רעש מנוע מזגן ופליטת חום למרפסת של השכנים

זהו פסק דין בתביעת התובעת לתשלום פיצויים, בשל ליקויי בנייה וירידת ערך בדירתה, אותה רכשה מן הנתבעת. הוחלט לקבל את התביעה, ולהלן הנימוקים. התובעת רכשה מן הנתבעת, שהינה חברת בניה, דירה בבנין מגורים בבאר שבע (להלן: "הדירה"), ע"פ הסכם מכר מיום 28.01.2001. לטענת התובעת, נתגלו בדירה ליקויים שונים להם אחראית הנתבעת. התובעת צירפה לכתב התביעה, חוות דעת מומחים לענין עלות תיקון ליקויי הבניה, ולענין ירידת ערך הדירה, בגין ליקויים אותם לא ניתן לדעת המומחים לתקן. ע"פ חוות דעת המומחה, אינג' אלכסיי גנישב, מיום 05.02.03, עלות תיקון הנזקים שנתגלו בדירה, הינה 25,862 ₪. ע"פ חוות דעת המומחה, אינג' ד"ר אביגדור פורת, מיום 23.02.03, נגרמה לדירה ירידת ערך בסך 14,325 דולר ארה"ב, בגין שני ליקויים שלא ניתן לתקן - מיקום מזגני הדירות בשני טורים, בצמוד למרפסות הדירות, לרבות מרפסת דירתה של התובעת, באופן הגורם מפגע אקוסטי בדמות רעש מתמיד, וכן, העדר חלון אוורור מהמטבח אל אוויר החוץ. התובעת טענה, כי פנתה אל הנתבעת פעמים רבות בכתב, ופירטה את הליקויים שנמצאו בדירה, ואולם הנתבעת התחמקה מביצוע התיקונים. סכום התביעה, נכון למועד הגשתה - 126,712 ₪. 3. הנתבעת טענה בכתב הגנתה, בין היתר, כי היא פעלה בתום לב וקיימה את המוטל עליה בהתאם לתנאי ההסכם. לטענת הנתבעת, התובעת הערימה קשיים על הנתבעת, ועיכבה שוב ושוב את ביצוע תיקוני שנת הבדק, ובסופו של דבר, אפשרה ביצוע תיקוני רטיבות וצבע בלבד. ובכך לטענתה פעלה התובעת בחוסר תום לב, והפרה את ההסכם בין הצדדים. הנתבעת גם הכחישה את הנזקים הנטענים. 4. בית המשפט (כב' הש' נ. נצר), מינה את אינג' דן אורמן, מהנדס בניין ושמאי מקרקעין, כמומחה מטעם בית המשפט , לצורך מתן חוות דעת, ביחס לליקויים הנטענים. המומחה הגיש חוות דעת ראשונה, בה אמד את עלות התיקונים בדירה, בסך 6,200 ₪. המומחה קבע בחוות הדעת האמורה, כי נגרמה לדירה ירידת ערך בסך 4,000 דולר ארה"ב (צמוד למדד תשומות הבניה לחודש אוגוסט 2004), בשל העובדה שמזגני דירות סמוכות, גורמים לפליטת חום ורעש מהם סובלת התובעת. המומחה קבע בחוות הדעת האמורה, כי בעיית האוורור במטבח הדירה תפתר, עם התקנת מערכת אוורור מלאכותית, שעלותה 1,200 ₪. ביום 05/05/05 הסכימו הצדדים, כי הנתבעת תבצע את התיקונים הדרושים בדירה, והנתבעת אכן בצעה תיקונים. ביום 27.03.06, הגיש המומחה חוות דעת משלימה, בה קבע, כי עלות תיקון הליקויים שנותרו בדירה, לאחר ביצוע התיקונים ע"י הנתבעת, הינה 1,250 ₪ . לעניין ירידת הערך קבע המומחה בחוות הדעת המשלימה: 6.1 מזגני הדירות: 6.1.1 "בחזית הצפונית של הבניין ממוקמים מנועי המזגנים של הדירות הצפון מערביות והצפון מזרחיות. מיקום מנועי המזגנים של הדירות הצפון מערביות הינו במרחק של כ - 8 מ' ממרפסת הדירה ומיקום מנועי המזגנים של הדירות הצפון מזרחיות הינו במרחק כ - 2 מ' ממרפסת הדירה. במצב כפי שהוא כיום, יש מטרד רעש ממנועי המזגנים כ"כ קיימת פליטת חום לכיוון המרפסת. 6.1.2 בנוסף למזגנים קיימים גם מתקני חימום מים על גז היוצאים ממרפסות השירות, הפולטים חום וגזי פליטה המגיעים עד המרפסת. 