הסמכת תובעים - פרקליטות המדינה

עד לחקיקתו של חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב1982 היה מקור הסמכתם של התובעים מטעם המדינה בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה1965- (להלן החוק "הישן"). סעיף זה הסמיך את שר המשפטים להוסיף ולקבוע פרקליטים נוספים מפרקליטות המדינה, שישמשו כתובעים במשפטים פליליים. מכוחו של סעיף זה הוצא צו סדר הדין הפלילי (קביעת תאריהם של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשמ"א1981- אשר לשונו: "בתוקף סמכותי לפי סעיף10 (א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה1965-, אני קובע: 1 . תארי פרקליטים התארים שלהלן יהיו תארים פרקליטים מפרקליטות המדינה לענין סעיף 10 (א)(1)(א) לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965 : מנהל מחלקה סגן בכיר א' לפרקליט המדינה סגן בכיר א' לפרקליט המחוז סגן בכיר לפרקליט המדינה סגן בכיר לפרקליט המחוז סגן פרקליט המדינה סגן פרקליט המחוז עוזר ראשי לפרקליט המדינה עוזר ראשי לפרקליט המחוז עוזר לפרקליט המדינה עוזר לפרקליט המחוז" ביום י' בתמוז התשמ"ב (1 ביולי 1982) הוחלף חוק סדר הדין הפלילי "הישן" בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב1982- (להלן החוק "החדש"), אשר בו נאמר: " הנוסח האמור בא במקום חוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה1965-… " הצו המוזכר לעיל לא תוקן, אך המשיך לחול, שכן סעיף 25 לפקודת הפרשנות התשמ"א- 1981 קובע לעניין פרשנות אזכור כי: "אזכור של חיקוק בחיקוק אחר - כוונתו לחיקוק המאוזכר כנוסחו בשעה שנזקקים לו, לרבות הוראות שנוספו בו והוראות שבאו במקומו בחיקוק אחר." הצו המשיך לחול ומקור הסמכות אשר היה בסעיף 10 לחוק "הישן" הועבר והיה מעתה בסעיף 12 לחוק החדש. בשנת 1999 תוקן הצו המוזכר לעיל בצו סדר הדין הפלילי (קביעת תואריהם של פרקליטים מפרקליטות המדינה) (תיקון), התשנ"ט- 1999. מטרת התיקון הייתה הרחבה נוספת של רשימת הפרקליטים המוסמכים לשמש תובעים מטעם המדינה במשפטים פליליים. בנוסף, כחלק מהתיקון, הוחלט לעדכן את נוסח הצו הישן, כך שיצביע על סעיף 12 ולא על סעיף 10 כמקור הסמכות. ברם, בפעולה תחיקתית זו נפלה שגגה, ובעוד התיקון משנה את מספר הסעיף, הוא אינו משנה את שם החוק. להלן הצו "החדש" במלואו: "בתוקף סמכותי לפי סעיף12(א)(1)(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב1982-, אני מצווה לאמור: 1 . תיקון צו סדר הדין הפלילי בסעיף 1 לצו סדר הדין הפלילי (קביעת תואריהם של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשמ"א1981-: (1) ברישה, במקום "10 (א)(1 )(א)" יבוא "12 (א)(1 )(א)"; (2) אחרי "עוזר לפרקליט המחוז" יבוא: סגן בכיר א' למנהל המחלקה לחקירת שוטרים סגן בכיר למנהל המחלקה לחקירת שוטרים סגן למנהל המחלקה לחקירת שוטרים עוזר ראשי למנהל המחלקה לחקירת שוטרים עוזר למנהל המחלקה לחקירת שוטרים". הצו מציין במפורש את מקור הסמכתו, אך בניסיון להפוך את הצו "הישן" למדויק יותר בפועל כורת הוא את הענף עליו הוא יושב, כיוון שסעיף 12 לחוק "החדש" אכן מסמיך את שר המשפטים בהאי לישנא: "1) היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו, ואלה הם : (א)פרקליט המדינה, משנהו, פרקליטי המחוז ופרקליטים אחרים מפרקליטות המדינה ששר המשפטים קבע את תאריהם בצו שפורסם ברשומות. אך תיקון הצו "הישן" מ1981- בצורה קלוקלת זו מביא לשעטנז אשר צורתו המילולית קובעת כי תוקפו נובע מסעיף 12 לחוק "הישן" וסעיף זה אינו מסמיך את השר לעניין זה. פרקליטות המדינהפרקליטים