דוח תנועה שנשלח לכתובת הלא נכונה | עו"ד רונן פרידמן

##דוח חניה שנשלח לכתובת הלא נכונה:## ברע"פ 2096/07 צפורה רייני כוכבי נ' מדינת ישראלי, נקבע כי חובת הנהג לעדכן את כתובת מגוריו, להמצאת דברי דואר: "ברם, אפילו הנחתי כי הצדק עם המבקשת וההודעות נשלחו לכתובת שאינה כתובת מגוריה, השקפתי היא כי אין לה להלין בעניין זה אלא על עצמה. מבעליו של כלי-רכב אתה מצפה – וזוהי גם חובתו על-פי חוק ( ראו סעיף 17 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965; סעיף 2 לחוק עדכון כתובת,התשס"ה-2005) – כי ידאג לכך שהכתובת המצויה בידיהם של גורמי התעבורה היא כתובתו האמיתית. מקום בו לא עשה כן, לא יוכל הוא להישמע בטענה כי דברי דואר שנשלחו לכתובת השגויה לא הגיעו לידיו". ברע"פ 641/19 אייל מילר נ' מדינת ישראל הנ"ל, נקבע כי: "מששילם אדם את הקנס, יחול לגביו ההסדר הקבוע בסעיף 229(ח), ובקשות לביטול הקנס על ידי התובע או בקשות להישפט כרוכות בשיקול דעת ויתקבלו רק אם יעמוד המבקש בתנאים שאליהם מפנה הסעיף. ברע"פ 9540/08 עופר מוסברג נ' מדינת ישראל, נקבע: "מששולמה הודעת הקנס שהומצאה למבקש, השתכללה הרשעתו בעבירות בהן הואשם. אכן, סעיף 229( ח) לחוק סדר הדין הפלילי מאפשר למשלם הקנס לעתור – אף לאחר ביצוע התשלום – לתובע המשטרתי כדי שתבוטל הודעת הקנס, אולם לשם כך קצב המחוקק פרק זמן של 30 ימים בלבד ממועד המצאתה של ההודעה. המבקש לא פעל במסגרת זמנים זו, ואף לא בגדרי הזמן שהוקצב להגשת ערעור. משכך, נוכח היותה של הרשעת המבקש חלוטה, לא ניתן להשיג עליה באמצעות ערעור, ראשון או שני". [ראה בנוסף: רע"פ 2096/07 צפורה רייני כוכבי נ' מדינת ישראל; רע"פ 7018/14 מיכאל טיטלבאום נ' מדינת ישראל (30.10.14); רע"פ 8927/07 אבו עסב נ' מדינת ישראל (לא פורסם) (29.1.2008); רע"פ 7839/08 קורנפלד נ' מדינת ישראל (לא פורסם) (10.11.2008]). משפט תעבורהקנס תעבורה / דוח תנועה