חזרה מהודאה

מהי חזרה מהודאה של נאשם במשפט פלילי ? האם נאשם יכול לחזור בו בהסכמה להסדר טיעון ? הודאתו של נאשם בעובדה כלשהי במסגרת משפט פלילי איננה סוף פסוק, ואין היא מעמידה אותו בפני מחסום בלתי עביר. סעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כדלקמן - "(א) הודה הנאשם בעובדה, אם בהודיה שבכתב לפני המשפט ואם במהלך המשפט, רשאי הוא בכל שלב של המשפט לחזור בו מן ההודיה, כולה או מקצתה, אם הרשה זאת בית המשפט מנימוקים מיוחדים שיירשמו. (ב) התיר בית המשפט לנאשם לחזור בו מהודייתו אחרי הכרעת הדין, יבטל בית המשפט את הכרעת הדין במידה שיסודה בהודיית הנאשם ויחדש את הדיון אם הדבר מתחייב מן הנסיבות". הנאשם יכול לעבור גם את "מחסום ההודאה", אם וכאשר ניתנת לו רשות בית המשפט, ובלבד שיהיו בפיו "נימוקים מיוחדים" שיירשמו. הוראת החוק איננה מגדירה את מרחב השיקולים של בית המשפט, ואיננה מגבילה אותם אלא ל"נימוקים מיוחדים שיירשמו". ההלכה הפסוקה מתווה את המדיניות השיפוטית, בתחום זה של בקשת חזרה מהודאה בעובדות, לפני שניתן גזר הדין וקובעת כי בבוא בית המשפט לשקול אם לתת לנאשם רשות לחזור בו מהודייתו לפני גזר הדין, אולם לא די בבירור השאלה אם ההודייה ניתנה בשעתה מרצונו הטוב והחופשי של הנאשם. בית המשפט ציין בפסיקתו כי גם אם השתכנע בית המשפט מכך, עוד עליו לשאול עצמו, מהי הסיבה הכנה והאמיתית אשר מביאה את הנאשם לבקש את החזרה מן ההודיה. אם סובר הנאשם כי טעה בשיקוליו בעת שהודה, והמטרה האחת והיחידה העומדת ביסוד בקשתו היא כי תינתן לו ההזדמנות להוכיח את חפותו, כי אז נכון וראוי הוא שלא להכביד תמיד במשקלם של אותם "נימוקים מיוחדים", הנדרשים בסעיף 153 (א) הנ"ל. עוד צוין כי גישה זו עלולה לפתוח פתח לנאשמים להתחרט על הודייתם, ואף לפגוע בניהולו התקין של הדיון ושיבוש סדריו של בית המשפט. אולם כשנשקל הצורך למנוע רעות אלה, לעומת הדרישה לעשיית צדק, חייבת לנטות כפה של האחרונה, חרף "המחיר" שמשלם הציבור מתוצאה זו. חזרה מהודאה במשפט פלילי היא עניין דיוני, שכן הנושא מוסדר בסעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי. בית המשפט פסק כי בנושא של חזרה מהודאה וביטולו של הסדר טיעון, אין להתעלם היום מההוראות החוקתיות של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ויש להביא אותן בחשבון השיקולים בבואו של בית המשפט לבחון אם לבטל הסדר שנכרת עם התביעה. בית המשפט הדגיש כי אין פירוש הדבר שנפרצו כל המחסומים המשפטיים, וכל אימת שנאשם יביע חרטה על הסדר טיעון - יבוטל ההסדר, ויינתן לו לשוב לבית המשפט, אולם ההוראות של חוקי היסוד מחייבות להוסיף גם נדבך חוקתי למערכת השיקולים העובדתיים והמשפטיים. משפט פליליחזרה מהודאה