6.1.3 בזמן פעולת המזגנים ומתקני חימום המים קיים מצב של העדר הנאה מהמרפסת הגורם לירידת ערך הדירה. שיעור ירידת הערך 4,000$ (כולל מע"מ). 6.2 חלון במטבח : 6.2.1 במטבח קיים אוורור על ידי חלון ודלת הפונים למרפסת שירות. מרפסת שירות פונה לפיר מסתור כביסה שמותקנים בו מערכות חימום על גז. בעת פתיחת החלון חודרים ריחות של גז בישול וריחות של גזי בעירה. במצב כפי שהוא כיום לא ניתן להשאיר את הדלת והחלון של המטבח במצב פתוח. קיימת ירידת ערך בשל מגבלות שימוש במרפסת שירות שיש בה ריחות וגזי בעירה באופן קבוע החודרים למטבח במצב של דלת פתוחה או חלון פתוח. לדעתי הקבלן היה צריך להתקין ארובה אנכית שתקלטו את צינורות הפליטה של כל מתקני חימום הגז ותנדף אותם דרך הארובה לחלל הגג. במצב כפי שהוא כיום קיימת ירידת ערך בגין חדירת גזי בעירה וריחות גז בישול לתוך המטבח והדירה. הפתרון שניתן בחוות דעתי בדרך של התקנת ונטה אינו אפקטיבי מאחר ומחוץ למרפסת השירות קיים פיר משותף לכל הגובה שמנקז את כל הגזים שנפלטים מארובות חמום הגז. שיעור ירידת הערך ( 4,000 $ כולל מע"מ) . ירידת הערך הכוללת, על פי אומדן המומחה מסתכמת אפוא, ב - 8,000 דולר ארה"ב (הסכום צמוד למדד תשומות הבניה לחודש אוגוסט 2004). הנתבעת הגישה בקשה לביטול מינוי המומחה (בש"א 3482/06), אך בקשתה נדחתה. בדיון קדם המשפט, שהתקיים ביום 01.11.2006, ביקשה הנתבעת רשות להגיש כתב הגנה מתוקן, והודעה לצד שלישי. הבקשה התקבלה, תוך חיוב הנתבעת בשכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ בתוספת מע"מ, בשל עיתוי הגשת הבקשה. הנתבעת אכן הגישה הודעה לצד שלישי, ובהמשך, בהסכמת הצדדים, הוחלט לפצל את הדיון, באופן שתחילה תדון התביעה הראשית ולאחר מכן ההודעה לצד שלישי. במהלך דיוני ההוכחות, נחקרו התובעת, ונציגי הנתבעת, מר איל חדידה ומר עמוס איליה. הצדדים ויתרו על חקירת המומחה מטעם בית המשפט. בשלב זה אין מחלוקת, כי תוקנו כבר כל הליקויים הניתנים לתיקון, כאמור בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. המחלוקות הצריכות הכרעה, מתייחסות לתביעת התובעת לפיצוי בגין ירידת ערך הדירה, ובגין נזקים לא ממוניים שנגרמו לה לטענתה, ולשאלת הוצאות המשפט. הצדדים הגישו סיכומים בכתב, ביחס למחלוקות האמורות. לאחר ששבתי ובחנתי את כתבי הטענות ואת הראיות, ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, כפי שפורטו בסיכומים, סבורני כי יש לקבל את התביעה. 7. הנתבעת נתלתה בסיכומיה, בהצהרת התובעת, עם קבלת החזקה בדירה, כי מצאה את הדירה תקינה ומתאימה לצרכיה. כן טענה, כי התובעת יכולה היתה לדעת על מיקום המזגנים, ומערכת החימום, מתכניות הדירה שהוצגו לפניה, ומביקור שערכה ב"דירה לדוגמא". הנתבעת גם עמדה על כך, שהתובעת לא פירטה את הליקויים הנטענים, בשל רעש מהמזגנים, ובשל פליטת הגזים ממערכת החימום, ברשימת הליקויים שערכה, במסגרת תיקוני שנת הבדק. טענות אלה יש לדחות. אשר לידיעה אותה מנסה הנתבעת לייחס לתובעת, מתוך קריאת התכניות, או ביקור ב"דירה לדוגמא", הרי שהתובעת אינה אשת מקצוע בתחום הבניין, וקשה להניח, כי יודעת לקרוא תכניות, או לעמוד על משמעותן. גם