פקודת אניות סוחר

פקודת אניות סוחר (טלגרף אלחוטי), 1937 1. שם קצר פקודה זו תיקרא פקודת אניות סוחר (טלגרף אלחוטי), 1937. 2. דרישות טלגרף אלחוטי (1) הוראות פקודה זו תחולנה על אניות המפליגות בים מן הסוגים המפורטים בתוספת לפקודה זו שנרשמו בארץ-ישראל בהתאם להוראות פקודת הנמלים או בהתאם להוראות כל פקודה הנוהגת באותה שעה והקובעת הוראות בענין אניות בארץ-ישראל. (2) כל אניה שפקודה זו חלה עליה צריך שתהא מצויידת במיתקן טלגרף אלחוטי ותהא מנהלת שירות טלגרף-אלחוטי שיהא מספיק לפחות לשם קיום התקנות שהותקנו לצורך זה עפ"י פקודה זו, ויהיו בה לפחות מכונן אחד וצופה אחד מוסמכים או יותר ממכונן אחד וצופה אחד מוסמכים בהתאם לאותן תקנות. 3. מינוי פקידים רשאי שר התחבורה למנות מזמן לזמן במודעה שתתפרסם ברשומות אדם מתאים וראוי או בני אדם מתאימים וראויים כדי לעזור או ליתן עצת-מומחה בענין ההוצאה לפועל של פקודה זו. 4. עונשין אניה שפקודה זו חלה עליה, ואינה ממלאה אחרי הוראות פקודה זו, יאשם רב-חובלה או בעליה בעבירה, ויהא צפוי למאסר שלושה חדשים או לקנס של חמישים לירות או לשני הענשים כאחד, ועל עבירה שניה או על עבירה שלאחריה - למאסר ששה חדשים או לקנס של מאה לירות או לשני הענשים כאחד. 5. תקנות רשאי שר התחבורה להתקין תקנות: (א) הקובעות את טיבו של המיתקן של הטלגרף האלחוטי שיחזיקו באניות; (ב) הקובעות את השירותים שיתנהלו באניה וכן את מספרם, דרגתם והכשרתם של המכוננים והצופים שימצאו באניה; (ג) הפוטרות כל אניה או סוגים של אניות מהוראות פקודה זו אם סבור שר התחבורה כי בהתחשב עם מהותן של הנסיעות שאניות אלה נוסעות או בהתחשב עם מסיבות אחרות של הענין אין צורך ואין טעם להוראה בענין ציודן של האניות במיתקן טלגרף אלחוטי; (ד) לצורך מתן תוקף להוראות פקודה זו בדרך כלל. ה ת ו ס פ ת סוג II - אניות נוסעים בנות טונז' ברוטו של 3,000 טון או יותר מזה, ואניות משא בנות טונז' ברוטו של יותר מ-5,500 טון. סוג II - אניות נוסעים בנות טונז' ברוטו של פחות מ-3,000 טון ואניות משא בנות טונז' ברוטו של 3,000 טון או יותר מזה, אך לא יותר מ-5,500 טון טונז' ברוטו. סוג III - אניות משא בנות טונז' ברוטו של 1,600 טון או יותר מזה אך פחות מ - 3,000 טון טונז' ברוטו. משפט ימי - דיני ימאותפקודות