נפילה מסולם בעבודה

פסק דין 1. המדובר בתביעה שהוגשה בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מתאונה בה היה מעורב, לפי טענתו, ביום 17.09.95 במהלך עבודתו אצל הנתבע 1. בתצהיר עדותו הראשית (ת/1) טען התובע כי במועד הנ"ל עבד בצביעת קיר חיצוני של בנין בקרית טבעון. לצורך ביצוע העבודה עלה על סולם אולם לפתע נפל עקב החלקתו של הסולם. בעקבות אותה נפילה נגרמו לו נזקי גוף נשוא התביעה העומדת בפניי. 2. בגדר כתב הגנתם, הכחישו הנתבעים, בין היתר, את עצם התרחשות התאונה. לכן, ועל אף שלא נשמעה מפי התובע טענה לנכות צמיתה, עמדו הנתבעים על שמיעת הראיות. 3. אקדים ואומר כי גרסתו של התובע ואמינותו מפוקפקת בעיניי, בייחוד בשים לב לסתירות שנתגלו בעדותו לגבי המועדים בהם עבד אצל הנתבע וחזרתו לעבודה לאחר התאונה. התובע הכחיש כי שב לעבוד אצל הנתבע על אף שהוצגו בפניו תלושי שכר ורישומים המצביעים בבירור על חזרתו לעבודה. 4. אלא שדין תביעתו להדחות לא רק מטעמי מהימנות, ולא רק על שום שלא הוכח כי נפל במהלך העבודה, אלא בעיקר מפני שלא עלה בידי התובע להוכיח כי נפילתה ארעה בנסיבות המקימות חבות על הנתבע. הנפילה לכשעצמה, גם אם אירעה במהלך העבודה, אינה מקימה מניה וביה חבות. 5. ביצוע העבודה באופן שבו נעשתה, היינו באמצעות טיפוס על סולם, אינה מנוגדת לדין. לא הונחה בפניי כל תשתית ראייתית או משפטית כדי לקבוע כי היה משום סיכון באופן שבו בוצעה העבודה, או כי זו נעשתה בניגוד לכללי הבטיחות הנהוגים ותוך הפרת חובת הזהירות המתחייבת. בנסיבות, אין לראות בעבודת הצבעות הנעשית אגב טיפוס על סולם, בבחינת סיכון ששומה היה לצפותו ומן הדין למנעו. 6. לבד מטענתו הכללית של התובע כי נפילתו נגרמה כתוצאה מהחלקת הסולם, לא הובאה כל ראיה לכך שאכן זו הסיבה שבשלה נפל. נהפוך הוא - בחקירתו הנגדית אישר התובע כי "הסולם היה בסדר גמור" (עמ' 10 שורה 23 לפרוטוקול). אם כך, כיצד זה החליק הסולם וגרם לנפילה? מה גרם להחלקה? האם הפגם נעוץ ברצפה שהיתה חלקה או רטובה וגרמה להחלקה או שמא לא הותקנו ברגלי הסולם גומיות למניעת ההחלקה? ואם כך, כיצד מתיישב הדבר עם העדות לגבי כך שהסולם היה תקין? סתם התובע ולא פירש. למעשה גרסתו של התובע לעניין זה מובאת בתצהיר תמציתי ביותר ולאקוני שהנסתר בו רב על הנגלה. 7. עדותו של התובע לגבי נסיבות הנפילה, לא זו בלבד שנטענה בלשון כללית, ללא פירוט, ומבלי להתייחס לנסיבות שהביאו להחלקה הנטענת של הסולם, אלא שהיא עדות יחידה של בעל דין במשמעות סעיף 54 לפקודת הראיות. לאור ההתרשמות המפוקפקת שהותיר בי התובע, איני רואה לקבל את התביעה על סמך עדות יחידה זו. למותר לציין כי בעדותו בפניי הודה התובע כי אחד השכנים במקום הושיט לו עזרה מייד לאחר הנפילה. בשים לב להכחשתם של הנתבעים את עצם אירוע התאונה, לא ברור על שום מה נמנע התובע מהזמנת אותו עד רלוונטי וחשוב, שיכול היה לתמוך בגרסתו. הימנעותו מלעשות כן, מקימה נגדו חזקה כי אילו הוזמן העד הנ"ל, היתה עדותו פועלת לרעת התובע. 8. לא נעלמה מעיניי חתימתו של הנתבע על גבי טופס ההודעה על פגיעה בעבודה שהוגש למל"ל (ת/5). באותו טופס אישר הנתבע את נסיבות אירוע התאונה כפי שנרשמו מפי התובע. אלא שבתיאור הפגיעה רשם התובע כי ביום 17.09.95 נפל מהסולם כאשר צבע קיר חוץ, מבלי להזכיר ולו במילה אחת את החלקת הסולם שגרמה לנפילה. גם אם יש בחתימת הנתבע משום הודאה בהתרחשות התאונה, הרי שאין לראות בה משום הודאה באמיתות התיאור שנשמע מפי התובע מאוחר יותר, ולפיו אירעה הנפילה מחמת החלקתו של הסולם. עובדה זו של ההחלקה היא זו שהיה בכוחה להקים, בנסיבות העניין, את החבות ולגבי עובדה זו, אין הודאה מצד הנתבע. 9. סיכומו של דבר, משלא עלה בידי התובע להוכיח את סוגיית החבות, דין התביעה להדחות. אשר על כן, הנני דוחה את התביעה ומחייב את התובע לשלם לנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ לכל אחד. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, אחרת יישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. תאונות נפילהנפילה בעבודהנפילהנפילה מגובה / מסולם