חובת הנמקה בפסק דין פלילי

מהי חובת הנמקה בפסק דין פלילי ? בית המשפט ציין כי לחובת ההנמקה בפסק דין פלילי שבסעיף 182 לחוק סדר הדין הפלילי טעמים רבים לה, בין היתר פיקוח על פסקי דין על-ידי ערכאת הערעור, חשיפת פסק הדין לעיני הציבור ועוד. נימוק נוסף, לחשיבות ההנמקה כחלק אינטגראלי מיצירתו ומגיבושו של פסק הדין. מפסיקת בית המשפט עולה כי חובת ההנמקה חשובה היא במיוחד. כל מי שהתנסה בכתיבה יודע זאת. דבר אחד הוא רעיון המשתלט על המחשבה. דבר אחר הוא העברתו של הרעיון בכור ההיתוך של ההתמודדות האינטלקטואלית המתבקשת לתמוך בו, תוך מודעות לתוצאותיו. רבים הם הרעיונות אשר הצורך לנמקם הביא לחדלונם, שכן היה בהם אך הדר חיצוני שלא ניתן היה לבססו. חובת ההנמקה היא מהחשובים שבאתגרים בפניהם חייב שופט, המפעיל שיקול דעת. סעיף 182 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: החסד"פ), שזו לשונה: "בתום בירור האשמה יחליט בית המשפט בהחלטה מנומקת בכתב על זיכוי הנאשם, או אם מצא אותו אשם, על הרשעתו...". בתקנה 29 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974, נאמר: "בית המשפט יפרט בפסק דינו את העבירה שממנה הוא מזכה את הנאשם, או מרשיעו בה, ויציין את סעיף החקוק הקובע את העבירה". האם העדר הנמקה היא עילה לביטול פסק הדין ? גישת בית המשפט היא כי ככלל, העדר הנמקה היא עילה לביטול פסק הדין, בערעור, והחזרתו לערכאה הראשונה על מנת שתשלים מלאכתה. אולם, אם ניתנים הפגמים לתיקון, יכולה ערכאת הערעור לרפאם, אם שוכנעה שלא נגרם עיוות דין. ביטוי לכך מצוי בחוק סדר הדין הפלילי. משפט פליליחובת הנמקת פסק דיןחובת ההנמקה