סולחה

מהי סולחה ? האם להסכם "סולחה" במגזר הערבי יש חשיבות במשפט הפלילי בארץ ? בית המשפט בישראל ציין כי סולחה אינה רק הליך של גישור בין קרבן לזה שפגע בו. מדובר במערכת מעין מוסדית בחברה המסורתית במגזר הערבי. במסגרת הליך ה"סולחה" מעורבים נכבדי הקהילה המקימים את ה"ג'אהה" - ועדת הסולחה. חברי ועדת הסולחה פונים למשפחת הקורבן ותוך הבעת סלידה מהפגיעה בקרבן מבקשים לטפל בסכסוך. עם קבלת ההסכמה חדל העימות בין הנצים ומתקיים השלב של ה"הודנא" - מעין הפסקת אש. כבר בתקופת ההודנא ניתן לקרבן פיצוי או התחיבות של כבוד, היא ה"עטווה". בסיום ההליך נקבע גם הפיצוי לקרבן - ה"דייה". הליך הסולחה מסתיים בטכס בו משתתפים חברי ועדת הסולחה, נכבדים ממשפחות הנצים ונכבדי ציבור. להליך גיבוש הסולחה ולטקס הסולחה משמעות ציבורית הן כלפי הנאשם והקורבן והן כלפי הקהילה כולה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי ה"סולחה" אינה רק הסכם בין נאשם לקרבן. ה"סולחה" הנה מוסד מסורתי לישוב סכסוכים. מעמדו של המוסד בחברה המסורתית, גם אם אינו מוסד רשמי, מחייב את הכרת המערכת הציבורית בו. בית המשפט ציין כי לא אחת נתקלים באירועים אלימים בהם נמנעת אפילו משטרת ישראל מכניסה לכפרים וזאת בטרם יתחילו נכבדי הקהילה בהליך סולחה. כמי שדן לא אחת בעניינים הקשורים בסכסוכים במגזר המיעוטים יודע בית משפט את חשיבותו המוסדית של הליך סולחה. דווקא מטעמים אלו סבור בית המשפט כי ראוי לחזק את מעמדם המוסדי של הנכבדים העוסקים בגיבוש ה"סולחות" במגזר זה, דבר שיתרום להתפתחות של ישוב הסכסוכים בדרכי שלום. בהיות הליך "סולחה" הליך שמקורו דתי מהווה מתן ההכרה למעמדו של הליך "סולחה" ומעמדם של הנכבדים העוסקים ב"סולחה" גם פועל יוצא של ההכרה והשמירה על זכויות ומסורות המיעוטים בישראל, הכרה המהווה חלק בלתי נפרד מהעקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, עקרונות המהווים חלק משיטת משפטנו בהתאם להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הכרה במוסד "סולחה", במנגנון ישוב הסכסוכים ובתרומתם של נכבדי הקהילה להשקטת הרחוב והפחתת האלימות, יש בה גם כדי לחזק את האמון של המיעוט הערבי אשר לעיתים חש כי מערכת המשפט מתעלמת ממעמדו כקולקטיב. בסיכומו שלך דבר, בית המשפט פסק כי יש מקום ליתן משקל של ממש להסכם סולחה שנערך ע"י נכבדים במגזר הערבי, זאת הן מהטעם של כיבוד רצונו של קורבן עבירה פלילית והן מהטעם של חיזוק המערכת המסורתית של גיבוש הסכמי סולחה. בית המשפט ציין כי מובן כי קיומה של סולחה אינה מפחיתה ממצוות המחוקק בכל הנוגע למדיניות ענישה ראויה ואולם במקרים מיוחדים, כאשר הנסיבות מצדיקות זאת, יש לתת להסכם הסולחה משקל של ממש במסגרת מכלול שיקולי הענישה. הסכם סולחה