לביקור ב"דירה לדוגמא", אין לייחס משמעות כלשהי, שכן לא הוכח, כי בדירה זו התקיימו מפגעי רעש, חום וריח, נוכח מיקומה השונה ממיקום דירת התובעת. אשר לעובדה, כי התובעת לא פירטה ליקויים אלה, ברשימת הליקויים לצורך תיקוני שנת הבדק, הרי שיתכנו גורמים שונים לכך (כגון, מועדי איכלוס הדירות הסמוכות לדירת התובעת, ועיתוי הכנת הרשימה), אך משקבע המומחה מטעם בית המשפט, כי הליקויים קיימים בפועל, והיות שכאמור להלן, על בית המשפט לאמץ מסקנותיו, אין צורך לדון בסיבה לאי פירוט הליקויים ברשימה. 8. טענתה העיקרית של הנתבעת בסיכומיה היתה, כי אין למומחה מטעם בית המשפט מומחיות, בתחומי האקוסטיקה, ואיכות הסביבה לרבות "..זיהומי אוויר וריח..". הנתבעת סבורה, כי במצב זה, אין בית המשפט רשאי להסתמך על חוות דעת המומחה. התובעת טענה בסיכומיה, כי הליקויים הנטענים הוכחו בעדות התובעת, ובחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, וכי על כן הוכחה גם ירידת ערך הדירה. התובעת נסמכה בסיכומיה, בין היתר על פסק דינו של בית המשפט העליון הנכבד, בע"א 1772/99 זכריה זלוצ'ין ו - 67 אח' נ' דיור לעולה בע"מ (פ"ד נה (4) 203), לפיו רשאי בית המשפט להסתמך על חוות דעת של מומחה, שתחום התמחותו "כללי", גם לעניין "תת מומחיות" הנכללת בתחום עיסוקו, כאשר באותו עניין, התייחס פסק הדין במפורש, לתחום האקוסטיקה, כתת התמחות בתחום הנדסת הבניין. התובעת הפנתה גם לע"פ 151/84 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' פנחס פרשט ואח' (פ"ד לט (3) 1), שם קבע בית המשפט העליון הנכבד, ביחס להוכחת מטרד רעש בהליך פלילי, כי אין להגביל את המאשים (באותו מקרה - הקובל), לדרכי הוכחת המפגע, אשר נקבעו בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשכ"ו - 1966. נקבע, כי ניתן להוכיח קיום המפגע, גם ללא חוות דעת מומחה, לרבות באמצעות עדים ששמעו את הרעש. פסק הדין האמור, ניתן אמנם ביחס לטענת "אין להשיב לאשמה", שהעלתה הנאשמת, ולא בהתייחס להכרעת הדין, ואולם, משמעות הקביעה במסגרתו הינה, כי עדויות של עדים ששמעו באזניהם את הרעש, ויכולים להעיד, כי מדובר ב"רעש חזק", עשויות לבסס ממצא עובדתי לעניין זה. מקריאת פסק הדין האמור והציטוטים שהובאו בו' מבג"ץ 295/05 אופנהיימר ואח' נ' שר הבריאות ( פ"ד כ (1) 309 ) נלמד, כי האמור לעיל לעניין הוכחת מטרד רעש, יפה גם להוכחת מטרד ריח. התובעת העידה על עצם קיום מפגעי הרעש והריח, ועדותה נתמכה בדברי המומחה מטעם בית המשפט. סבורני, כי יש לקבל עדויות אלה. התובעת העידה לעניין המפגעים מהם היא סובלת: "...כשהתחילה הדירה להתאכלס, והדיירים התחילו להכנס ולהתקין מזגנים ולהפעיל אותם, הייתי פשוט בהלם, הייתי בהלם מהריח של הגז, כשביקר בדירה שלי נציג של החברה בשם אברהם, הוא אחראי על כל הבניה, אני עם בכי ניגשתי אליו ואמרתי לו מה קניתי, הראתי לו את המזגנים ומתקני הגז והתלוננתי ובכיתי . הוא הלך לשכנים והסתכל ועמד במרפסת שלי ועשה תנועה ואמר לי שאי אפשר לשנות את זה. אני לא יודעת אם יש לי רגישות יתרה לריחות ורעשים. אני לא יודעת שיש בדיקה לגבי כמות ריח שאסורה על פי התקן. אני לא אמרתי שהריח הוא מעל