פקודת דבר המלך במועצה 1948

פקודת דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1948 (מתן תוקף לצווים מסויימים), 1948 1. שם קצר פקודה זו תיקרא פקודת דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1948 (מתן תוקף לצווים מסויימים), 1948. 2. פירוש בפקודה זו - "יום קבוע" פירושו הפירוש שיש לו בפלשתינה אקט, 1948. 3. מתן תוקף לצווים מסויימים כל צו שניתן על ידי הנציב העליון לפי סעיף 3 מדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1948, בין לפני תחילת תקפה של פקודה זו ובין לאחר מכן, יהיה לו - אלא אם באותו צו נקבע בפירוש ההיפך - אחרי היום הקבוע אותה הנפקות, מכל הבחינות ולכל הצרכים, ממש כאילו היה הוא פקודה שחוקקה לפי סעיף 17 מדברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1947-1922. דבר המלך במועצתופקודות