סילוק על הסף סעד תיאורטי

בפני בקשת המשיב - למחיקת / דחיית הערעור על הסף כפי שבאה לידי ביטוי בתגובתו לערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי ואשר הוגשה ביום 20.9.2010. עילה הבקשה : הערעור מתייחס ל19 שיקים בלבד אלא שעד למועד הבקשה סורבו על ידי המשיב 104 שיקים שנמשכו מחשבון המערערת . ובלשון המשיב בבקשתו - "גם אם תתקבל הבקשה , עדיין הגבלת החשבון תיוותר על כנה". 1. הערעור המערערת - חברת עיד תשתיות בע"מ הגישה ערעור על פי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי ביום 22.8.2010 בהתייחס ל26 המחאות אשר סורבו על ידי הבנק המשיב - 6 המחאות ב-8.6.2010 אשר המשיב הורה על גריעתם מרשימת הצ'קים המסורבים ו-19 המחאות נוספות אשר סורבו על ידי הבנק המשיב ב-21.7.2010. הערעור הוגש כאמור ביום 22.8.2010. בו ביום ניתן גם צו מניעה זמני מכח חוק זה על ידי כבוד השופט שוורץ. לגרסת המערערת עמדה מסגרת האשראי המאושרת שלה אצל המשיב על סך של 300,000 ₪. עובר לאי כיבוד השיקים אשר סורבו כאמור ביום 21.7. עמדה יתרת החובה בחשבונה על סך של כ- 421,000 ₪. לטענת המערערת נקלעה למצב ביש זה בשל לקוח גדול שלה אשר עיכב תשלום בסך של 105,000 ₪. תשלום זה היה אמור להתבצע בשבוע השלישי של חודש יולי , ובשל העיכוב כאמור בוצע רק בשבוע הראשון של חודש אוגוסט 2010. הגם שמנהל המבקשת פנה אל מנהל המשיב בבקשה לאישור הלוואת גישור שיהא באמצעותה לאפשר פרעון שיקים אלה - הרי שכחצי שעה לפני סגירת הסניף הודע לו כי מנהלת המשיב לא אישרה בקשה זו להלוואה. גם בקשה לאישור חריגה של יממה אחת - נדחתה!. 2. תגובת המשיב לערעור., הכוללת את הבקשה למחיקה/דחיה על הסף הוגשה ביום 20.9.2010. אתייחס לטענות המשיב בתגובתו הרלבנטיות לבקשה למחיקה/דחייה על הסף: לגרסת המשיב שלח הבנק ביום 23.7.2010 הודעה למבקשת על החלת ההגבלה . בין 22.7. ועד 8.8. - טרם תחילת ההגבלה וגם טרם הגשת הערעור בפועל ., סורבו בחשבון המבקשת 60 שיקים נוספים בהעדר כיסוי!. בתקופה שבין 26.8.2010 ועד 12.9.2010 - לאחר מתן צו עיכוב ההגבלה סורבו בחשבון המבקשת 20 שיקים נופסים בהעדר יתרה מספקת . בסך הכל - למועד התשובה מיום 20.9.2010 סורבו בחשבון המבקשת 104 שיקים בהעדר כיסוי מספיק . עוד ציין המשיב כי חשבון נוסף של המבקשת היה מוגבל בבנק אחר בין התאריכים 28.2.2009 ועד 27.2.2010. אין חולק כי תגובת המשיב הומצאה לבא כח המערערת ביום 20.9.2010 כפי שטען ואישר במהלך הדיון בפני היום. בא כח המערערת עתר לעניין זה בפתח הדיון וביקש לאפשר לו להגיש תצהיר משלים בהתייחס לשיקים הנוספים אשר לא אוזכרו בערעור המקורי או לחלופין לאפשר תוספת לחקירה ראשית במהלך הדיון היום במסגרתה יבהיר המצהיר מטעם המערערת את עמדת המערערת בהתייחס לצ'קים הנוספים. 3. הכרעה דין הבקשה להידחות!. מועד הדיון להיום היה ידוע לבא כח המערערת עוד ב24.8.2010. חזקה על המערערת כי דבר סירוב למעלה מ80 שיקים נוספים על אלה אליהם התייחסה בערעורה ., היה ידוע למנהל המערערת., מה גם שעסקינן בשיקים שסכומם המצטבר עולה על מליון ₪. אין חולק כי המערערת לא המציאה תגובה לבקשה למחיקה/דחיה על הסף ולא כל שכן לתגובת המשיב לערעור על פי שיקים ללא כיסוי. כל זאת למרות הוראות תקנה 7 לתקנות שיקים ללא כיסוי(סדרי דין) תשמ"ב 1981 לאמור : "(א) המבקש רשאי תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו