ההבדל בין מבצע בצוותא לבין מסייע

מהו ההבדל בין "מבצע בצוותא" לבין "מסייע" במשפט הפלילי ? ##הגדרת "מבצעים בצוותא":## סעיף 29(ב) לחוק העונשין מגדיר מיהו מבצע בצוותא: "המשתתפים בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה, הם מבצעים בצוותא, ואין נפקה מינה אם כל המעשים נעשו ביחד, או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי אחר". ואילו סעיף 31 לחוק מגדיר את המסייע: "מי אשר, לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה, עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע". אחד מחידושיו המרכזיים של תיקון 39 לחוק, התבטא בהבחנה, שנקבעה בסעיף 29 לחוק, בין מבצע עבירה ("מבצע עיקרי"), לרבות "מבצע בצוותא" עם אחרים (שאף הוא בגדר מבצע "עיקרי"), לבין מסייע. ##ההבדל בין מבצע בצוותא לבין מסייע:## מלשון החוק עולה, כי המבצע בצוותא נבדל מן המסייע הן במהות עשייתו והן ביחסו הנפשי לביצוע העבירה. אפיון חלקו של המשתתף בעשייה הפלילית, כמעשה- ביצוע או כמעשה- סיוע, במקרים גבוליים, אינו פשוט. הגדרת השוני ביסוד הנפשי היא, לכאורה פשוטה: אלא שאפיון היסוד הנפשי נלמד, במקרים רבים, מהתנהגות העושה ומאופי תרומתו לביצוע העבירה. ההלכה הפסוקה פיתחה את "מבחן השליטה הפונקציונאלית", אשר בוחן את שליטתו של מבצע העבירה על העשייה העברינית וחלקו בביצוע העבירה. למבצע בצוותא שליטה פונקציונאלית, יחד עם אחרים, על העשייה העברייני והתפתחותה, שכן הוא אדונה. יתרה מכך פותח "המבחן המשולב", אשר מורכב ממבחנים מסורתיים, מיסודות אובייקטיבים ומיסודות סובייקטיביים וכן מהסינטזה ביניהם. ההלכה הפסוקה אכן קלטה שני מבחנים אלה, זאת תוך הכללתו של מבחן השליטה הפונקציונאלית למבחן המשולב. משפט פליליעבירת הסיועמבצעים בצוותא