תקן אלא אמרתי שהריח מפריע לי לחיות. כשאני סוגרת את המרפסת אני שומעת את הרעש אבל פחות. אנחנו מדברים על המזגנים של השכנים, כי כשאני מפעילה את המזגן שלי אני סוגרת את החלונות. אין בעיה מהמזגן שלי. אני סוגרת את שתי המרפסות אני עדיין שומעת את הרעש אבל פחות. הבעיה שלי היא כשאני לא מפעילה את המזגן והשכנים כן מפעילים את המזגן. אני עם שכן אחד אני כן אמרתי והוא כן הביא את המומחה למזגנים כך לדבריו ואמר שטכנאי הגיע ואמר שזה הרעש של המזגן ואי אפשר לשנות. פניתי רק לשכן אחד שהכי מפריע לי. אם מנטרלים את המזגן של השכן הזה אז יהיה טיפה פחות רעש. כשעובדים יותר מזגנים יש יותר רעש...". מומחה בית המשפט, אינג' אורמן , כתב לעניין זה, בתשובתו לבקשה לביטול מינויו, שהגישה הנתבעת (בש"א 3482/06) : " חוות דעתי הינה אובייקטיבית וניתן לראות את המצב לאשורו בדירה נשוא חוות דעתי ולהתרשם מהמפגע הקיים במרפסת הסלון ובחלון המטבח הפונים לפיר, שלכל הגובה בו ממוקמים מנועי המזגנים של הדירות עם יציאות צנרת של חימום הגז הפולטים ריחות לתוך הפיר, עובדה בניין השני מדרום שנבנה לאחר הבניין האמור שונתה התפיסה ואין מפגע כזה. מנועי מזגנים וחימום גז יש להתקין במסתור כביסה הפונים לעורף, ולא למטבח ולמרפסת סלון ". במסגרת התשובות לשאלות הבהרה, ששלחה אליו הנתבעת כתב המומחה בין היתר: "בעת הביקורים בדירה חשתי בריחות הנפלטים מהבעירה של מתקני החימום". 9. הליקויים האמורים, הוכחו אפוא. סבורני, כי הנתבעת חבה בפיצוי התובעת על נזקיה, בגין הליקויים האמורים, משום שהם מהווים "אי התאמה ", לעניין סעיף 4 לחוק המכר (דירות) התשל"ג - 1973. הנתבעת טענה, כי היא לא הציבה את המזגנים ואת מתקני החימום סמוך למרפסות הדירות, אלא חברה אחרת, עמה התקשרו הדיירים ישירות, ואולם, אין מחלוקת, כי הנתבעת היא שקבעה את מיקום המתקנים (לכל הפחות ביחסים החוזיים עם התובעת), והיא שהקימה את התשתית עבורם. טענת הנתבעת, לפיה רובצת האחריות לליקויים על צד ג', תתבררנה במסגרת הדיון בהודעה לצד שלישי. אשר לירידת ערך הדירה, בגין הליקויים האמורים - נוכח מעמדה המיוחד של חוות דעת מומחה, אשר מונה ע"י בית המשפט, כפי שנקבע בפסיקה, וכאשר הצדדים ויתרו על חקירת המומחה, הרי שיש לקבל את חוות דעתו. במצב זה, וכאשר המומחה הסביר בחוות דעתו המשלימה, כי הפתרון שהוצע בחוות דעתו הראשונה לאוורור המטבח, אינו ישים, הרי שיש לקבל את האומדן שבחוות הדעת המשלימה, לפיו נגרמה לדירה בגין הליקויים האמורים, ירידת ערך בסך 8,000 דולר ארה"ב, צמוד למדד תשומות הבנייה מחודש אוגוסט 2004. הסכום האמור משוערך להיום, עומד על 42,956 ₪. בנסיבות שפורטו לעיל, ונוכח מהות הליקויים, סבורני כי יש לפסוק לזכות התובעת פיצוי בגין נזק לא ממוני, בסך 8,000 ₪. סכום הפיצויים שעל הנתבעת לשלם לתובעת, הינו אפוא 50,956 ₪. 10. לפיכך, תשלם הנתבעת לתובע פיצויים בסך 50,956 ₪, וכן שכר טרחת עו"ד בסך 8,000 בתוספת מע"מ, והוצאות המשפט בסך 6,000 ₪ . הסכומים האמורים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל. ניתן היום י"ט אב התשס"ט, 9 באוגוסט 2009, בהעדר הצדדים גד גדעון, שופט מטרד רעשמרפסתמזגןמנוע