זכויות חברה מחוקה

עניינו של פסק-דין זה הוא תביעה המבוססת על שטר חוב שעליו חתום הנתבע, ושלפיו התחייב לשלם לתובע סך של 40,000 ₪ ביום 4.9.2006. לא נטענה כל טענה כי השטר אינו תקין וכל הטענות שאותן טען הנתבע ושלפיהן לטענתו, אינו חייב לפרוע את חובו על-פי שטר החוב, עניינן בעסקה שהייתה ביסוד החתימה על שטר החוב, בצדדים לעסקה זו ובתמורה שהתקבלה, ככל שהתקבלה. א. רקע דיוני ועיקר טענות הצדדים 2. ראשיתה של התובענה הנדונה בבקשה לביצוע שטר חוב על סך 40,000 ₪ שהגיש התובע (הזוכה) נגד הנתבע (החייב) (תיק הוצל"פ ת"א 01-03817-58-5). הנתבע הגיש התנגדות לביצוע השטר, ובעקבותיה עוכבו הליכי ההוצאה לפועל על-ידי ראש ההוצאה לפועל בתל-אביב, אשר העביר את הדיון בהתנגדות לבית משפט השלום בתל-אביב. בהחלטה מיום 8.2.2009 החליט בית משפט השלום בתל-אביב על העברת הדיון לבית משפט זה, שלו נתונה הסמכות המקומית לדון בהתנגדות. ביום 26.5.2009 ניתנה החלטת סגן הנשיא, כבוד השופט שמעון פיינברג, לקבל את ההתנגדות לביצוע השטר, כך שהתצהיר שצורף אליה יהווה כתב הגנה. כן נקבע בהחלטה זו שהתובענה תתברר בהליך של סדר דין מהיר. תצהיר עדות ראשית של הנתבע הוגש ביום 7.1.2010 ושל התובע הוגש ביום 14.2.2010. היום (2.5.2010) נחקרו המצהירים על תצהיריהם ונשמעו סיכומי טענותיהם בעל-פה. 3. הנתבע כאמור, אינו חולק על כך שחתם על שטר החוב, אך לטענתו אינו חב לתובע דבר. לטענתו, ביום 21.8.2006 הזמין מחברת אלפא שיווק דלק (1982) בע"מ, שהיא חברה מחוקה (להלן - אלפא), 19,000 ליטר מזוט כבד עבור חברת ב.ר.ב. (תעשיות) בע"מ שבניהולו (להלן - ב.ר.ב תעשיות), בסך של 39,000 ₪ ובגינה הוצאה חשבונית. ביום 28.8.2006 התנהל משא ומתן בין הצדדים, והוסכם על אספקת מזוט כבד לב.ר.ב תעשיות. על-פי הסכם זה, התחייב התובע לספק לנתבע 19,000 ליטר מזוט כבד, ולשם הבטחת הספקת המזוט והתשלום בגינו, ניתן על-ידי הנתבע שטר הביטחון הנדון ביום 4.9.2006. לטענת הנתבע, הוסכם ששטר הביטחון הוא בטוחה בלבד, ובכל פעם שיסופק מזוט, ישלם הנתבע עבורו. בסופו של דבר, טוען הנתבע, כי המזוט שסופק לו היה מזוט קל ולא כפי שהוסכם, ולפיכך פנה בתלונה למשרד התעשייה וכן הפנה את הנפט לבדיקת איכותו במכון הנפט באוניברסיטת תל-אביב. עוד טען הנתבע, כי מאחר שהמזוט שסופק היה פגום, הסכימו התובע והנתבע שהתובע ישאב 10,000 ליטר של המזוט שסיפק, ויספק במקומו מזוט כבד כפי שהוזמן. בעניין זה אף נערך הסכם בין הצדדים ביום 28.8.2006. לטענת הנתבע, אכן מרבית המזוט, כ-11,800 ליטר נשאב על-ידי התובע בחזרה, אך לא כולו מכיוון שבמיכלית של התובע לא יכולה הייתה להכיל את מלוא הכמות של המזוט שסופק. במקום המזוט שנשאב על-ידי הנתבע, סופק לתובע על-ידי "אסף שיווק מוצרי דלק" רק 3,500 ליטר מזוט (כפי שעולה מתעודת המשלוח מיום 3.9.2006). אך לטענתו, אף הוא היה פגום, והסב נזקים למבער ולדוד החימום שבמפעל של ב.ר.ב תעשיות. לבסוף טוען הנתבע, כי המזוט הפגום נותר אצלו במיכל והנתבע יכול לסור ולשאוב אותו. על יסוד עובדות אלו, טוען הנתבע כי משלא סופקה לו הסחורה שהזמין, אלא סחורה פגומה, אינו חב דבר לתובע, מה גם שהסחורה הפגומה הסבה לו נזק. עוד טוען שהעסקה לרכישת המזוט נעשתה בין חברת ב.ר.