ראיות לכאורה

מה הן "ראיות לכאורה" המשפט הפלילי ? המונח "ראיות לכאורה" הינו למעשה קיצור של המילים "ראיות לכאורה להוכחת האשמה", הנזכרות בסעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים), אשר דן במעצר לאחר הגשת כתב אישום: (ב) בית המשפט לא יתן צו מעצר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן נוכח, לאחר ששמע את הצדדים, שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה... לפני חקיקתו של חוק המעצרים נזכרה התיבה "ראיות לכאורה" בסעיף 21א' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: חסד"פ) - סעיף שבוטל עם חקיקתו של חוק המעצרים. מפסיקת בית המשפט עולה כי ראיות לכאורה למעצר הן ראיות גולמיות אשר טמון בהן פוטנציאל ראייתי בסיום ההליך השיפוטי. הראיות לכאורה הנדרשות לצורך מעצר עד תום ההליכים, הינן ראיות המקימות סיכוי סביר להרשעה. המונח "סיכוי סביר להרשעה" יכול, על-פני הדברים, להתייחס אל אפשרויות שונות, החל מאפשרות סבירה גרידא להרשעה ועד לראיות מוצקות לכאורה. שאלה היא אפוא מהו הרף המינימלי לעניין זה ולאיזה רף מינימלי של "סיכוי סביר להרשעה" - האם לאפשרות סבירה להרשעה או לסיכוי העומד במאזן ההסתברויות, דהיינו לסיכוי העולה על הסיכוי לזיכוי? כך למשל מתעוררת השאלה מה הדין כאשר כפות המאזניים מעויינות והסיכוי להרשעה שקול, באופן גס, לסיכוי לזיכוי. לצורך קיומן של ראיות לכאורה למעצר עד תום ההליכים - בהבדל מאשר לשם תשובת נאשם לאשמה - נדרש סיכוי להרשעה העולה על הסיכוי לזיכוי, ומכל מקום שאינו נמוך הימנו. חשוב לזכור כי לשם הרשעה בפלילים אמנם אין צורך, מן הצד האחד, בוודאות מוחלטת, אך מן הצד האחר, אין די בהעדפת גרסת התביעה על פני גרסת ההגנה, כי אם נדרשת הוכחת האשמה מעבר לספק סביר, דהיינו אפשרות קרובה עד מאד לאמת או לוודאות ומכאן שדי בקיומו של ספק סביר, אשר לו בסיס ממשי, באשמתו של נאשם, כדי להביא לזיכויו. עוד צוין כי לאור הערך המרכזי של זכות היסוד לחירות, אשר המעצר עד תום ההליכים פוגע בה פגיעה קשה במיוחד, הבחינה של ראיות לכאורה אינה צריכה להיות טכנית או שטחית, ועל השופט המכריע בשאלת המעצר עד תום ההליכים לבחון את מלוא הראיות שבתיק החקירה, הן אלו התומכות בגרסת התביעה והן אלה הנוגדות אותה. מקום שקיימים בחומר החקירה "ליקויים בסיסיים", "קשיים אינהרנטיים", "ספק מובנה" - אשר לאורם לא יוכל חומר החקירה להקים תשתית ראייתית אשר יש סיכוי סביר שניתן יהיה לבסס עליה את הרשעת הנאשם, כי אז אין מצויות ראיות לכאורה להוכחת האשמה, ומכאן שבאותם מקרים אין מקום למעצר עד תום ההליכים. ראיות לכאורהראיות