עבירת הסיוע

מהי עבירת הסיוע במשפט הפלילי ? כיצד קובעים האם אדם סייע לביצוע עבירה ? סעיף 31 לחוק העונשין מגדיר "מסייע" כך: מי אשר, לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה, עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע. בית המשפט פסק כי המסייע לעבור עבירה, הוא צלע משנית ועקיפה בביצוע העבירה. בשעה שאחר מבצע את העבירה, עושה המסייע כדי לאפשר, להקל, לאבטח או לתרום בדרך אחרת לביצועה של העבירה העיקרית. בהתאם, עונשו של המסייע שווה למחצית העונש הקבוע בשל ביצוע אותה העבירה, כך לפי הוראת סעיף 32 (עוד קובעת הוראת הסעיף כי אם עונשה של העבירה העיקרית הוא מאסר עולם - עונשו של המסייע יהיה מאסר של עשר שנים, ואם העונש הוא מאסר עולם חובה - יהא עונשו של המסייע מאסר של עשרים שנה). במסגרת היסוד העובדתי שבהגדרת עבירת הסיוע, נדרשת התנהגות מסייעת, לאמור - התנהגות אשר יש בה כדי ליצור את התנאים לביצוע העבירה על ידי המבצע העיקרי, באחת מן הדרכים המנויות בסעיף 31 לחוק העונשין. אין החוק דורש כי אלמלא הסיוע, לא הייתה מתגבשת העבירה העיקרית. יתרה מכך, אין כל הכרח, כי בהתנהגותו ירים המסייע תרומה אפקטיבית לביצוע העבירה העיקרית. הדרישה היא, כך נפסק, אך להתנהגות הנושאת את הפוטנציאל לסייע בביצוע העבירה, כלומר התנהגות המסוגלת לסייע בביצוע. היסוד הנפשי של עבירת הסיוע היסוד הנפשי של עבירת הסיוע סב סביב היחס הנפשי של המסייע לשניים: לסיוע ולעבירה. לגבי היחס הנפשי לסיוע. בית המשפט פסק בעבר כי די שהמסייע יהא מודע לטיב ההתנהגות המסייעת; דהיינו מספיקה, לפי פסק דין זה, מודעות המסייע לכך שהתנהגותו שלו תורמת לביצועה של עבירה. לאחר מספר שנים נהפכה קביעה זו ונפסק כי פרט ליחס ההכרתי - לאותה המודעות לטיב ההתנהגות המסייעת - נדרש מאת המסייע יסוד של מטרה או תכלית לסייע לעבריין העיקרי. לגבי היחס הנפשי לעבירה המתבצעת או העומדת להתבצע, נקבע כי על המסייע להיות מודע לכך כי המבצע העיקרי מבצע את העבירה או עומד לבצעה. לא נדרש, מעבר ליסוד ההכרתי, יסוד חפצי ביחס לביצוע העבירה. לאמור - אין המסייע נדרש להתכוון לכך שהמבצע העיקרי יגשים את זממו. מהאמור לעיל עולה כי היסוד הנפשי הנדרש במסגרת עבירת הסיוע הוא מודעות לטיב ההתנהגות המסייעת ולכך שהמבצע העיקרי מבצע או עומד לבצע עבירה, וכן עמידתה של המטרה לסייע לנגד עיני המסייע. בית המשפט פסק כי המודעות - הן לטיב ההתנהגות המסייעת והן לנסיבה של ביצוע העבירה העיקרית - יכול שתהיה מוחלפת בחשד באשר לטיבה המסייע של ההתנהגות, ובמודעות לאפשרות התקיימות הנסיבה של ביצוע העבירה על ידי העבריין העיקרי, בהתאם להוראת סעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין ("עצימת עיניים"). בנוסף, לפי "הלכת הצפיות", יסוד המטרה לסייע, מתקיים אף מקום בו אין תכליתו של המסייע לסייע לעבריין העיקרי, ואולם הוא מודע לכך שהתנהגותו עשוייה, בהסתברות של קרוב לוודאי, להרים תרומה לביצוע העבירה על ידי המבצע העיקרי. משפט פליליעבירת הסיוע