רק ספק סביר, שאין בו כדי למלא אחר תנאי מאזן ההסתברויות הנדרש במשפט האזרחי. ראו עוד אצל ע"א 9057/07 אפל נ' מדינת ישראל; ע"א 488/83 צנעני נ' אגמון. הגשת ראיותמשפט פליליפסק דין פלילי כראיה במשפט אזרחי