עבירת מין של קטין בקטין

מהו העונש של קטין במקרה של תקיפה מינית של קטין בקטין ? האם ניתן לגזור על קטינים עונש מאסר על תקיפה מינית? בית המשפט דן בנושא עבירת מין של קטין בקטין וציין הפסיקתו כי אין חולק על העובדה שהנאשם היה קטין בעת ביצוע העבירות וגם היום (במעמד גזר הדין) הינו קטין. כפי שצויין הודה בביצוע העבירות, הביע חרטה ושיתף פעולה עם שירות המבחן דבר העומד לזכותו, גם אם עדיין לא הפנים את חומרת מעשיו. עם זאת, בית המשפט פסק כי בנסיבות דנן, לא ניתן לפטור את הנאשם בלא הרשעה כהמלצת שירות מבחן. בית המשפט ציין כי חומרת מעשיו ונסיבותיהם הקשות, קרי, פגיעות כה חמורות בגופה וחילול כבודה של ילדה, תוך נקיטה באמצעי הפחדה ואיומים, והעובדה כי הנאשם נמצא רק בראשיתה של הדרך להפנמת מלוא חומרת מעשיו והשלכותיהם על המתלוננת, כל אלה מחייבים הרתעה ממשית בדרך של הרשעה, והטלת עונש ממשי, קרי, מעון נעול לתקופה משמעותית. בית המשפט קבע כי הנאשם זקוק למסר ברור, ממשי וחד משמעי, כי המעשים שביצע במתלוננת אינם עניין של מה בכך. המסקנה המתבקשת היא, וכך פסקו בית המשפט במקרים דומים, כי בנסיבות העניין מחייב האינטרס הציבורי להרשיע את הנאשם, כשהשיקול השיקומי איננו חזות הכל. מפסיקת בית המשפט עולה כי קבלת המלצת שירות מבחן שלא להרשיע את הנאשמים, מעבירה מסר שלילי, שהרי תביא לתוצאה לפיה המערערים ייצאו מהפרשה עם אי נוחות מינימאלית, והכל תוך התחשבות מירבית בהם ובקשיים שהם ניצבים בפניהם, משל היה מדובר בעניין של מה בכך. תוצאה כזו אינה משקפת, איזון ראוי והיא מעבירה מסר שלילי למערערים עצמם ולצעירים אחרים העומדים בפני פיתויים דומים. במקרה של עבירת מין של קטין בקטין הענישה משמשת מרכיב הכרחי גם מההיבט הטיפולי עבור המתלוננת, בני-משפחתה והמעורבים האחרים בפרשה, ויקל עליהם להתמודד עם הפגיעה המינית במתלוננת, כאשר המסר הוא ברור וחד משמעי, לפיו מדובר במעשים אסורים הראויים לגינוי, המהווים עבירה פלילית שעונשה בצידה, ושאין להבליג על ביצועם. בית המשפט הוסיף כי לשירות מבחן, המתרכז בעבריין, נקודת השקפה שונה ומצומצמת מזו של בית המשפט שנדרש לשקול שיקולים נוספים מלבד השיקול השיקומי. בין אלה, שיקולי הרתעה, מניעה וגמול, אשר לעיתים עולים במשקלם על השיקול השיקומי של הנאשם, גם אם הוא קטין, לשם כך נדרש איזון ראוי בין כל השיקולים הללו. בית המשפט גזר על הקטין עונש של צו למעון נעול, לפיו ישהה במעון נעול במשך שלוש שנים ופסק כי צוות המעון הוא שיחליט אם ומתי יעלה הצורך להעבירו למרחב קידום, כמו כן צוין כי על הנאשם להשתלב ולהשתתף בקבוצה טיפולית של נערים שביצעו עבירות מין. בנוסף לכך נגזר על הקטין מאסר על תנאי של שנתיים. משפט פליליקטיניםעבירות מין