ב לחברת אלפא, וכי חברת אלפא, בהיותה חברה מחוקה, אינה כשירה לחובות ולזכויות, ולפיכך אינה יכולה לתבוע אותו. 4. התובע טען שסיפק את מלוא כמות המזוט שהזמין הנתבע, 19,000 ליטר, והנתבע נדרש לשלם, כאמור בחשבונית 39,000 ₪. החשבונית אכן הוצאה על-ידי חברת אלפא, שהייתה מחוקה בשל אי תשלום אגרה לרשם החברות. משנודעה לתובע עובדה זו, דרש מהנתבע את שטר החוב, ודרש שייכתב על שמו ולא על שם חברת אלפא. משלא שולמה התמורה עבור המזוט על-ידי הנתבע, שטען שהמזוט אינו טוב, נחתם ההסכם לשאיבת המזוט. בפועל נשאבו בערך 3,800 עד 4,000 ליטר ובמקום מה שנשאב, סופק 3,500 ליטר מזוט, שלכך מתייחסת תעודת המשלוח של "אסף שיווק מוצרי דלק". התובע טען עוד כי אין בסיס לטענה שלא נשאבה מלוא הכמות בשל מגבלת הנפח של המיכלית שלו, מכיוון שהיא יכולה להכיל למעלה מ-22,000 ליטר דלק. לבסוף טען התובע שסיפק מזוט באיכות מעולה ובכל מקרה הנתבע לא הביא ראייה שהמזוט היה פגום. כך גם לא הובאה כל ראייה לכך שנגרם נזק כלשהו למבער של ב.ר.ב תעשיות או למכונות אחרות, ואם אכן נגרם, היה זה בשל פגם באיכות המזוט שסיפק התובע. בנוסף טען, שטענות התובע באשר לפגם לכאורה באיכות המזוט נטענו רק כשלושה שבועות לאחר שהמזוט סופק, ואילו היה בהן ממש, קרוב לוודאי שהיו נטענות קודם לכן. לגופה של התובענה טען התובע שתי טענות אלו: ראשית לכל, התביעה היא תביעה על-פי שטר, שהצדדים לשטר הם התובע והנתבע. לכן חלים דיני השטרות וגם אין רלוונטיות למעמדה החוקי של חברת אלפא, שהיא חברה מחוקה. אין מדובר בתביעה חוזית של חברת אלפא לשלם לה עבור מזוט שסיפקה, שאז יש מקום לטענה כי אינה כשירה לחובות ולזכויות, אלא זו תביעה מכוח השטר של האוחז בשטר, אשר לא נטען כי אינו אוחז בו כדין. שנית, מאחר שהתביעה היא כאמור על-פי שטר, שבו התחייב הנתבע לפרוע חוב לתובע, הרי שהם צדדים קרובים לשטר, וההגנה היחידה שיכולה לעמוד לנתבע היא הגנת כשלון תמורה מלא. כישלון תמורה חלקי אינו מהווה הגנה, אלא אם כן ניתן לדעת, בפעולה חשבונית פשוטה וללא חקירות ודרישות, איזה חלק בדיוק מתוך כל התמורה לא ניתן בתמורה לשטר. במקרה הנדון, לא הובאה כל ראייה לפגם במזוט, ואף לא הובאה כל ראייה לנזק שלכאורה נגרם בשל הפגם הנטען. מכאן שלא הוכח כישלון תמורה מלא או חלקי. גם יש להניח שאין ברשות הנתבע כל ראייה לפגם הנטען, מאחר שלא המציא את תוצאות בדיקת המזוט שלטענתו נערכה. ב. דיון ומסקנות 5. התובענה הנדונה היא אמנם תביעה על-פי שטר, ולפיכך ככלל, צודק בא-כוחו של התובע כי אין מדובר בתביעה של חברת אלפא נגד הנתבע, ולכן אין רלוונטיות לכך שחברת אלפא היא חברה מחוקה. מדובר במקום שבו צד שלישי, ובמקרה זה חברת אלפא המחוקה סיפקה סחורה לנתבע, והוא התחייב לשלם את התמורה לתובע. בנסיבות אלו, משלא נסתרה טענה זו על-ידי הנתבע, כשרותה המשפטית של חברת אלפא אינה רלוונטית לשטר החוב, שבו התחייב הנתבע לשלם לתובע. התובע הוא זה שהתחייב כלפי הנתבע על-פי שטר החוב לפרוע את סך של 40,000 ₪ ביום 4.10.2006, ולפיכך יש לבחון את שטר החוב. יחד עם זאת, מאחר ששטר החוב כולל את התחייבותו של הנתבע לפרוע את חובו לתובע, הרי שהתובע והנתבע הם צדדים קרובים, ודינו של השטר כדין חוזה. במקרה כאמור "כל טענת הגנה העומדת לצדדים קרובים כנגד חבות על פי שטר, עומדת להם גם כנגד חבות על פי חוזה. על כן רשאי היה עושה השטר להעלות כנגד הנפרע את הטענה כי הסכום בו הוא חייב על פי עסקת היסוד נמוך מסכום השטר. טענה זו - שאינה טובה כלפי אוחז כשורה - טובה היא כלפי צד קרוב או כלפי אוחז 'סתם'. אמת, השטר מעניק עילה עצמאית לאוחז. אך קיים קשר פנימי בין השטר לבין עסקת היסוד. קשר זה מאפשר לעושה השטר לטעון להגנתו בתביעה על פי השטר, כי חבותו השטרית פחותה היא לאור עסקת היסוד" (דנ"א 258/98 צמח ויקטור נ' רחל שלשבסקי (1998)). 