מה התנאים למעצר עד תום ההליכים ?

מה התנאים למעצר עד תום ההליכים ? מציאותן של ראיות לכאורה היא תנאי ראשוני לאפשרות מעצרו של החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו:. מפסיקת בית המשפט עולה כי כל אדם, גם החשוד בביצוע עבירה, בחזקת כשר ובחזקת זכאי הוא, ומן הסתם אין לפגוע בזכותו היסודית לחירות ולחופש, אלא אם כן קיים נימוק נוסף, המצדיק שלילת חירות בטרם משפט, כגון, חשש סביר של הפרעה בחקירת העבירה או שהחשוד לא יעמוד לדין, חשש סביר שהחשוד יבצע עבירות נוספות עד עמדו למשפט - ובקשר לכך יבוא בחשבון קיומן של הרשעות קודמות - ונימוקים כיוצא באלה. נימוק חשוב אחר הוא חומרתה של העבירה, בה נחשד החשוד, אך גם נימוק זה - כשהוא לעצמו - אין בו כדי לשמש נימוק למעצרו של אדם בטרם נגזר דינו למאסר, אלא אם מעצם מהותה של העבירה ונסיבותיה נובע מאליו החשש של סכנה לציבור, כפי שהוא לעיתים תכופות בעבירות של אינוס או אלימות לסוגיה או בעבירות סמים. עוד צוין בפסיקה כי רק לעניין שני סוגי עבירות חמורות - עבירות רצח ועבירות חמורות בענייני ביטחון המדינה שעונשן מאסר עולם - גילה המחוקק את דעתו, שמשקיים חשד סביר נגד חשוד כמעורב בעבירות אלה, יש בכך בלבד לא רק כדי לאפשר את מעצרו אלא אף כדי למנוע שחרורו של החשוד, ואין צורך בכל נימוק נוסף של חשש השפעה על עדים, הגנה על שלום הציבור מחשש ביצוע עבירות נוספות וכיוצא באלה שיקולים, המובאים בחשבון שיקול הדעת לעניין מעצרו של חשוד או נאשם בעבירות אחרות. בית המשפט פסק כי מעצרו של חשוד או מואשם בעבירה, בטרם נפסק דינו, כאשר לא קיים חשש סביר של סכנה לציבור או של הפרעה בחקירת העבירה או כיוצא באלה נימוקים, אשר פורטו לעיל, אין בו אלא משום מקדמה על חשבון העונש, ולא לשם כך קיים מוסד המעצר, ולא לשם כך תיתכן שלילת חירותו של אדם. המסקנה העולה מכך היא, כי כאשר לא קיימים חשש וסכנה אלה, אף אם מדובר בעבירות מופלגות בחומרתן, כגון מעילה באמון מצד פקידי בנקים, עבירות חמורות של מתן שוחד בסכומי כסף גדולים וניכרים וכיוצא באלה, אין רשאים לעצור אדם בטרם משפט. כאשר לא מדובר בעבירת רצח וכיוצא בה - שאז קיימת הוראה מפורשת של המחוקק בדבר מעצר עד תום ההליכים, או בעבירה חמורה, אשר לפי עצם מהותה ונסיבותיה מעוררת חשש של שיבוש הליכי משפט או סכנה לשלום הציבור - אין לעצור אדם בטרם הורשע כדין, אלא אם כן הוכח על-ידי התביעה קיומם של חשש וסכנה אלה. גישת בית המשפט היא כי הרחבה בסוגיית אפשרות מעצרו של אדם בטרם משפט צריך שתישאר בבחינת חריג ויוצא מן הכלל, בדומה לנסיבות ולמקרים הקשים וחמורים ביותר. שאלות משפטיותמעצרמעצר עד תום ההליכים