תשובת המשיב, להשיב עליה בתצהיר. (ב) בכתב התשובה לא יעלה המבקש נימוק חדש לבקשה או טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות." במשמע., בתוך 7 ימים מיום שהומצאה למבקשת תגובת המשיב רשאית הייתה להמציא תשובה לטענה זו. הגם וחלפו נכון להיום 20 ימים קלנדריים מיום המצאת תגובת המשיב., מתוכם - 10 ימים - לאחר פגרת סוכות ו- שבעה ימי עבודה (למקרה ויימנו הימים למן 3.10.2010 - יום א בשבוע שלאחר שמחת תורה)- עדיין עמד לרשות המערערת פרק הזמן הנקוב בדין להמצאת תגובתה לקראת הדיון היום!. טענה נוספת שהעלה בא כח המערערת היא כי השיקים הנוספים וכאמור - למעלה מ80 במניין!!! - הם לכל היותר "פוטנציאל להגבלה נוספת". בעניין זה אדגיש כי אין חולק שערעור נוסף לפי חוק שיקים ללא כיסוי בהתייחס לשיקים הנוספים - לא הוגש ., זאת הגם שהמועד להגשתו חלף זה מכבר! הסעד המבוקש - תיאורטי יוצא אם כך., כי גם אם יתקבל הערעור ותתקבל טענת המערערת אל מול הבנק המשיב לאמור ., כי היה למבקשת יסוד סביר להאמין כי השיקים נשוא הערעור יכובדו על ידי הבנק המשיב - ולו עד שעה לפני סגירת הסניף ., הרי שעדיין מהווה הסעד המבוקש סעד תיאורטי . לאמור שחשבונה יוותר מוגבל בנסיבות בהן סורבו שיקים רבים נוספים. בנסיבות אלה הרי שהבקשה היא אקדמית בלבד ובית המשפט לא ייתן סעד אקדמי שאין בצידו כל תכלית מעשית. לענין "סעד תיאורטי- אקדמי" ראו דברי כבוד השופט עמית במאמרו חוק השיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 הפרקליט מ"ד (ג) 449 בעמ' 460: "שיקים נוספים של הלקוח שסורבו שעה שערעורו תלוי ועומד לענין זה אין נפקא מינא אם סורבו בתקופה שבה ניתן סעד זמני המעכב תחילת ההגבלה. דהיינו הליכי הערעור ועיכוב ההגבלה אינם מקנים ללקוח "חסינות" מפני סרוב שיקים נוספים. לעיתים עד לברור הערעור מסורבים שיקים נוספים, מה שמיתר את הדיון המשפטי". כן ראו דברי המלומד יובל אזני בספרו שיקים ללא כיסוי המכון למחקרי משפט ת"א תשס"ד-2003 כרך ב' עמ' 266 אומר: "היה מינימום של השיקים המסורבים בתקופת חלות הסעד הזמני עשרה או יותר לא יהא טעם בניהול הערעור אם לא יטען הלקוח לביטול הבאתם במנין, כולם או חלקם לפי הענין." 4. לסיכום כאמור לאחר שסורבו השיקים נשוא הערעור סורבו עוד למעלה משמונים שיקים נוספים , מתאריכים מאוחרים לשיקים נשוא הערעור . חלקם- כפי שפורט לעיל סורבו עוד בטרם הגשת הערעור כך שתמוה מדוע לא התייחס אליהם הערעור ., וחלקם - לאחר מועד הגשת הערעור. יודגש כי עסקינן בשיקים המסתכמים לסכום העולה על מליון ₪ - כפי העולה מעיון בתגובת המשיב ובפירוט השיקים הנוספים שסורבו ולא אוזכרו בערעור. משכך, ברי כי אף שיקים אלו היו צריכים לכאורה להיכלל במניין השיקים נשוא הערעור .משלא נכללו הרי שדי בעובדה זו כשלעצמה יש לייתר את הדיון בערעור, ולהפוך את הסעד המתבקש על ידי המערערת לסעד תיאורטי - בקשה שבית המשפט לא ייענה לה . התוצאה היא שדוחה הערעור על הסף. מחייבת את המערערת בהוצאות המשיב אשר נדרש לתגובה לערעור ואף להתייצבות מנהל הסניף וסגנו לדיון היום בסך של 1000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. הגזברות תעביר הפיקדון שהפקידה המערערת למשיב על חשבון הוצאותיו שניפסקו היום!. המזכירות תשלח העתק פסק הדין בדואר אל באי כח הצדדים ניתן היום, ג' חשון תשע"א, 11 אוקטובר 2010, בהעדר הצדדים. סעד תיאורטיסילוק על הסף