6. הנתבע אכן העלה שורה של טענות, שלפיהן המוצר שסופק, המזוט, היה פגום, כי חלקו הוחזר אל הנתבע ששאב אותו בעצמו, ומה שלא נשאב עדיין עומד לרשותו עד עצם היום הזה, וכי הוא יכול לסור ולשאוב אותו. על כך כאמור, השיב התובע כי מדובר בטענת "כישלון תמורה חלקי" אשר אינה יכולה לעמוד, אלא במקום שבו ניתן לברר בפעולה חשבונאית פשוטה איזה חלק מהתמורה לא סופק. 7. לאחר בחינת טענות הצדדים והראיות מטעמם, איני רואה צורך לבחון את השאלה אם במקרה הנדון עומדת לנתבע טענת כישלון תמורה מלא או חלקי, ואם אכן עומדת לנתבע טענת כישלון תמורה חלקי, אם זו אכן עומדת זו לאור העובדה שלא הראה כי ניתן לבחון בפעולה חשבונית פשוטה איזה חלק מן התמורה לא סופק לו (ראו בעניין זה: ע"א 82/81 דו-עץ בע"מ נ' ישעיהו וייסנברג בפש"ר, פ"ד לז(2), 355 (1983)). הצדדים ובעיקר הנתבע, לא היו חלקו על כך שהשטר נחתם על-ידי הנתבע וניתן לתובע. לא נטענה כל טענה באשר לאי תקינותו של השטר. כך גם לא הייתה מחלוקת שאכן סופק לנתבע מזוט. הטענות השנויות במחלוקת הן באשר לטענותיו של הנתבע כי המזוט היה פגום, כי כמות ניכרת מהמזוט שסופק נשאבה בחזרה על-ידי התובע ולטענת הנתבע לא הובא במקומו מזוט במלוא הכמות שנשאבה, על אף הסכם שנחתם בין הצדדים להחלפת 10,000 ליטר מתוך המזוט שסופק (ההסכם מיום 28.8.2006). אך כל אלו לא הוכחו על-ידי הנתבע בראייה כלשהי. הנתבע לא הוכיח שהמזוט שסופק לו היה פגום, חרף טענתו שהעבירו לבדיקה. ממצאי הבדיקה לא הוצגו, בין משום שאינם בנמצא ובין משום שלא הצביעו כי המזוט שסופק אמנם היה פגום. אכן במקרה זה פועלת לחובת הנתבע החזקה כי נמנע מהבאת ראיה שקרוב לוודאי מצויה בהישג ידו, וכי אילו הובאה הייתה פועלת לחובתו (ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד לה(1), 736 (1980)). בדומה, לא הביא הנתבע כל ראייה באשר לכמות המזוט שנשאבה והוחזרה לתובע, ולא סתר את טענת התובע כי נשאבה כמות קטנה מזו שלטענת הנתבע נשאבה, ובמקומה סופק מזוט אחר. על אלו גם ניתן להוסיף את הטענה שהנתבע לא הראה על שום מה טען לראשונה כי המזוט פגום רק כשלושה שבועות לאחר שהמזוט סופק לו. בנסיבות אלו, שבהן ניתן היה להוכיח את טענות הנתבע בנקל, אך למרות זאת לא הוכחה אף טענה מטענותיו, אזי אין מקום לקבלן. הנתבע לא טען טענה שעניינה פגם בשטר החוב, לא הוכיח כל טענה באשר לכישלון תמורה מלא או חלקי, וכך גם לא הוכיח כל טענה אחרת שטען. לפיכך, שטר החוב עומד בעינו ועל הנתבע לשלם את שהתחייב על-פיו. 8. לאור האמור, התביעה מתקבלת. הנתבע ישלם לתובע סך של 40,000 ₪ נושא ריבית והצמדה מיום 4.9.2006. כן ישלם הנתבע לתובע שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט בסך 6,000 ₪. ניתן היום, י"ח אייר תש"ע, 02 מאי 2010, בהעדר הצדדים. דיני חברותמחיקת חברה / חברה מחוקה